Al het nieuws

Voortzetting ledenraadpleging Graan

De Bonden komen naar je toe. Wil je meedoen? Geef je op!

De eerste 18 ledenraadplegingen zijn achter de rug. Wij hadden jullie beloofd om na de laatste daarvan, op 29 oktober 2021 in Bergen op Zoom, onze eerste uitkomsten van die raadplegingen met jullie te delen. In deze nieuwsbrief dus.

Eindbod van werkgevers vrijwel unaniem afgewezen

We kunnen zeggen dat de ledenraadplegingen in zijn algemeenheid goed zijn bezocht op een enkele uitzondering na. De leden waren in die bijeenkomsten zo goed als unaniem van mening dat het eindbod van werkgevers afgewezen moet worden. Meer dan 90% van de aanwezigen heeft bovendien aangegeven mee te willen doen aan een eventueel actietraject. Op sommige ledenraadplegingen is gevraagd er een breed actietraject van te maken waarin ook de kleinere en middelgrote bedrijven worden meegenomen. Duidelijk werd dat werknemers van die bedrijven sterk ondervertegenwoordigd waren in de ledenbijeenkomsten. Volgens de aanwezigen kwam dat vooral omdat, ondanks alle informatie door de bonden verspreid, nog veel collega’s bij die bedrijven niet goed op de hoogte zijn over het eindbod van de werkgevers. Daarnaast speelde ook de soms wat grotere afstand die gereisd moest worden voor de bijeenkomsten een rol.

Daarom ook is gevraagd om de inhoud van het eindbod van de werkgevers in ieder geval in deze nieuwsbrief nog eens naast de voorstellen van de bonden te zetten, zodat ook de werknemers die niet op de hoogte zijn, hiervan alsnog kennis kunnen nemen.

Hoe verder

Met de uitslag van deze eerste ronde ledenraadplegingen zijn de kaderleden van CNV vakmensen en FNV aan de slag gegaan. We hebben daar de adviezen uit de ledenraadplegingen overgenomen. Dat betekent dat we zo spoedig mogelijk zullen beginnen met een uitgebreide informatie/flyer-campagne, voornamelijk gericht op bedrijven waarvan we de indruk hebben dat ze onvoldoende op de hoogte zijn over datgene wat speelt. De ledenraadplegingen worden dus op die manier nog voortgezet.

De hoofdpunten:

Loon:
Eindbod werkgevers: Een loonsverhoging van 3,5 procent ingaande september 2021. Een eenmalige uitkering van 2 procent over het loon tussen 1 juni 2020 en 1 september 2021. De eenmalige alleen voor werknemers in dienst op moment van uitbetalen.
Voorstel Bonden: Een loonsverhoging van 3,5% ingaande aan het begin contract en niet 15 maanden later. Geen eenmalige uitkering van 2% maar structureel loon (van 3,5%), zodat ook vakantiegeld wordt opgehoogd, er doorwerking is in de pensioenpremie en er nabetaling is bij bijvoorbeeld uitdiensttreding.

80/90/100-regeling
Eindbod werkgevers: 80/80/100-regeling, door werknemer zelf aan te vullen uit ATV, bovenwettelijke uren of extra vakantie-uren. Met einddatum 31 december 2025. Bovendien willen werkgevers dan de invloed van bonden op het introduceren van nieuwe roosters weghalen en in het geheel neerleggen bij eigen OR of PVT.
Voorstel Bonden: Een echte 80-90-100-regeling voor iedereen en niet een parttime contract van 80% aangevuld met loon uit eigen middelen zoals het inleveren van ATV, ouderen- en vakantiedagen waarmee het loon verhoogd kan worden tot hoogstens 84%. Bovendien is het werkgeversvoorstel discriminerend naar bijvoorbeeld werknemers in de volcontinudienst. Geen einddatum waardoor de regeling het karakter krijgt van een experiment en je in de toekomst nog een keer loonruimte kan inleveren om de regeling te continueren. Zeggenschap over de roosters moet zoals nu het geval is bij de bonden blijven en niet uitsluitend komen te liggen bij de OR.

Zwaar-werk-regeling:
Eindbod werkgevers: Alleen toegankelijk voor werknemers in 3, 4 en 5-ploegendienstdie 20 jaar in de sector werken en minstens 10 jaar bij huidige werkgever. Deelname hoogstens twee jaar voor OAW-leeftijd en een bijdrage van de werkgever van 15.000 euro per jaar van deelname, naar rato van dienstverband.
Voorstel bonden: Toegankelijk voor alle werknemers in ploegendienst of met functies in logistiek en expeditie. Deelname mogelijk vanaf twee jaar voor AOW-leeftijd. De bijdrage van de werkgever, net als in andere sectoren laten aansluiten bij het wettelijk maximum van ca. €22.000 en niet beknibbelen door een eigen maximum van €15.000 per jaar te introduceren, waardoor feitelijk de regeling voor werknemers onbetaalbaar wordt.

Vergoedingen
Eindbod werkgevers: Een voortzetting van de huidige woon-werkvergoeding voor werknemers die tussen 10 en 30 kilometer moeten reizen waarbij deze werknemers dan alle kilometers vergoed krijgen tot het maximum van 30. De introductie van een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, bij een dag thuiswerken vervalt de woon-werkvergoeding voor die dag.
Voorstel bonden: €0,19 i.p.v. de schamele €0,13 per kilometer zonder begrenzing van het aantal kilometers.

Sluit je aan!

Omdat dit zulke belangrijke punten zijn, doen we ook een beroep op jou om aan te sluiten en de bonden te laten weten dat je ook in actie wil komen. Spreek je daarom met je collega’s gezamenlijk uit tegen het eindbod van de werkgevers en geef aan dat je bereid bent actie te voeren.

Zoals al gemeld: we gaan de komende maanden, zodra de eventuele coronamaatregelen dat toelaten, langs bij veel bedrijven en vestigingen. Velen zullen we daar zien en bijpraten over het bovenstaande.  Ondertussen willen we je vragen om het bovenstaande uitvoerig en vaker met collega’s onderling te bespreken. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk collega’s betrekken het tot stand brengen van een goede cao.

Mocht jij en/of je collega’s na het lezen van deze nieuwsbrief mee willen doen. Heb je het gevoel dat in jouw bedrijf er behoefte is om actie te voeren? Laat dat dan weten, dan komen we zeker bij jullie flyeren. Geef dan aan via w.kampen@cnvvakmensen.nl en/of wilfred.jonkhout@fnv.nl  het volgende door:

Bedrijf: 
Locatie:  
Adres: 
Beste tijd om te flyeren (ploegwissel):
ochtend
middag
avond
Jouw telefoonnummer:
Jouw e-mailadres:

Dan gaan we met jou bespreken op welke datum we het beste op jouw bedrijf of locatie paraat kunnen zijn.

Tot binnenkort!

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:

Johan Velthuis, Arjen Zuidema (kaderleden) en
Wietze Kampen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 30 04
E w.kampen@cnvvakmensen.nl