Gesprek 12 januari met werkgever tk Veerhaven

Op 12 januari vond er een gesprek plaats tussen de bonden en de werkgever. Na de vele en duidelijke reacties op het vorige gesprek van 15 december 2022 hebben de bonden aangegeven niet in gesprek te kunnen gaan met de werkgever over een eventuele wijziging van de loon- en arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft gevraagd of zij desondanks toch hun ideeën met ons konden delen. Dat hebben wij toegestaan en wij hebben hen aangehoord. De reden waarom wij de werkgever hebben aangehoord was omdat er de volgende dag een vergadering tussen werkgever en het personeel stond gepland. Het organiseren van personeelsbijeenkomsten is een recht dat werkgevers hebben en wat wij dus als bonden niet kunnen tegenhouden.

Even terug naar het begin
Op 15 december zijn de bonden uitgenodigd voor een gesprek met de werkgever. Tijdens dit gesprek heeft – zoals ook in de nieuwsbrief van 16 december staat – de werkgever zijn zorg uitgesproken over de hoge inflatie en wat dit zou betekenen voor tk Veerhaven. Er is toen gevraagd of zij een voorstel zouden mogen maken om een andere invulling van het te besteden bedrag. Wij als bonden hebben toen al aangegeven dat wij verwachten dat jullie niet met een andere invulling akkoord zouden gaan. Maar wij zijn uiteraard altijd bereid om naar een ander voorstel te luisteren, zonder dat daar verplichtingen tegenover staan. Omdat op 15 december de werkgever zijn ideeën nog niet had uitgewerkt is er een nieuwe afspraak gemaakt voor 12 januari 2023. Voor alle duidelijkheid, de bonden waren en zijn niet in onderhandeling geweest met de werkgever over een andere invulling van de afgesproken cao.

Dit hebben wij getracht om jullie mede te delen in onze gezamenlijke nieuwsbrief van 16 december. Naar aanleiding van het gesprek op 15 december en de opvolgende nieuwsbrief hebben beide bonden onwijs veel reacties gehad van de leden.

Gesprek 12 januari
De reacties waren duidelijk, kom niet aan de afspraak die wij eerder hebben gemaakt in de cao. Met deze reden hebben wij aan de werkgever op 12 januari medegedeeld dat de bonden geen mandaat hebben om verder in gesprek te gaan. Er volgt dan ook geen stemronde.

Afspraak is afspraak
Dit betekent concreet dat alle afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de cao 2022-2024 van kracht zijn en blijven. De werkgever heeft ook altijd aangegeven dat hij de afspraken zal respecteren als dit de keuze is van de werknemers. Dit betekent dat jullie in januari de salarissen krijgen uitbetaald zoals afgesproken in de cao.

Het voorstel/idee van de werkgever
Zoals aangegeven hebben wij de werkgever wel aangehoord over het idee van de werkgever om het budget van de cao een andere invulling te geven. De werkgever is er van overtuigd dat met een gewijzigde afspraak tk Veerhaven beter op de toekomst wordt voorbereid.

Lees hieronder de ideeën in het kort weergegeven.

 Idee/Voorstel werkgever

  • Structureel salarissen per 01-01-2023 met 7% (kerninflatie oktober 2022) tot maximaal 10% verhogen.
  • Eenmalig 5% resp. 2% per 01-01-2023.

 In totaal denkt de werkgever aan 12%, waarvan dus 7% of 10% structureel en 5% resp. 2% als eenmalige betaling. Hierin zit dus onderhandelingsruimte welke verdeling er wordt gemaakt.

  • Afspraken maken over 2024 en over verwachte negatieve compensatie
  • Ouderenregeling tijdens de looptijd cao in de vorm van een 80-90-100 regeling vanaf 63 jaar
  • Aanvulling geboorte (5 wkn)- en ouderschapsverlof (9 wkn) tot 100% salaris
  • Benchmark uitbreiden, kantoor en vloot
  • Een uitkomst die recht doet aan koopkrachtbehoud van de medewerker, collectiviteit van goed personeelsbeleid en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van tk Veerhaven.

Teamsvergadering/Personeelsbijeenkomst
Ondanks dat de bonden hebben aangegeven dat zij geen mandaat hebben om nog verder te spreken over het idee/voorstel wil de werkgever jullie graag een extra toelichting geven. Uiteraard staat dit de werkgever vrij. De teamsmeeting van de werkgever dat vandaag (op 13 januari) zou plaatsvinden is op verzoek van de bonden uitgesteld. Als bonden wilden wij graag eerst jullie zelf informeren.

De werkgever zal jullie nogmaals uitnodigen voor een personeelsbijeenkomst via Teams, om jullie alsnog  te informeren over hun idee. En de redenen waarom zij dit nodig achten.

De bonden zullen hierbij niet aanwezig zijn.

Graag horen wij jullie reacties op de nieuwsbrief en de extra toelichting van de werkgever.

Mede names kaderlid Paola de Sido die aanwezig was bij dit gesprek. 

Sanne Koevoets
M: 06 28 86 65 78
E: s.koevoets@cnvvakmensen.nl

Bert Klein
Nautilus International