Nieuwe cao bij Verenigde Tankrederijen

De vakbonden CNV Vakmensen en Nautilus International hebben tijdens de ledenvergadering van 16 december jl. het akkoord gekregen van de leden, om toch in te stemmen met het eindbod, zoals dat 24 september jl. in stemming is gebracht. Dat geldt eveneens voor de wijziging met betrekking tot de vergoeding van het extra werk. Wel vroegen de vakbondsleden aan de onderhandelaars nog een uiterste inspanning te doen om dan tenminste nog een kleine verbetering tot stand te brengen voor de ouderen. Dit laatste is helaas niet gelukt.

Op 24 september 2021 heeft de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen en Nautilus International het toen bereikte eindbod voor de cao aan jullie voorgelegd ter stemming. Wij hebben het eindbod in de vergadering van 1 en 8 oktober puntsgewijs besproken en ook naderhand nog vragen over het resultaat toegelicht.

Uitslag stemming

Op 26 oktober 2021 hebben wij jullie geïnformeerd over de uitslag van de stemming. Een grote meerderheid van de vakbondsleden heeft het eindbod afgewezen en aangegeven actie te willen voeren voor een beter resultaat.

Verbeterde regeling

Op 10 november 2021 hebben de vakbonden jullie geïnformeerd over het gesprek dat de onderhandelingsdelegaties van CNV Vakmensen en Nautilus met de werkgever op 5 november jongstleden hebben gevoerd over een verbeterde regeling. Dit overleg heeft tot een kleine aanpassing geleid. Namelijk de 130% vergoeding voor extra werken is tevens van toepassing voor werknemers die minder dan 26 weken werken en die op verzoek van de werkgever meer gaan werken. Tijdens dit overleg kondigde jullie werkgever aan zelf met zijn werknemers te gaan praten op personeelsbijeenkomsten op 7 en 14 december 2021.

In onze nieuwsbrief van 10 november 2021 hebben we jullie gevraagd wanneer je actie wil voeren? De meerderheid gaf aan te willen wachten tot na de personeelsbijeenkomsten van de werkgever.

De bonden begrepen daarna dat de personeelsbijeenkomsten door jullie werkgever werden afgezegd in verband met corona. Daarom hebben we jullie op 10 december 2021 wederom uitgenodigd voor een digitale vergadering op 16 december jongsleden. We begrepen dat jullie werkgever zijn eindbod wel aan jullie heeft toegelicht per mail.

Geen actie

Tijdens de ledenvergadering van 16 december 2021 bleek dat niemand eigenlijk actie wilde voeren, maar werd wel gevraagd om een laatste poging om nog iets extra te doen voor de oudere werknemer. Concreet was het verzoek om de extra vakantiedagen voor de oudere medewerkers vanaf 60 te verhogen. Wel hebben de werknemers aangegeven dat dit geen belemmering is om de cao aan te gaan vanaf 1 januari 2022.

Geen extra ouderendagen

Na de vergadering van 16 december 2021 hebben de bonden contact gezocht met de werkgever en getracht de werkgever te bewegen om nog een laatste toegift te doen. Immers, met een kleine kostenstijging kon alsnog iets extra worden gedaan voor de medewerkers vanaf 60 jaar. Deze kleine kostenstijging valt bovendien te verdedigen, doordat de cao met een half jaar is opgeschoven.

Op 20 december jongsleden in de avond bereikte ons echter de mededeling van de werkgever dat -hoewel die serieus ons voorstel heeft onderzocht- men niet meegaat in de ophoging van extra vakantiedagen (ouderendagen) voor werknemers vanaf 60 jaar. De werkgever geeft aan dat het geen kleine stijging betreft. Maar benadrukt dat, hoewel men de vraag om extra dagen nu niet kan invullen, men zeer veel waarde hecht aan de oudere medewerkers.

CAO

Geheel volgens jullie instemming op 16 december 2021 zullen de onderhandelaars van de bonden de cao ondertekenen en gaat de cao in op 1 januari 2022. De cao-tekst zal -zodra deze gereed is- door de werkgever aan jullie ter beschikking worden gesteld.

Ter afsluiting willen wij jullie fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022 toewensen.

Nancy Abelskamp
bestuurder CNV Vakmensen
E: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
M: 06 5125 1159

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error