De cao-onderhandelingen en het werkbelevingsonderzoek ProRail

De cao ProRail heeft als einddatum 1 januari 2023. Voor deze expiratiedatum wil CNV Vakmensen een nieuwe cao het licht laten zien. Ook ProRail wil graag voor genoemde datum de cao-onderhandelingen afgerond hebben. De bonden zijn daarom door ProRail uitgenodigd om in oktober te gaan praten over de contouren van de nieuwe cao. Daarnaast moeten er ook procesafspraken worden gemaakt. De cao-onderhandelingen van de afgelopen jaren verliepen moeizaam; dieptepunt in de verhoudingen waren de stakingen in 2021 op de VL-posten.

Protocollaire afspraak in de cao

De cao-onderhandelingen van de afgelopen jaren liepen niet prettig; dieptepunt in de verhoudingen waren de stakingen in 2021 op de VL-posten. De onderhandelaars van de vakbonden en ook de werkgeversdelegatie waren van mening dat de staking vooral het gevolg was van jarenlange onvrede bij ProRail VL. Deze onvrede had niet zozeer met de inhoud van de cao te maken maar met de werkdruk, de reorganisaties en de verziekte arbeidsverhoudingen. CNV Vakmensen heeft toen gepleit om een diepgaand onderzoek te doen naar de werkbeleving bij ProRail VL. We wilden via een onafhankelijk onderzoeksbureau exact weten wat er speelt op de VL-posten, bij MKS, OCCR en ICB . Voor de bonden was het randvoorwaardelijk dat naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek significante verbeteringen te zien zouden zijn alvorens we opnieuw zouden gaan onderhandelen over de cao. De onvrede op de posten moest worden opgelost en de invloed hiervan op het cao-overleg moest tot een minimum beperkt worden.

Significante verbeteringen

Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd door onderzoeksbureau Ngenious. De best wel harde conclusies zijn in maart jl. gepresenteerd. Aan de hand hiervan is ProRail inmiddels gestart met drie verbetertrajecten. Onze kaderleden, die het onderzoek mede hebben begeleid en ook een rol hebben in de implementatie van de verbeteringen, zijn van mening dat er weliswaar een goed en gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden, maar dat de verbeteringen op de VL-posten nog niet zichtbaar zijn. Diverse oorzaken worden hiervoor genoemd, zoals de complexiteit om snel zaken te kunnen verbeteren op de VL-posten en de korte tijdspanne tussen de cao’s. ProRail herkent en erkent dat er geen significante veranderingen waar te nemen zijn. Het CNV is net als ProRail CNV wel van mening dat er goede stappen worden gezet richting verbetering van de situatie.

Ook van diverse leden op de posten hebben we gehoord dat er nog geen tastbare verbeteringen hebben plaatsgevonden.

Hoe nu verder?

Omdat er geen significante verbeteringen te bespeuren zijn op de VL-posten kunnen we met het oog op onze randvoorwaardelijke eis nu niet met de cao-onderhandelingen van start gaan. De BLG is in principe deze mening ook toegedaan.

We hebben in onze discussies in de BLG ook de huidige, nijpende financiële situatie van Nederland en onze leden betrokken. En het zal niemand ontgaan zijn dat voor veel mensen het water tot aan de lippen staat. De huidige inflatie is ongekend. We hebben daarom als BLG het standpunt ingenomen dat we wel willen gaan praten met ProRail over de vernieuwing van de cao; de onderhandelingen zouden zich dan wel alleen moeten beperken tot de financiële paragraaf. Diepgaande verslechteringen en andere beleidszaken mogen voor zowel de bonden als ProRail geen onderdeel zijn van de voorstellenbrieven. Het risico dat de cao-onderhandelingen wederom in het teken komen te staan van de nog steeds bestaande onvrede bij VL-posten is dan erg groot. Te groot, is het oordeel van de CNV Bedrijfsledengroep.

Op 12 oktober vindt met ProRail een zogenaamde kick-off plaats van de cao onderhandelingen en daar zullen we dit standpunt gaan verwoorden.

Cao-traject online

Het hele cao-traject is online te volgen. Je kunt bij alle fases van dit traject je opmerkingen geven en je vragen stellen. Ga hier naar de cao-pagina ProRail

Met vriendelijke groeten,

mede namens de Bedrijfsledengroep,

José Bruijn-Drenth (voorzitter BLG)
E: Jose.Bruijn@prorail.nl
Jerry Piqué (bestuurder)
E: j.pique@cnvvakmensen.nl