kwartaaloverleg Koole

Kwartaaloverleg Koole: RVU en nu? De vakbonden hebben een kwartaaloverleg gehad met Koole op 23 november jl. Dit overleg hebben we gecombineerd met een kantinebezoek op KTM. Na het laatste vakbondsoverleg op 30 mei was er verwarring over de RVU kwestie en kwamen er hierdoor ook vragen binnen. In dit overleg was de RVU dan ook een belangrijk onderwerp.

RVU: Regeling Vervroegd Uittreden

Koole heeft hun voorgenomen RVU-regeling alleen mondeling medegedeeld aan de bonden op 30 mei. Daarna is het stil gebleven. Op ons verzoek zal Koole hun uitgewerkte plan naar de vakbonden sturen. Wat is nou precies dat aanbod en wat betekent dat voor de deelnemers? Dan weten we voor onze leden waar we het over hebben. Zeker nu velen hierin geïnteresseerd zijn. Voor de bonden is het belangrijk dat medewerkers hier een vrije keus in houden én dat zij goed worden voorgelicht. Je kunt pas een keuze maken wanneer je weet je aan deze regeling per maand overhoud  -in combinatie met AOW en pensioen.

Nog even een herhaling van informatie over de RVU: op dit moment is er nog een regeling (t/m geboortejaar 1961 sept) dat je rond de €22.000 vrij van belasting mag meekrijgen per jaar (tot max. 3 jaar) om eerder te stoppen. Kom je boven dit bedrag, dan geldt de RVU-boete: een belastingtarief van 52%.

Gezien het lage bedrag van € 22.000 bruto per jaar (en het missen van 3 jaar pensioenpremie) maken weinig mensen hier gebruik van. Niet zo gek, want je mist een groot deel van je salaris én je pensioenpremie en dit is voor de meesten niet te betalen.  Bovendien is het onduidelijk of de regeling verlengd wordt na 2025 en of dan de pensioenpremie ook belastingvrij meegegeven kan worden.  Al met al los je het probleem van zwaar werk en stijgende pensioenleeftijd zo niet op. Ook Koole erkent dat het werken in de havens te zwaar is om bv. iedereen in de ploegendienst te laten doorlopen tot je 67e (en ouder).

Koole heeft een voorstel om met de AOW een veel hoger bedrag mee te geven om eerder stoppen met werken mogelijk te maken voor alle 54 personen die onder de huidige RVU zouden vallen. De belastingheffing (52% RVU boete) komt dan voor rekening van de werkgever.

Het verbaasde ons dat Koole zoveel geld wil uitgeven ongeacht of er sprake is van een zwaar beroep of niet. Bovendien wil Koole deze afspraak buiten de cao om maken, en alleen voor de geboortejaren (t/m 1961 sept) die nog onder de huidige RVU regeling vallen. Op deze manier is de eerste €22.000 nog zeker vrijgesteld van belasting.

De vakbonden hebben aangegeven dat de werkgever een zorgplicht heeft om de mensen goed voor te lichten bij het maken van deze keuze. Koole heeft daarop toegezegd dat zij een financiële scan zullen laten maken voor de werknemers die het betreft. Op deze manier kunnen zij goed inschatten of het voor hen financieel haalbaar is om met deze regeling uit dienst te treden. Let op: het staat elke werknemer vrij om wel of niet in te gaan op een zogeheten ‘beëindigingsvoorstel’ waar deze regeling in is opgenomen.

Verzuim

Koole geeft aan dat er een daling is in het ziekteverzuim na het opzetten van het project duurzame inzetbaarheid. Het ziekteverzuim was in februari 2022 fors; rond de 8%. Na overleg met de arbo en in overleg met HR en directie is er een project in samenwerking met de centrale ondernemingsraad opgezet.  Hieruit is een werkgroep opgezet waar werknemers vanuit de hele organisatie uit verschillende disciplines zijn aangesloten om te bezien hoe iedereen betrokken kan worden bij de situatie en hoe die op te lossen.

