Eerste overleg over actualisering Cao TSM

In het cao-akkoord staat dat we de cao gaan proberen te actualiseren. Op 20 september 2022 is daar de eerste bijeenkomst van geweest.

Tijdens de cao-onderhandelingen is het volgende afgesproken:

Actualisatie cao

Er wordt een studie gedaan (met inspanningsverplichting, zonder resultaatverplichting), die leidt tot de actualisering van de huidige cao tot een cao voor alle TSM-medewerkers, inclusief de kantoren. Hiervoor wordt vanaf juni 2022 maandelijks overleg gepland. Namens werkgever nemen in ieder geval de heer Spoor en mevrouw Speerstra deel aan het maandelijkse overleg. De vakbonden zullen de samenstelling van hun afvaardiging nog bekend maken. Beoogd wordt de studie uiterlijk 1 juli 2023 af te ronden.
Tijdens deze studie komen in elk geval (maar niet limitatief) de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Duurzame inzetbaarheid / ouderenregeling;
 • Toeslag alle schepen;
 • Verschoven diensten op de dag zelf;
 • Na-roosteren reisuren;
 • Stand-by uren en onderhoudsuren.

Op een later moment zal worden onderzocht en vastgesteld of en zo ja, op welke manier de horecamedewerkers eventueel ook onder deze cao kunnen worden ondergebracht. Hiervan zijn de strategische consequenties (onder andere in verband met de naderende aanbesteding) op dit moment nog niet duidelijk.

Nu is het makkelijk om een afspraak in de cao te zetten, maar zo’n afspraak moet ook uitgevoerd worden.

Op 20 september 2022 is er het eerste overleg geweest tussen directie Doeksen en de vakbondsdelegaties.

Er werd nog niet inhoudelijk over veranderingen in de cao gesproken. Er zijn vooral procesafspraken gemaakt:

 • Stap 1: Doeksen en vakbonden denken na over randvoorwaarden en inhoudelijke punten die zij willen bespreken. Doeksen maakt een nieuwe concepttekst (o.b.v. huidige tekst) dat bestaat uit een deel dat voor iedereen geldt (incl. kantoor) en per afdeling een deel met afdelingsspecifieke afspraken.
  Er zijn al een paar randvoorwaarden genoemd. Voor vakbonden is een voorwaarde dat niemand er op achteruit mag gaan. Doeksen heeft als voorwaarde dat de kosten niet mogen stijgen;
 • Stap 2: Doeksen en vakbonden bespreken de concepttekst en stellen vast wat de randvoorwaarden en de te bespreken inhoudelijke punten zijn op 16 december 2022;
 • Stap 3: Vakbonden gaan in overleg met de leden. De uitkomst van die gesprekken wordt vóór de bijeenkomst van 10 februari 2023 met de directie gedeeld;
 • Stap 4: Doeksen en vakbonden overleggen over de inhoudelijke punten op 10 februari 2023. Punten die financiële consequenties hebben, kunnen, in overleg, geparkeerd worden tot de onderhandelingen;
 • Stap 5: Doeksen schrijft de nieuwe concepttekst waarin inhoudelijke afspraken zijn verwerkt. Deze tekst wordt op 31 maart 2023 zo mogelijk vastgesteld en vormt samen met het lijstje geparkeerde punten de basis voor de onderhandelingen in het najaar. Tijdens het overleg op 31 maart 2023 worden de onderhandeldata gepland.  

Uit het stappenplan blijkt dat we waarschijnlijk begin 2023 alle leden willen spreken in ledenvergaderingen. Dan kan iedereen zijn input geven.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. >> Ga direct naar de cao-pagina <<

Heb je van te voren al opmerkingen en/of vragen laat dat dan gerust weten.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen 
M  06-51 60 20 22
 j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl