Informatie over pensioenfonds cao Mortel

Hierbij actuele informatie over uw pensioenopbouw en voor deelnemers aan de 55-regeling. Lees dit goed door en bel of mail mij wanneer u vragen heeft. Het kan voor u als deelnemer aan het Bedrijfstak Pensioen Fonds Bouw/Mortel (BPF Bouw/Mortel) van groot financieel belang zijn.

Pensioen

Is de cao Mortel op u van toepassing, dan bouwt u pensioen op bij het pensioenfonds voor de Mortel. Dit pensioenfonds is ondergebracht bij Bedrijfstak pensioenfonds Bouw (bpfBOUW). Ook als in het verleden de cao Mortel op u van toepassing was, kan de inhoud van deze brief voor u belangrijk zijn. Wij nodigen u dan ook uit om vooral hiervan kennis te nemen.

Deze cao Pensioenen heeft telkens een looptijd van 5 jaar en liep af op 31 december 2019. Wanneer de periode van 5 jaar is verstreken, moeten cao-partijen deze opnieuw gaan verlengen. Cao-partijen zijn werkgevers VOBN, werknemers CNV Vakmensen en FNV Bouw en Wonen. Hiervan heb ik u medio 2019 geïnformeerd. VOBN heeft in 2013 al aangegeven niet mee te willen werken aan een verlenging van de verplichtstelling.

Na 31 december 2019 heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna te noemen SZW) besloten om de verplichtstelling voor 2 jaar te verlengen tot 31 december 2021. Dit om de belangen van de werknemers die deelnemer zijn te beschermen en partijen de gelegenheid en tijd te geven om tot oplossingen te komen.

Op 7 december 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden met het ministerie van SZW, met partijen VOBN, FNV, CNV Vakmensen en BPF Bouw/Mortel. In dit overleg gaf het ministerie SZW dat de verplichtstelling zal worden beëindigd na de verlenging die afliep op 31 december 2021. Er werd door SZW aan cao-partijen en pensioenfonds gevraagd wat voor hen een goed moment zou kunnen zijn voor de beëindiging van de verplichtstelling.

In overleg met de werkgevers Betonpompen en cao Mortelbedrijven is voor aangesloten bedrijven overeenstemming bereikt over de datum van beëindiging van de verplichtstelling per 31 december 2022. Dit zullen wij per brief aan ministerie SZW voorstellen.

Na de beëindiging van de verplichtstelling hebben wij met BPF Bouw/Mortel afgesproken dat de huidige deelnemende werkgevers zich éénmalig aan kunnen melden voor een vrijwillige aansluiting bij BPF Bouw/Mortel, zodat de deelnemende werknemers onder dezelfde voorwaarden na de beëindiging van de verplichtstelling pensioen kunnen blijven opbouwen. Werkgevers moeten zich zelf aanmelden voor de vrijwillige aansluiting bij BPF Bouw/Mortel.

Vakbonden hebben met sector Betonpompen en verschillende bedrijven afspraken gemaakt waar het pensioen is geregeld, dat zij zich verplicht dan wel vrijwillig zullen aansluiten. Dit zijn de volgende bedrijven:
  • Verplichtstelling; alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Betonpompen;
  • Vrijwillige aansluiting; Bruil beton en Mix en bedrijven die deelnemen aan de cao Mortelbedrijven die de cao Betonpompen volgen.

Vraag aan uw werkgever of hij gebruik gaat maken van de mogelijkheid voor een vrijwillige aansluiting bij BPF Bouw/Mortel. Het is voor u van groot belang wanneer u nu pensioen opbouwt bij BPF Bouw/Mortel om daar, na beëindiging van de verplichtstelling te blijven opbouwen middels de vrijwillige aansluiting. Dit heeft alles te maken met de compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie bij overgang naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland.  

55-regeling

In de 55-regeling, is voor uw pre-pensioen (na 2006 de 55-regeling genoemd) premie betaald tot 2021. Voor 2021 was het een voorwaardelijk recht. Zou u voor 1 januari 2021 de sector hebben verlaten, dan vervalt het recht voor deze werknemers. Het voorwaardelijk recht is per 1 januari 2021 overgegaan naar onvoorwaardelijk recht en definitief aan de betrokken werknemers toegekend. Tijdens de opbouw periode (betalingen van premie) zijn er kortingen toegepast op dit recht, dit vanwege lage rendementen.

Nu het recht onvoorwaardelijk is geworden, is het duidelijk waar de deelnemers recht op hebben en is per 1 januari 2021 dit recht toegevoegd aan het ouderdomspensioen, u kunt dit recht voor uw AOW-leeftijd naar voren halen om eerder te stoppen met werken. Van BPF Bouw/Mortel hebben we begrepen dat er nu nog een financieel overschot is die nodig was om risico’s op te kunnen opvangen. Omdat de risico’s nu beperkt zijn, kunnen cao-partijen afspraken maken wat er met dit overschot moet gebeuren. Ik kan u mededelen dat wij met cao-partijen hebben afgesproken dat dit overschot gebruikt gaat worden om de, in het verleden doorgevoerde kortingen, zoveel als mogelijk te dempen en dat er alsnog een bijstorting komt in uw 55-regeling.

Wat dit voor deelnemers betekent, moet blijken uit de berichtgeving van het BPF Bouw/Mortel.

Ik zal u op de hoogte houden van het vervolg.

Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet, ik hoor deze graag van u.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 57
E  w.timmer@cnvvakmensen.nl