De projectgroep bekijkt hoe verzuim kan worden vermeden en hoe om te gaan met langdurig zieken. De projectgroep heeft plannen gepresenteerd aan de drie directeuren en toestemming gekregen om verder te gaan met de uitrol. Een van de uitkomsten is dat leidinggevende getraind gaan worden hoe om te gaan met duurzame inzetbaarheid en daarna uitrollen richting medewerkers (thema bijeenkomsten). Koole wil hiermee de cultuur van de organisatie positief beïnvloeden.

Reiskosten

Koole is bezig met een fietsplan met een budget voor elektrische fietsen en scooters. Het voorstel hiervoor ligt nu bij de Centrale Ondernemingsraad. Hiermee wil Koole tegemoetkomen aan de kosten die de medewerker maakt voor het woon-werkverkeer -in plaats van de fiscale ruimte te volgen en de kilometervergoeding te verhogen naar 0,21 cent (per 2023) en 0,22 cent/km (per 2024). De vakbonden zijn hier enerzijds positief over, maar zien ook dat dit voor mensen die verder dan 30 km van de werkplek af wonen weinig soelaas biedt. De cao (art 15) biedt namelijk een kilometervergoeding die beperkt is tot deze 30 km. Koole zal uitzoeken hoeveel mensen dit betreft.

Terugkom dagen op basis van de cao

Er komen klachten binnen bij de vakbonden over de planning van de drie terugkomdagen (art 16.4.2). Zo zouden dagen die niet gebruikt zijn in 2021 ‘doorgeschoven’ zijn naar 2022. Ook worden de 3 dagen ‘versnipperd’ over meer dan 3 dagen ingepland.  De afdeling opleidingen plant deze en daar zal Koole na moeten gaan hoe dit nu gebeurt per vestiging, want daar is blijkbaar ook verschil. Het is niet de bedoeling dat er meer dan drie dagen worden gepland of dagen worden doorgeschoven. Ook moeten medewerkers ruim van te voren weten wanneer ze verwacht worden voor deze terugkomdagen, om dit ook privé in te kunnen plannen.

Waardeoverdracht Aegon Capital naar BeFrank

Deelnemers hebben vanuit Koole een brief ontvangen. Tot eind van het jaar heb je de tijd om wel/niet je waarde over te schrijven. Bij niet reageren op de brief gaat het automatisch over van Aegon naar BeFrank. Heb je hier vragen over wend je dan tot HR!

Art. 14.2 dotatie toeslag depot

Koole heeft Aegon gevraagd na te gaan of indexatie mogelijk is en zullen ons hierover informeren. De zogeheten ‘inhaalindexatie’ in art 14.2 cao wordt op 30-11-2022 ook besproken met de COR. Deze inhaalindexatie dateert nog van de periode 2012-2018 en betreft alleen KTP en een klein deel van personeel op KTM.

Vakbonden hebben aangegeven jaarlijks geïnformeerd te willen worden over het geld in depot, mogelijkheden tot indexatie.  Senioren fit regeling en invulling

Tijdens de kantinebijeenkomst worden door meerdere medewerkers problemen gemeld met het gebruik maken van de 50-80-100 Fit-regeling. Dat is niet de bedoeling. De cao geeft volgens art 14.3 iedereen het recht om gebruik te maken van de Fit-regeling.   

Koole zal zorgen dat de informatie hierover goed bij de leidinggevende terecht komt. En als een leidinggevende er niet uit komt zullen zij contact opnemen met HR. Daarnaast adviseren de vakbonden haar leden om hun verzoek tot gebruikmaken van de Fit-regeling op schrift te doen, zodat wij ook kunnen meelezen met de correspondentie.  

Het volgende kwartaaloverleg is op 20 februari 2022. Dan is ook de uitslag van de verkiezingen voor de kaderleden FNV Havens bekend (zie ook de verkiezingskrantjes in de kantines!).

Heb jij (belangrijke) vragen, stel die dan aan jouw collega kaderlid/ leden of aan jouw vakbondsbestuurder:

CNV Vakmensen
F.toufik@cnvvakmensen.nl

 

Downloads