Cao Verbrugge Terminals

Beste leden bij Verbrugge Terminals, In deze nieuwsbrief lees je meer over de werkgroep Cao 2.0, de APC afspraak van 2021 en het vervolg voor de cao in 2022.

Cao 2.0

Vakbonden en Verbrugge zijn begonnen aan besprekingen over het actualiseren, vereenvoudigen en toegankelijker maken van de cao. Tevens is een doelstelling om te bezien waar en hoe de verschillende arbeidsvoorwaarden van Vlissingen en Terneuzen meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.
De afspraak om te werken aan een “cao 2.0”, zoals dit genoemd wordt, is gemaakt bij de vorige cao-onderhandelingen. In het onderhandelingsresultaat zijn de voorwaarden opgenomen waarbinnen die vereenvoudiging etcetera moet plaatsvinden. Eén belangrijke voorwaarde is dat werknemers geen materieel nadeel mogen ondervinden  van de wijzigingen (lees: er niet op achteruit mogen gaan).
Vakbonden zullen er natuurlijk goed op letten dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Verbrugge heeft het eerste voorbereidende werk voor die cao 2.0 verzet en de vakbonden voorstellen gedaan voor het logischer rangschikken van de cao-artikelen. Daarbij zijn ook kanttekeningen gemaakt van interne tegenstrijdigheden in de cao, artikelen die niet meer passen binnen de huidige wetgeving en andere zaken die in dit kader moeten worden besproken.

Een ieder die zich een beetje in de cao van Verbrugge heeft verdiept, kan zich voorstellen dat het een bijzonder taaie klus is om de cao leesbaarder en toegankelijker te maken en dat het nog lastiger is om de verschillen tussen Terneuzen en Vlissingen te verkleinen. Er zijn twee dagen in januari 2022 geprikt waarop werkgever en vakbonden samen aan de slag gaan om te bespreken over welke aanpassingen in de cao we het eens kunnen worden en over welke gewenste aanpassingen echt verschil van inzicht bestaat.
De verwachting van vakbonden is dat er na die twee dagen nog geen cao 2.0 zal liggen, zelfs als besloten zou worden om alles waarover vakbonden en werkgever van mening verschillen, “dan maar te laten staan”.

APC 2021 en cao 2022


Zoals bekend is in deze cao-periode de betaling van de APC onderwerp van overleg tussen vakbonden en Verbrugge.  FNV Havens en CNV vakmensen hebben er bij Verbrugge op aangedrongen de APC die normaalgesproken in april 2021 betaald zou moeten worden, alsnog in december 2021 met terugwerkende kracht uit te betalen. Verbrugge is hiertoe ondanks de nog altijd zorgelijke financiële situatie bereid , mits de cao in 2022 ongewijzigd kan worden voortgezet.

Feit is dat ondanks diverse projecten en drukte op de terminals afgelopen jaar rode cijfers zijn geschreven. Het is daarom de vraag of het zinvol is om voor de cao 2022  extra eisen te stellen. Bovendien zou elke inhoudelijke aanpassing van de cao 2022 het project “cao 2.0” nog ingewikkelder maken.

FNV Havens en CNV Vakmensen stellen jullie voor om de huidige cao met een jaar ongewijzigd te verlengen. Met betrekking tot de APC in 2022 blijft dan de overlegbepaling van kracht die ook in 2020 en 2021 gold: Indien dat de bedrijfseconomische situatie van dien aard is dat bruto uitbetaling gedurende looptijd niet uitgekeerd kan worden dan is dit onderwerp van overleg bij opvolgende cao verlenging. Bij uitblijven van een cao verlenging, als er dus geen cao tot stand komt, is de bruto betaling van de APC in 2022 na 1 januari 2023 opeisbaar.
Het jaar 2022 kunnen we gebruiken om te komen tot wijzigingsvoorstellen die voortvloeien  uit het project “cao 2.0” en die dan – mits de vakbondsleden er mee instemmen – per 1 januari 2023 definitief zouden kunnen worden.

Geen ledenvergaderingen
Als jullie je in dit voorstel kunnen vinden, zouden we de ledenvergaderingen voor dit moment willen overslaan en deze komend voorjaar (2022) willen organiseren als er meer duidelijk is over welke kant het op gaat met die cao 2.0.

Samenvattend:

Ons voorstel is daarom als volgt:

  1. De APC over 2021 wordt met terugwerkende kracht betaald;
  2. De cao wordt in 2022 ongewijzigd voortgezet;
  3. In het voorjaar van 2022 organiseren wij ledenvergaderingen om de stand van zaken van het cao 2.0 project met jullie te bespreken.

Als je je niet in het voorstel kunnen vinden en toch eerst ledenvergaderingen willen houden om daarin nieuwe eisen ten aanzien van de CAO 2022 te bespreken, stuur ons dan een mailbericht of laat op de cao-pagina een bericht achter vóór zondag 19 december a.s. Als er een grote groep leden is die zich niet in bovenstaand voorstel kan vinden, zullen we de CAO nog niet ongewijzigd verlengen en eerst ledenvergaderingen organiseren.
Onze mailadressen staan onder deze brief.

Tot die tijd houden we jullie via nieuwsbrieven op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,

Johann Honders, bestuurder CNV Vakmensen J.Honders@cnvvakmensen.nl
Joost van der Lecq, bestuurder FNV Havens Joost.vanderLecq@fnv.nl