Ledenvergadering: cao-overleg Verenigde Tankrederijen loopt vast

De vakbonden Nautilus International en CNV Vakmensen hebben op dinsdag 7 februari een stroef derde cao-gesprek met jullie werkgever gevoerd. Cao-partijen zijn uit elkaar gegaan zonder concreet hoger loonbod. Daarom nodigen we met klem alle leden van de bonden uit voor de ledenvergadering op 16 februari om 10.00 uur. Inmiddels lijkt er toch sprake van een loonbod van jullie werkgever. Lijkt, want ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief hebben de bonden dit bod nog steeds niet mogen ontvangen.

Bonden hebben aangegeven dat wij sowieso buiten het mandaat van onze leden gaan als we in gesprek gaan over een loonbod lager dan de APC. Het verschil is nog erg groot en wij zien niet hoe we dit met verder onderhandelen kunnen overbruggen.

Dus is er wederom een ledenvergadering op 16 februari om 10.00 uur.

Jullie werkgever wil absoluut niet de pijn van jullie koopkrachtverlies alleen dragen en weigert de gehele inflatie te corrigeren over de periode oktober 2021 - oktober 2022. Dat is de korte samenvatting van het cao-overleg. En zo zijn we uit elkaar gegaan.
Wat schetst onze verbazing? De vakbonden mochten diezelfde avond - via onze leden –  vernemen over een nieuwsbrief van jullie werkgever, met daarin een loonbod van 7,5% en een tekst over het opnieuw invoeren van de APC.  

Maar laten we eerst de onderhandelingen zelf voor jullie samenvatten. De derde onderhandelingsronde begon met wat minder heftige onderhandelingspunten. Ouderenbeleid en werkdruk, waarbij de bonden aangaven dat iets doen tegen werkdruk niet hetzelfde is als een ouderenbeleid.

Werkdruk

Onderhandelingspartijen kwamen overeen het onderwerp ouderenbeleid te parkeren, mits er iets aan de werkdruk wordt gedaan op de schepen. En dan met name de vaste bemensing en (de kwaliteit van) het totaal aantal aflossers op de schepen. Jullie werkgever is het eens dat er wordt gestreefd naar 5 aflossers gemiddeld per week. Er is afgesproken dat het formulier Verslaglegging Aflossers weer wordt gebruikt, dit formulier wordt in het Vloothandboek opgenomen.

Menagevergoeding

Voorts is over de hoogte van de menagevergoeding gesproken. Jullie werkgever is bereid de menagevergoeding te verhogen conform het fiscale maximum, onder voorwaarde dat er een cao-akkoord komt met de vakbonden. Daarmee zou de verhoging uitkomen op 6%.

Vertrekpunt bonden

En last-but-not-least kwam jullie loonsverhoging ter sprake. Bonden gaven aan dat ze van hun leden geen mandaat hebben om met minder dan de APC (de compensatie voor de gestegen prijzen) terug te komen. Dit is een hard vertrekpunt, waarbij gekeken wordt naar de in de cao genoemde periode oktober 2021-oktober 2022. Jullie werkgever stelt zich op het standpunt dat de APC van tafel is. Hij gaf aan dat hij jullie koopkrachtachteruitgang niet volledig kan herstellen. Waarna er wederom discussie ontstond over het vorige cao-traject van afgelopen jaar.

Afgelopen jaar
Waarbij volgens de bonden door jullie werkgever een loonvoorstel is gedaan met de navolgende keuze:

Of: 1.       Een loonsverhoging van zo’n 3% voor een cao van drie jaar met daaraan gekoppeld afschaffing van de APC;

Of: 2.       Een loonsverhoging van zo’n 1,5% voor een cao van één jaar met behoud van de prijscompensatie.

Aangezien de bonden vorig jaar reeds tegen afschaffing van de APC waren, is toen gekozen voor een kortere looptijd en lagere loonsverhoging; maar met behoud van de APC, zoals die al sinds jaar en dag in jullie cao stond. De kortere looptijd en de koppeling van de prijscompensatie was bewust genomen door de werkgever, omdat hij al een verhoging van de inflatie verwachtte.

Vorig jaar ontstond voorts – aansluitend ná het cao-overleg - per mail een discussie over de cao-teksten. Toen bleken de uitkeringsmomenten uit de bestaande cao-teksten door werkgever gewijzigd, zonder dat daarover aan tafel met bonden was gesproken.

