Onderhandelingsresultaat cao Tuinzaadbedrijven met gemengde gevoelens

Op maandag 12 juli hebben Plantum en de vakorganisaties na bijna 14 uur onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven. We hebben gemengde gevoelens over het bereikte resultaat, omdat wij niet alles hebben kunnen binnen halen. We leggen het onderhandelingsresultaat nu ter stemming aan de leden voor.

Het resultaat hebben wij op maandag 19 juli eerst met de gezamenlijke kaderleden van CNV Vakmensen, FNV en de Unie besproken. Ook onze kaderleden zijn enigszins teleurgesteld en met name over het loonbod dat lager uitkomt dan onze ondergrens qua loonsverhoging van 2,75% per jaar. Daarnaast hebben we weinig concrete afspraken kunnen maken over duurzame inzetbaarheid, waaronder een RVU regeling of een concrete verlofspaarregeling. Anderzijds is dit onderhandelingsresultaat nu het maximaal haalbare en komt het wat ons betreft te dicht in de buurt van het mandaat om het zomaar af te wijzen. Alles overziend zijn wij wel eensgezind om dit onderhandelingsresultaat neutraal voor te leggen aan onze leden. Het is nu aan jullie om je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat. Indien de meerderheid van onze leden dit onderhandelingsresultaat afstemmen dan gaan wij er ook vanuit dat wij samen verder druk gaan uitoefenen op werkgever om tot een beter resultaat te komen. Samen staan we sterk!

Wat ligt er nu op tafel?
Het betreft een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen, waarbij we ook protocolafspraken hebben gemaakt, waaronder een onderzoek naar het loongebouw en beoordelingssystematiek. Ook zullen wij gedurende de looptijd met elkaar in gesprek over de mogelijkheden uit het pensioenakkoord, waaronder een centrale RVU regeling, de fiscale mogelijkheden mbt verlofsparen. Daarnaast gaan cao partijen een bijeenkomst inplannen over internationale solidariteit, dat betrekking heeft op het gevoerde internationale beleid ten aanzien van onder andere kinderarbeid en leefbaar inkomen.

Hoofdpunten onderhandelingsresultaat:

  1. Cao-looptijd van 24 maanden, te weten 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.
  2. Per 1 juli 2021 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 2,5% verhoogd. Per 1 mei 2022 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 2,5% verhoogd.
  3. Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 recht op een vitaliteitsdag. De leeftijdsvakantiedagen zullen ook worden omgezet in vitaliteitsdagen.
  4. Per 1 januari 2022 wordt voor de werknemer een verlofspaarmogelijkheid ingevoerd ten behoeve van bestedingen door de werknemer voor doeleinden ter bevordering van zijn duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof. De vervaltermijn voor bovenwettelijk verlof wordt daarvoor verlengd van 5 naar 10 jaar.
  5. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 ongeclausuleerd maximaal 10 vakantiedagen kopen om te sparen, tenzij met de OR andere afspraken gemaakt worden. Afwijkende afspraken worden gemeld aan cao partijen.
  6. Een paritaire werkgroep gaat de fiscale mogelijkheden onderzoeken of de spaarfaciliteit in de toekomst in euro’s in plaats van in verlofdagen kan plaatsvinden.
  7. Een paritaire werkgroep zal in de periode september- december 2021 drie bijeenkomsten beleggen met de vraag of en zo ja of er in de Tuinzaadsector zware beroepen onderscheiden kunnen worden en welke dat eventueel zijn. Hierbij zal de door Stigas uitgevoerde nulmeting betrokken worden. Cao-partijen zullen hierbij betrekken of de zogenoemde tijdelijke RVU-regeling mogelijk een adequate oplossing biedt.
  8. Zowel voor de centrale verlofspaarregeling als ook eventuele bedrijfsregelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verlofsparen geldt dat deze geaccordeerd moeten worden door de fiscus.

Uiteraard hebben we nog meer afspraken kunnen maken, waaronder een uitbreiding van OR faciliteiten in artikel 6A en de mogelijkheid om als OR in overleg met de werkgever invulling te geven van aan duurzame inzetbaarheid middels het collectief duurzaamheidsbudget van 1,25%. In de bijlage kan je het volledige onderhandelingsresultaat bekijken.

