Periodiek overleg Koole Terminals

In deze ledenbrief doen we verslag van het periodiek overleg dat op 10 april is gevoerd met Koole. Omdat Koole wat meer tijd nodig had om op onze punten te reageren, duurde het wat langer om jullie op de hoogte te brengen dan gebruikelijk.

Is de cao tekst al klaar?
De tekst is zoveel mogelijk bijgewerkt met het onderhandelingsresultaat. Omdat Maastank op korte termijn zal invaren in de Koole cao en de standby regeling CCC nog aangepast zal worden, wachten we met de definitieve tekst bekendmaken zodat dit meteen meegenomen kan worden.

Field Coördinators, Shift Leaders en Shift Managers op KTM en KTP
Het komt regelmatig voor dat de FC/SL en SM ontbreken op KTM en KTP. De 19€ per dag toeslag is onvoldoende prikkel voor de AO om deze taken te blijven overnemen.

Koole heeft dit onderwerp recent intern besproken in het Shift Leader overleg. De rol van field coördinator is belegd bij de Assistent  Shift Leader. Zij zullen meer aandacht gaan besteden aan het vervullen van deze rol. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de afspraken in de cao art 11.1: “Koole zal te allen tijde zorgdragen voor een ploegbezetting welke tenminste voldoet aan veiligheidsbezetting waaronder tenminste in elke ploeg een shiftleader/shiftmanager en field coördinator (ploegtrekker) in de ploeg aanwezig is.” Hieruit blijkt dat de SL/SM/FC een functie is en geen rol die bij een andere functie belegd kan worden.

Op KTB zien we een ander beeld. Op KTB wordt met een vaste FC gewerkt en kan deze functie direct worden ingevuld wanneer een vacature voor FC opengesteld wordt. 

Hoe staat het met de deelnemers aan de RVU regeling vanuit Koole?
Het beeld blijft hetzelfde, er is weinig animo vanuit de mensen die hier gebruik van zouden kunnen maken (ong. 7 van de 54) Koole wacht de ontwikkelingen Den haag af met betrekking tot het verlengen van de RVU en het  ophogen bedrag incl pensioenpremie.

Fietsregeling
De fietsregeling is toegepast  (fisc free regeling). Hier wordt goed gebruik van gemaakt, en zal binnenkort weer onder de aandacht worden gebracht.

Uniforme standby regeling CCC
Recent heeft Koole de regeling en de werking ervan met de huidige afdelingsmanager besproken. Hieruit kwam naar voren dat bij CCC (KTB) door de recente structuurwijzigingen de behoefte is ontstaan om het huidige rooster uit te breiden en daar o.a. de zaterdag als vaste werkdag in op te nemen. De discussie hierover wordt intern nog gevoerd en zodra voldoende concreet, zal dit met onze OR worden besproken. De stand-by regeling (of de verduidelijking hiervan etc.) zoals afgesproken in het onderhandelingsresultaat, staat hier los van en wordt in zijn huidige vorm voorlopig zonder al te veel problemen toegepast. De eventuele uitbreiding rooster en de verduidelijking stand-by regelingen worden van elkaar losgekoppeld. Koole wil de stand-by regelingen binnen Koole verduidelijken en het waar mogelijk gelijktrekken. Binnenkort wordt hiertoe een afspraak met de bonden gemaakt om dit verder uit te werken.

Werkdruk en overwerk
Op KTB wordt er minder overgewerkt, dat komt met name omdat overwerk nu wordt ‘opgelost’ met doorstaan. Dit is natuurlijk niet wenselijk wanneer mensen al op hun tandvlees lopen. Er lopen te weinig mensen buiten en maintenance is onderbezet. Koole zal de door medewerkers ervaren werkdruk bespreken met de Ondernemingsraad. Daarnaast stelt de arbodienst een verzuimanalyse op, het rapport zal ook worden besproken met de Ondernemingsraad.

Toeslag ploegwissel
Kaderleden krijgen meldingen dat de toeslag bij een ploegwissel (cao art 17.3.4) niet/niet altijd wordt uitbetaald. Dit wordt uitgezicht door Koole en bij het volgende overleg besproken.

Nieuw loongebouw
Koole is bezig met een nieuw loongebouw. Dit is hoofdzakelijk een aangelegenheid voor de Ondernemingsraad, dus CNV en FNV Havens hebben het verhaal ter kennisgeving aangenomen. Functies worden opnieuw gewogen en ingedeeld. Van de 493 medewerkers die onder cao vallen, blijkt uit het huidige concept dat 463 medewerkers in dezelfde schaal terecht zouden komen. Voor 29 medewerkers zou een andere schaal (hoger of lager) van toepassing zijn aan de hand van de nieuwe weging en indeling. Uiteraard geldt voor degenen die lager ingedeeld zouden worden dat dit niet kan leiden tot inleveren van salaris. Je houdt dus wat je hebt. Er komt een indelingscommissie die meekijkt met de weging/indeling voordat besluiten genomen worden. Nu ligt in het concept nog voor om alle OED operators en ook RTTC operators voortaan onder Operator 3 in te delen, samen met reguliere operators. Dat is niet wenselijk, en op dat soort zaken zal de indelingscommissie corrigeren. CNV en FNV Havens zullen vanuit de verschillende Koole gelederen kaderleden aandragen om aan deze commissie deel te nemen.

Art 14.2 cao toeslagdepot inhaalindexatie
In de cao staat dat als de beschikbare premiestaffel hoger is dan fiscaal toegestaan dit dan wordt gestort als dotatie in het toeslagdepot. Op deze manier kun je het geld vanuit de beschikbare premiestaffel toch nog aanwenden voor je pensioen. Wij hebben Koole verzocht om een verzicht te verstrekken van de afgelopen jaren van dotaties en indexaties. Dit wordt nog uitgezocht op moment van schrijven en zal dus met het volgende overleg weer op de agenda staan.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error