Rekenden we eerst met twee uitkeringsmomenten van de inflatiecorrectie per jaar. Toen werd besloten te rekenen met inflatiecijfers van oktober tot oktober, met het uitkeringsmoment op 1 januari van het jaar erna. Dit betekent dus dat jullie lonen in de zomer van 2022 minder zijn gestegen en jullie daar al een inflatiecorrectie hebben laten liggen in het voordeel van het bedrijf. Vorig jaar is besloten - om het traject niet opnieuw te vertragen - om met de wens van jullie werkgever akkoord te gaan en de APC nog maar éénmaal per jaar uit te keren, over het gehele jaar, te weten op 1 januari. Daarbij zou worden gekeken naar de consumentenprijsindexatie (CPI) periode jaarmutatie oktober – oktober (de zogenoemde referteperiode; stond toen op 16,9%), zodat jullie werkgever genoeg tijd heeft om de loonadministratie vóór 1 januari aan te passen en door te voeren.

Tot zover de uitleg over het vertrekpunt van de bonden, waarbij we moeten opmerken dat jullie eigen werkgever dit dus compleet is ‘vergeten’.

Vlot trekken

Om het huidige cao-overleg toch vlot te trekken hebben de vakbonden op 7 februari nog gekeken naar een andere referteperiode dan die van oktober-oktober, want in deze periode was de prijsstijging vorig jaar het allerhoogst. En nu we de cijfers binnen hebben en terug kunnen kijken naar heel 2022 blijkt dat de gemiddelde prijsstijging van heel 2022 uitkomt op 10%.

Voorts hebben bonden een tegenvoorstel gedaan om de cao-onderhandelingen vlot te trekken. Let wel: we zijn ons ervan bewust dat dit buiten het mandaat van de leden valt. Dit kunnen we dus niet accorderen zonder jullie toestemming. Dit hebben we ook aangegeven aan jullie werkgever.

Ons tegenvoorstel is:
  • Per 1 januari worden de lonen verhoogd met het stijgingspercentage van consumentenprijsindex in de daaraan voorafgaande periode van 1 januari tot en met 1 januari. Dat is over geheel 2022 dus 10%.
  • Er wordt gekeken naar de vaste ploegensamenstelling op de schepen;
  • Emolumenten worden jaarlijks verhoogd conform het fiscale maximum.

Na een veel belovende schorsing kwam jullie werkgever terug met wederom de mededeling dat hij niet jullie koopkrachtachteruitgang geheel wil compenseren. Hij wil dat jullie die pijn ook nemen. Maar hij gaf aan dat hij een ‘denkrichting (?)’ had van 7,5%. Kortom: niets concreets. En zo zijn we uiteen gegaan.

Wat schetst onze verbazing? De vakbonden mochten diezelfde avond - via onze leden –vernemen over een nieuwsbrief van jullie werkgever, met daarin een loonbod van 7,5 % en een tekst over het opnieuw invoeren van de APC.  Dit zou dan worden toegelicht tijdens twee medewerkersbijeenkomsten. Een zeer wonderlijke gang van zaken weer. Leuk dat er personeelsbijeenkomsten worden georganiseerd door jullie werkgever. Jammer dat daarin voorstellen worden besproken die niet ter tafel zijn gekomen in het feitelijke cao-overleg met de betrokken werknemersvertegenwoordigingen.

De bonden hebben dus meteen jullie werkgever dringend verzocht om de inhoud van dit eindbod ook met ons, de werknemersverenigingen, te delen. Zodra we dit binnen hebben, zullen we het ook met jullie delen.

Immers: een medewerkersbijeenkomst is informatief, maar er is geen beslisbevoegdheid over de cao. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de leden van de - bij het cao-traject betrokken -werknemersverenigingen: Nautilus International en CNV Vakmensen. En die mogen bij ons - zonder de druk van een aanwezige werkgever - hierover stemmen.

Kortom genoeg stof tot overleg. Daarom nodigen we je dringend uit echt deel te nemen aan ledenvergadering op 16 februari om 10.00 uur.

Meld je aan door een mail te sturen naar n.abelskamp@cnvvakmensen of secretariaat@cnvvakmensen.nl. Wij sturen je de vergaderlink (MS Teams) voorafgaand aan de vergadering toe.

De vakbonden staan zij aan zij. Bij een proces waarin we moeten gaan stemmen over te voeren acties worden de leden van beide bonden apart geteld. Niet-leden die voor de vergadering nog lid worden, zijn daarbij overigens van harte welkom om mee te stemmen. Wij hopen op een hoge opkomst met nog meer collega’s die ook lid zijn geworden. Samen sta je sterk! Tot donderdag de 16de !

Nancy Abelskamp
Bestuurder VNC Vakmensen
M. 0651251159
E. n.abelskamp@cnvvakmensen.nl