Wat zijn onze bevindingen?
In het bovenstaande resultaat zien we ten opzichte van de voorgaande maanden wel een beweging aan werkgeverzijde, maar deze blijft beperkt en staat ook in contrast met de bedrijfsresultaten die de bedrijven het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Kijken we naar het huidige loonbod dan liggen de lonen op 1 mei 2022 5% hoger dan op 1 januari 2021. De vakbonden hadden de lonen graag per 1 januari van beide jaren verhoogd, maar daar wilden werkgevers niet aan. Als we kijken naar de inflatie dan schommelt deze momenteel tussen 1,9% en 2,1%. Het huidige loonbod leidt maar beperkt tot koopkracht stijging, maar we moeten ook vaststellen dat er helaas aan werkgeverszijde geen extra loonruimte meer was om onze ondergrens van 2,75% per jaar te overbruggen.

Let op!
Een aantal werkgevers heeft jullie al een loonsverhoging met terugwerkende kracht uitbetaald. De hoogte en ingangsdatum verschilt per werkgever. Wij hebben een pittige discussie gehad met de werkgeversdelegatie over het verrekenen van de loonsverhoging per 1  juli 2021. Wij hebben geprobeerd om een loonsverhoging per 1 januari met terugwerkende kracht af te spreken, maar dat is niet gelukt. Wij hebben vernomen dat (een deel van) jullie werkgevers voornemens is om de loonsverhoging per 1 juli met terugwerkende kracht te verrekenen met de eerder uitbetaalde loonsverhogingen (dus niet alleen met het percentage per 1 juli). Wij wijzen jullie er op dat dit alleen kan met jullie instemming. Wij betreuren deze wens van werkgevers en hebben hierover dan ook geen afspraken gemaakt.

Kleine stapjes richting centraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid
Het afgelopen jaar hebben wij veelvuldig met jullie werkgevers gesproken over het bevorderen van duurzameinzetbaarheidsbeleid en het uitvoeren van de afspraken die voortkomen uit het pensioenakkoord. Op veel punten zijn we helaas niet uitgekomen, waaronder de principiële blokkade van jullie werkgevers voor 80/90/100 regeling vanaf 60 jaar. Ook was het voor niet mogelijk om nu al een concrete afspraak te maken over een RVU regeling. Anderzijds hebben we de huidige seniorenregeling kunnen uitbreiden met 1 extra vitaliteitsdag voor iedereen.

Deze regeling zal per 1 januari 2021 worden omgezet naar vitaliteitsdagen om duurzame inzetbaarheid verder bevorderen. Daarnaast hebben we vervaltermijn van de bovenwettelijke dagen kunnen verruimen van 5 jaar naar 10 jaar. Dat betekent concreet dat jij de mogelijkheid krijgt om 10 extra vakantiedagen per jaar kan kopen en dat je vakantiedagen over een langere periode kan sparen voor je eigen vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. Kortom, het zijn kleine stapjes die we hebben gemaakt. Wij hopen gedurende de looptijd van deze cao het duurzaam inzetbaarheidsbeleid verder vorm te kunnen geven zodat we dit kunnen verzilveren in een nieuwe cao per 1 januari 2022.

Hoe verder? Breng je stem uit!
Vanaf deze week kunnen  jullie je stem uitbrengen over dit onderhandelingsresultaat. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan jullie voor, zodat jullie zelf een afweging kunnen maken. In lijn met de bevindingen van onze kaderleden kijken we met gemengde gevoelens terug naar het onderhandelingsproces. We hadden 8 cao rondes nodig en een petitie met ruim 1200 handtekeningen om de werkgevers te overtuigen om met een beter bod te komen.  Het is triest dat het zover moest komen, terwijl de sector zeer mooie bedrijfsresultaten heeft gerealiseerd. Maar dit is wat er nu ligt, er is bij afwijzen geen garantie dat werkgevers met meer gaan komen en als dat wel gebeurd gaat dat pas in de loop van het najaar plaatsvinden. Via de onderstaande link kan je tot en met maandag 23 augustus je stem uitbrengen.

Klik hier om je stem uit te brengen

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.
Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/3ovinNY

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar. Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen
M:  06  20354990
E : j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Downloads