Al het nieuws

Onderhandeling Sociaal Plan DHL - Aap uit de mouw

Op 22 juni vond een nieuw overleg plaats om te bezien of we kunnen komen tot een nieuw doorlopend sociaal plan voor alle DHL onderdelen. Gedurende het overleg kwam de aap kwam uit de mouw.

In mei vonden er twee verkennende gesprekken plaats tussen onderhandelingsdelegaties van werkgeverszijde en die van de FNV en CNV Vakmensen. In die verkennende gesprekken heeft de werkgeversdelegatie aangegeven “de sterke behoefte te hebben om het sociaal plan meer te moderniseren en in lijn te brengen met de huidige nieuwe wetgeving” (quote DHL). Daarbij hadden zij als denkrichting als beëindigingsvergoeding de transitievergoeding van 2019 met een factor van 1,7 voorgesteld. Dit betekent een versobering van circa 30%.

Mandaat CNV leden
Na een video-raadpleging hebben CNV leden de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen een mandaat meegegeven. Kortgezegd is het mandaat om te komen tot een nieuw sociaal plan waarbij we v.w.b. het niveau van de beëindigingsvergoeding de kantonrechtersformule uit 2008 voorstellen met verbeteringen in de herplaatsingsparagraaf. De beëindigingsvergoeding wordt daarmee wel versoberd maar - naar mate de dienstverbanden langer / werknemers ouder zijn -  minder dan dat dit het geval was in het voorstel van DHL. Daarbij zou de versobering gedeeltelijk “gecompenseerd” worden door verbeteringen in de herplaatsingsparagraaf. Zie ook deze nieuwsbrief.

Aap uit de mouw
Op 22 juni hebben de vakbondsdelegaties hun voorstellen gedaan. We wilde meebewegen naar een ander niveau beëindigingsvergoeding én betere afspraken maken m.b.t. interne en externe herplaatsing. Oplossingen die we zagen om dit te bereiken was (1) bij overplaatsing naar een andere business unit het eventueel hogere pakket aan arbeidsvoorwaarden eenmalig af te kopen en de business units die aangesloten zijn bij het opleidings- en ontwikkelingsfonds in de sector gebruik te laten maken van de dienstverlening van het sectorinstituut Transport en Logistiek.

Helaas, de verbetervoorstellen rondom interne en externe herplaatsingen werden maar lauwtjes ontvangen. Voor wat betreft ons tegenvoorstel omtrent de beëindigingsvergoeding werd dit niet eens gezien als uitnodiging tot onderhandeling. De “gedachtegang” van werkgevers blijkt ineens een "vastgenageld standpunt" te zijn geworden. We betreuren het dat dat drie rondes en raadplegingen heeft moeten duren voordat die aap uit de mouw kwam dat wat jullie werkgevers in hun hoofd hebben ook maar door jullie geaccepteerd moet worden.

Concluderend
Toegegeven, een nieuw Sociaal Plan van 30% minder ligt inderdaad boven de markt, het is hoger dan wat nu door werkgevers gemiddeld geboden wordt. Echter bij DHL gaat het nog steeds als geheel goed en toch houdt zij vast aan een stevige versobering. Rekenschap houdende dat jarenlang loon gematigd is om de faciliteit van dit niveau sociaal plan in de lucht te houden is dit een brug te ver.

Beëindigingsvergoedingenvergelijking
In bijgevoegde afbeelding tref je twee maatmannen aan waarbij het verschil tussen het sociaal plan 2019, de huidige wetgeving ‘transitievergoeding 2019’ en wat er nu geboden wordt inzichtelijk is gemaakt. Ook het verschil met het oude sociaal plan en de huidige wetgeving is inzichtelijk.

Hoe nu verder?
Dat is aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen bepaald je onze insteek in dit dossier. We bieden twee keuzes.

  1. Er is geen sociaal plan. Als er een reorganisatie in een DHL bedrijf komt dan spreken we per situatie een sociaal plan af,
  2. We gaan onderhandelen op basis van het voorstel van de werkgever voor een sociaal plan. Dat is op basis van de transitievergoeding maal factor 1.7. Dat is op zich niet slecht als je het vergelijkt met het niveau van een sociaal plan bij andere bedrijven in Nederland.

Laat je horen
Laat voor maandag 20 juli 2020 horen hoe jij hier tegenaan kijkt. De ontvangen reacties zullen in de onderhandelingsdelegaties besproken zodat we daar onze verdere koers op kunnen bepalen. Reacties kunnen verstuurd worden naar t.orie@cnvvakmensen.nl o.v.v. ‘sociaal plan DHL Nederland’.

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen

Downloads