Al het nieuws

Tussentijdse update nieuwe pensioen contract

Het is alweer enige tijd geleden dat er een akkoord is bereikt over de verhoging van de AOW leeftijd en het pensioenstelsel. We zullen nu de volgende stappen moeten zetten om te bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling er voor onze cao uit komt te zien.

Op deze website een toelichting op het eerdere pensioenakkoord.
Wil je meer informatie over de actuele stand bij het pensioenfonds? Kijk dan eens op deze website www.pfvervoer.nl/over-ons/financiele-positie/jaarverslag

Overgangsfase

We bevinden ons momenteel in een overgangsfase. Een fase waarin tijdelijke afspraken mogen worden gemaakt, zoals de zwaarwerkregeling (RVU) en een fase waarin het pensioenfonds de nieuwe regeling in concept moet uitwerken.

Om te komen tot een nieuwe pensioenregeling moeten de volgende (hoofd)stappen worden doorlopen:

  • Voorlopige keuze en uitgangspunten nieuwe contract
  • De nieuwe regeling in concept uitwerken
  • Het maken van een transitieplan, zeg maar de overgang van het oude naar het nieuwe
  • Invoering van de nieuwe regeling
  • Uitvoering van de nieuwe regeling

Doorlopend zullen sociale partners en het pensioenfonds in de gaten houden wat er met de uitwerking van de wetgeving gebeurt.

Voorlopige keuze en uitgangspunten nieuwe contract

Pensioenfonds Vervoer heeft aan sociale partners de vraag gesteld welke regeling zij voorlopig verder moet gaan uitwerken. Het betreft een voorlopige keuze tussen, wat wel wordt genoemd, “de solidaire regeling” of de “flexibele premie-regeling”.
Ook wil het pensioenfonds de uitgangspunten voor de nieuwe pensioenregeling vanuit onze sector vernemen. Kiezen cao-partijen ervoor om de huidige uitgangspunten te behouden, moeten er uitgangspunten vervallen of moeten er juist nieuwe uitgangspunten worden toegevoegd?
De huidige 18 uitgangspunten tref je onder deze nieuwsbrief.

De vragen van het pensioenfonds zijn dus gesteld aan werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.
Voordat CNV en FNV met TLN/VVT hierover het gesprek willen voeren hebben wij, samen met besloten bus en taxi, op 6 november jl. een bijeenkomst gehouden voor de gezamenlijke kaderleden.
Willem Brugman (directeur Pensioenfonds Vervoer) heeft ons op 6 november jl. bijgepraat over de overeenkomsten/verschillen tussen beide regelingen.
Na zijn presentatie is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen ter verduidelijking en hebben vakbonden gepeild met welke opdracht zij het overleg met de werkgeversorganisaties moeten voeren.
Daarnaast hebben wij op 6 november jl. de onderhandelingsdelegatie samengesteld.

Voorlopige keuze FNV en CNV voor beroepsgoederenvervoer, besloten bus en taxi

Een ruime meerderheid van de aanwezigen heeft het volgende aangegeven:

  • Een voorlopige keuze voor de solidaire regeling
  • Behoud van de bestaande uitgangspunten

Reactie werkgeversorganisaties TLN/VVT

Op 15 december jl. lieten TLN/VVT aan ons weten dat ook zij gaan voor een voorlopige keuze van de solidaire regeling. Ook zij wensen de bestaande uitgangspunten te behouden en aan te vullen met nieuwe uitgangspunten. Wij hebben hen verzocht dit aan ons schriftelijk te bevestigen.

Hoe nu verder?

Vakbonden en werkgeversorganisaties zullen aan het pensioenfonds verzoeken om de voorlopige keuze uit te werken. Zie hierboven bij (hoofd)stappen: stap 2. Het pensioenfonds zal ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
In de tussentijd zullen wij met onze onderhandelingsdelegatie het gesprek voeren met TLN/VVT.
Naar aanleiding van die overleggen en de uitwerking van het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling zullen wij opnieuw kaderbijeenkomsten organiseren zodat zowel het pensioenfonds alsook de vakbonden de (kader)leden op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en relevante aandachtspunten kunnen meenemen voor het verdere overleg. In een latere fase zal dan ook gesproken worden over de (on)mogelijkheden van “invaren” en “compensatieregeling”.

Voor alle duidelijkheid, de hele uitwerking is voorlopig. Het pensioenfonds kan/zal pas tot invoering overgaan als er overeenstemming is bij de sociale partners. Vanuit vakbonden zullen wij de uitwerking dus nog onder al onze leden in stemming brengen. Pas daarna, als leden akkoord gaan, is er sprake van een definitieve regeling.

Linda Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E:  l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads