Eerste ronde onderhandelingen DB Cargo - partijen liggen nog ver uit elkaar

Gisteren hebben de bonden opnieuw met de werkgever gesproken over de cao. Tijdens het overleg heeft de werkgever concrete voorstellen gedaan op de voor hen belangrijke onderwerpen. Korte samenvatting: de verschillen zijn nog erg groot. In deze nieuwsbrief een uitgebreide toelichting op het gesprek en het vervolg.

In principe is het cao overleg op te delen in een aantal thema’s: Gezond naar het pensioen, regie op het werk/flexibilisering en koopkracht.

Gezond richting het pensioen
Over dit onderwerp is veel te zeggen. In principe kunnen we dit thema opknippen in drie sub-onderwerpen: RVU (eerder stoppen met werken), ontziemaatregelen en het pensioen.

Eerder stoppen met werken
De vakbonden hebben in een eerder stadium voorgesteld om een zwaar werk regeling af te spreken. Als CNV hebben we ingezet op de RVU regeling. De collega’s van het FNV hadden een mooi alternatief voorstel dat in verschillende haven cao’s is toegepast. Tijdens het overleg is lang gesproken over dit model. De financierbaarheid ervan en de toepassingsmogelijkheden binnen DB Cargo.

In het gesprek hebben we duidelijkheid gevraagd over het standpunt van DB Cargo op het gebied van eerder stoppen met werken (RVU of anderszins). De werkgever heeft aangegeven dat ze op dit moment geen afspraak willen maken over zwaar werk en eerder stoppen met werken. Het is goed dat de werkgever vroeg in dit proces duidelijk aangeeft wat het standpunt hierover is. Wat de vakbonden betreft is hier het laatste woord zeker nog niet over gesproken. Tijdens het volgende overleg komen we hier op terug.

Ontziemaatregelen
De vorige keer gaf de werkgever aan dat ze de ontziemaatregelen willen koppelen aan de stijgende AOW leeftijd. Daarnaast hebben ze aangegeven dat ze afspraken willen maken over de doelgroepen die in aanmerking komen voor ontziemaatregelen. Tijdens het overleg van vandaag heeft de werkgever een voorstel gedaan.

  1. De ontziemaatregelen blijven in de huidige vorm bestaan voor iedereen die op ingangsdatum van de nieuwe cao 50 jaar of ouder is.
  2. Voor collega’s die op ingangsdatum van de nieuwe cao jonger zijn dan 50 jaar en die niet in onregelmatigheid werken komen de ontziemaatregelen te vervallen
  3. Voor collega’s die op ingangsdatum van de nieuwe cao jonger zijn dan 50 jaar en die wel in onregelmatigheid werken geldt dat ze nog steeds aanspraak kunnen maken op de ontziemaatregelen. Wel schuift de leeftijd op:

55+ vanaf 10 jaar voor de AOW leeftijd
57+ vanaf 8 jaar voor de AOW leeftijd
60+ vanaf 5 jaar voor de AOW leeftijd
GIOW vanaf 10 jaar voor de AOW leeftijd

In principe schuift alles hierdoor twee jaar op.

Linksom of rechtsom het gaat hier om een flinke versobering van de afspraken die we nu in de cao hebben staan. We hebben enkele vragen gesteld ter verduidelijking en hebben wat extra informatie opgevraagd zodat we goed snappen wat de impact van dit voorstel zal zijn. Wanneer we deze informatie hebben zullen we ons standpunt bepalen.

Pensioenen
Alle collega’s die pensioen opbouwen gedurende hun loopbaan bij DB Cargo doen dit via het pensioenfonds Rail en OV. Tijdens het overleg is door de werkgever aangegeven dat we het premiepad zoals dat bij NS is afgesproken blijven volgen. Dat betekent dat de hoogte van de pensioenpremie omhoog gaat. Immers is er bij NS een stijging van de premie afgesproken. In 2023 is de premie 25,5%, in 2024 27% en in 2025 28,9% van de pensioengrondslag.

Dat is in principe positief nieuws, Maar let op: de pensioengrondslag is niet hetzelfde als jouw bruto jaarinkomen. Het pensioenreglement zegt hier het volgende over: ‘Pensioengrondslag: het pensioengevend inkomen verminderd met de franchise’. De franchise is het deel van jouw inkomen waarover je geen pensioenpremie afdraagt. Deze franchise is gelijkgeschakeld aan het AOW bedrag, vandaar ook dat je hier geen pensioen over opbouwt (dat zou dubbel op zijn).

Deze franchise is per januari met 10,15% gestegen. Het is dus wel mooi dat de premie stijgt, maar wanneer de salarissen minder hard stijgen dan de AOW franchise dan ga je over een kleiner deel van jouw inkomen meer pensioen opbouwen. Het is dus maar zeer beperkt goed nieuws en dus sterk afhankelijk van de stijgingen van de salarissen.

Regie op werk
Er is ook gesproken over de flexibilisering van het werkaanbod en de wens van de werkgever om daardoor ook de mensen flexibeler in te kunnen zetten. Voor ons een beladen onderwerp omdat wij weten dat jullie al langer het gevoel hebben dat de flexibiliteit bij DB Cargo altijd maar één kant op lijkt te werken. Met gespitste oren hebben wij daarom geluisterd naar de voorstellen van de werkgever.

In het kort komt het er op neer dat de werkgever een aantal artikelen in de cao wil wijzigen die het makkelijker maken om personeel flexibel over locaties heen in te zetten zonder dat hier een zwaarwegend bedrijfsbelang voor nodig is. Ook in de planningsfase wil men meer flexibiliteit door ruimte te zoeken in flexibilisering van het roosteringsproces.

Als CNV Vakmensen zijn wij helemaal niet enthousiast over deze plannen. Wij vinden dat flexibiliteit in goed overleg en samenspraak georganiseerd moet worden. Door goed met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren is het mogelijk om tot oplossingen te komen die voor iedereen werken. Het idee om meer flexibiliteit te organiseren in de cao is wat ons betreft niet de weg naar de oplossing. We zijn heel sceptisch over deze voorstellen.

Koopkracht
Het onderwerp koopkracht is dit jaar het belangrijkste punt. Om maar eens te onderstrepen dat de werkgever zich realiseert hoe belangrijk herstel en behoud van koopkracht is, werd afgetrapt met een aantal voorstellen van de werkgever om vergoedingen aan te passen en af te schaffen.

De maaltijdvergoeding zou afgeschaft moeten worden, de netto vergoeding van € 16,- zou uit artikel 124 moeten verdwijnen, de vergoeding kleine consumpties zou komen te vervallen. Voor de maaltijdvergoeding en de vergoeding kleine consumpties wil men een afkoopregeling afspreken. Een eenmalige afkoop voor een ieder die nu aanspraak maakt op deze vergoedingen.

De vergoeding van schaft tijdens passagieren blijft bestaan. Voor de reiskosten geldt dat het onzalige voorstel van vorig jaar weer op de agenda staat. Men wil opnieuw proberen de reiskosten te flexibiliseren waardoor bepaalde collega’s er keihard op achteruit zouden gaan.

De thuiswerkvergoeding zou wel verhoogd worden naar het fiscale maximum van € 2,15 en de reiskosten per kilometer naar € 0,21 cent. Er is nog geen bereidheid om toekomstige verhogingen te volgen, waaronder ook de verhoging van de reiskosten per 1 januari 2024.

Loonbod geeft geen pas
Na al het voorgaande met betrekking tot bezuinigingen in de cao kwam dan eindelijk het loonbod op tafel. Het loonbod betreft een verhoging van € 215,- bruto per maand met een minimum van 5%. Dat betekent dat de procentuele verhoging die je krijgt afhankelijk is van je huidige inschaling. Voor iemand in schaal 5 -E trede is dit een verhoging van 6,2%. Vanaf schaal 7 (einde) en hoger rest nog 5%.

Zouden we de voorstellen van de werkgever met betrekking tot het afschaffen van vergoedingen of versoberen van ontziemaatregelen hierin doorrekenen dan realiseer je dat het in feite nog minder is dan nu gepresenteerd. Je hebt natuurlijk niets aan een stijging van je bruto loon wanneer je de netto vergoedingen en reiskosten vervolgens moet inleveren. Je betaalt dan je eigen loonsverhoging.

Laat dus volstrekt duidelijk zijn dat dit bod natuurlijk geen pas geeft. Überhaupt niet, maar zeker niet in relatie tot de andere gedane afbraakvoorstellen van de werkgever.

In het voorstel van CNV hebben wij er bewust voor gekozen een nivellerende afspraak te presenteren. Centen én procenten om ervoor te zorgen dat collega’s die relatief minder verdienen dit jaar een hogere (procentuele) verhoging krijgen. We kunnen ons dus wel scharen achter de door werkgever gekozen systematiek.

CNV delegatie verbijsterd
Toen wij deze onderhandelingen met elkaar begonnen waren alle onderhandelende partijen er van doordrongen dat het bereiken van een resultaat dit jaar veel van onze creativiteit en flexibiliteit zou vragen. Wij onderhandelen immers tegen een achtergrond van historisch hoge inflatie en aanhoudende druk op de koopkracht en doen dit met een aandeelhouder die niet vanzelf zijn verantwoordelijkheid zal nemen.

Zowel CNV als ook FNV hebben daarom veel moeite gestoken in de voorbereiding van hun voorstellenbrieven en de toelichting ervan tijdens de overleggen. Het is teleurstellend te moeten constateren dat de werkgever niet dezelfde moeite lijkt te hebben gestoken in het ontwikkelen van eigen voorstellen waarin een zelfde flexibiliteit en creativiteit doorklinkt.

Het is daarbij tekenend dat de werkgever 7 pagina’s van zijn presentatie nodig heeft om afbraakvoorstellen toe te lichten die variëren van het afpakken van vergoedingen, het verruimen van flexibiliteit van mensen, het afschaffen en verschuiven van ontziemaatregelen om vervolgens af te sluiten met welgeteld één (1!) pagina met daarop een loonbod dat de gemiddelde inflatie in 2022 niet eens bijhoudt. Onbegrijpelijk.

Bonden komen met eensluidend oordeel
Op 13 maart staat de volgende onderhandelingsronde gepland en zullen wij als bonden met een eensluidende, integrale reactie komen op de voorstellen van de werkgever. Wij steken hiervoor de koppen nog een keer bij elkaar in de voorbereiding op 13 maart zodat we als bonden opnieuw goed voorbereid aan tafel zitten.

We kunnen alleen hopen dat de werkgever de komende weken zal gebruiken om zich te beraden op de gekozen positie.

Het zou zomaar kunnen zijn dat wij als onderhandelingsdelegatie al snel na dit overleg met de leden in gesprek willen. Wordt vervolgd.

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

Bela Hlavaj, Henk Kruithof en Eelco Bentvelsen

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl