Start onderhandelingen cao DHL Express

Op 21 november 2022 hebben de vakbonden het eerste overleg gehad met jullie werkgever over de nieuwe cao DHL Express 2023. De eerste onderhandelingsronde bestond uit het overleggen van de voorstellen brieven. Door iedere partij werden de onderwerpen nader toegelicht. Onder aan deze nieuwsbrief staan de voorstellen namens CNV Vakmensen, die tot stand zijn gekomen in overleg met de kadergroep van CNV en overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.

De Verschillen

Zonder diep inhoudelijk op het overleg in te gaan zijn de twee belangrijkste verschillen:

  • de werkgever wenst een cao duur van 18 maanden (van 1 januari 2023  tot 1 juli 2024),
  • de werkgever stelt een loonsverhoging voor van 5% met ingang van  1 april 2023 en 2% met ingang van 1 oktober 2023. Verder wenst de werkgever een eenmalige uitkering van bruto € 250 op 1 januari 2023 te verstrekken.

En verder stelt de werkgever voor: versoberingen (VERMINDERING) zoals de ORT in de avond (20 – 22 uur) van 25% naar 10% EN in de avond (22 – 24 uur) van 25% naar 20%.  Ook de ORT op zaterdag van 50% naar 30% te willen wijzigen. Doorbetaling bij ziekte wenst de werkgever bij het tweede ziektejaar te te verlagen van 100% naar 70%.

De verschillen tussen de vakbonden (NV en CNV) en jullie werkgever DHL Express zijn groot. Zeker op het gebied van de loonvraag (bij een éénjarige cao) automatische prijs compensatie (APC) van 14,3%.

Dinsdag 6 december 2022 staat het volgende overleg met jullie werkgever gepland.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of opmerkingen willen plaatsen, mail me dan: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Een cao ontstaat niet zomaar: ZONDER LEDEN GEEN CAO!

Dit is de slogan die van toepassing is op de leden-werfactie van CNV Vakmensen (kijk op de website www.cnvvakmensen.nl voor meer informatie.
De vertegenwoordiging van het aantal CNV Vakmensen bij DHL Express is behoorlijk, maar nieuwe leden zijn welkom. Niet leden wens ik graag te betrekken bij het onderhandelingsproces en zij hebben uiteraard geen stemrecht over het onderhandelingsresultaat.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961
E r.jongen@cnvvakmensen.nl
__________________________________________________________________________________    

De voorstellen namens CNV Vakmensen luiden:

Looptijd
CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Loonsverhoging
De inflatie in Nederland is ongekend hoog. Het betreft deels monetaire inflatie en deels wordt het veroorzaakt door de hoge energiekosten. De werknemers hebben te maken met een inflatie van boven de 15%.  Voor veel van de DHL-medewerkers zal dit betekenen dat hun koopkracht ernstig wordt aangetast. De maatregelen van de overheid zijn niet voldoende om de koopkracht te beschermen. CNV Vakmensen stelt voor de salarissen en de salarisschalen per 1 januari 2023 te laten stijgen met een percentage dat gelijk is aan de Consumenten Prijs Index +1. (CPI+1). In oktober 2022 is de inflatie 14,3%. CNV Vakmensen wenst deze prijs(index) verhoging te realiseren door  een structurele loonsverhoging van 14,3 procent per 1 januari 2023.

Verblijfskostenvergoeding
In  de leidende cao Beroeps Goederen Vervoer (BGV)  is een netto verblijfskostenvergoeding van toepassing. Tot 2007 was deze bij DHL Express de norm. Bij onze soortgelijke DHL Express bedrijven wordt deze toegepast. DHL geeft aan een gelijkwaardige of betere cao te hebben. Kennelijk is dit op dit onderwerp niet het geval. De werknemers van voor 2007 hebben hiervoor nog een maandelijkse (gedeeltelijke) compensatie. De maaltijdvergoeding is onlangs stopgezet. CNV Vakmensen wenst de verblijfskostenvergoeding bij DHL Express minimaal op het niveau van de cao BGV  te krijgen.

Thuiswerkvergoeding
CNV Vakmensen stelt voor om bij thuiswerken de NIBUD dag-vergoeding te betalen (geïndexeerd peilmoment 1 januari 2023 vs. het vastgestelde bedrag per dag op 1 juli 2022).

Verhouding tijdelijke/uitzendcontracten versus vaste contracten
CNV Vakmensen wenst in overleg met de werkgever te bepalen hoeveel tijdelijke krachten (flexibele schil / tijdelijke dienstverbanden / uitzendkrachten) er werkzaam mogen zijn in verhouding tot de medewerkers met een vast dienstverband. Dit  naar de verhouding 90% vast dienstverband en 10% flex.

Uurloon
Een uurloon dient in de cao DHL Express minimaal 14 euro bruto te zijn.

Reiskostenvergoeding kostendekkend
CNV Vakmensen vraagt dat de vergoeding per kilometer (derhalve ook de enkele reis afstand) verhoogd wordt, naar de maximale fiscale netto / netto vergoeding. Verder dient te worden overeengekomen dat de DHL medewerker maar één standplaats kan hebben.
En verder dat, door omstandigheden er extra reiskosten worden gemaakt / er extra reistijd is, bij wijziging van de reguliere standplaats, deze extra kosten worden uitbetaald en de extra reistijd voor rekening van de werkgever zijn.

5 mei nationale feestdag
CNV Vakmensen wenst dat 5 mei als bevrijdings-dag elk jaar als nationale feestdag wordt aangemerkt. (aanbeveling van de STAR).

Duur vakantie / aaneengesloten verlof.
CNV Vakmensen wenst dat er drie weken aaneengesloten verlof kan worden genoten.
Kennelijk zijn er werkplekken bij DHL Express waar maximaal 2 weken vakantie worden toegestaan.