CNV Vakmensen en FNV Havens bereiken verbeterd onderhandelingsresultaat Ouderenbeleid

Zoals jullie allemaal weten, is er een werkgroep die zich buigt over “ouderenbeleid” bij APMT MVII. Deze werkgroep heeft begin 2021 een eerste advies uitgebracht welke ook aan jullie is voorgelegd.

Verbeterde afspraken

De meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en FNV Havens heeft vervolgens tegen dit advies gestemd. Hierna heeft de werkgroep enige tijd stilgelegen, mede omdat partijen toen de prioriteit hebben gegeven aan het overeenkomen van een sociaal plan. Maar in juli van dit jaar is de werkgroep weer bij elkaar gekomen om verbeterde afspraken te maken ten opzichte van het advies van begin 2021.

Regeling seniorenrooster

Wij menen dat dit is gelukt en leggen daarom deze verbeterde versie “regeling seniorenrooster” wederom aan jullie voor. De volledige tekst van deze regeling treffen jullie bij deze nieuwsbrief aan in de bijlage. Uiteraard willen wij dit advies ook mondeling aan jullie toelichten. Dit zullen we tijdens 3 kantinesessie doen. Jullie zullen verder binnenkort een stemformulier van ons ontvangen waarop je je stem kunt uitbrengen.

Data en tijden kantinebijeenkomsten
(tijdens de ploegwissel)

vrijdag 18 november                             15:00 tot 16:00
maandag 21 november                         15:00 tot 16:00
donderdag 24 november                      15:00 tot 16:00

Het onderhandelingsresultaat

Samengevat houdt de regeling het volgende in:

 • De regeling is bedoeld voor werknemers in de volcontinudienst die 57 jaar of ouder zijn.
 • Deelnemen aan de regeling is vrijwillig.
 • Gefaseerde afbouw van de standaard 72 nachtdiensten (tot 57 jaar) per jaar naar 0 nachtdiensten (vanaf 63 jaar) per jaar.;
 • Werknemers van 57 jaar en ouder hebben twee opties bij het afbouwen van de nachten, namelijk:
 1. De art 45 en art 46 cao dagen worden door de werknemer volledig ingezet en zelf ingepland om het aantal nachtdiensten af te bouwen. Deze dagen tellen niet mee met het afwezigheidspercentage, zodat andere collega’s daarvan geen nadeel ondervinden bij het aanvragen van verlof. De resterende nachtdiensten worden geleidelijk omgezet naar 1/3e dagdiensten, 1/3e middagdiensten en 1/3 e avonddiensten.

 2. De art 45 en 46 cao dagen worden toegevoegd aan de snipperdagen van de werknemer en zijn vrij inzetbaar in dagdienst, avonddienst of nachtdienst. Dat betekent dat de werknemer geen voorrang heeft op andere collega’s. Wel worden de resterende nachten, net als bij optie 1, geleidelijk omgezet naar 1/3e dagdiensten, 1/3e middagdiensten en 1/3e avonddiensten. De keuze voor optie 1 of 2 kan de werknemer jaarlijks maken in november. Die keuze geldt dan voor het hele daaropvolgende kalenderjaar.
 • De schematoeslag wordt bij gebruikmaking van de regeling ook geleidelijk afgebouwd, namelijk van de 35,2% op 57 jaar tot 32,2% vanaf 63 jaar.
 • Deelnemen aan de regeling kan vanaf 57 jaar, maar je kunt ook kiezen om vanaf een hogere leeftijd van de regeling gebruik te maken.
 • Samenloop met de Senioren Fit Regeling is mogelijk. Bij samenloop met de Senioren Fit Regeling hoeven er minder seniorendagen/koopdagen te worden ingezet.
 • Werknemers van 57 jaar en ouder in de functie van ATO en TA stoppen per 1 januari 2023 met dektaken. Om dit te realiseren wordt de inhuur op dektaken verder verhoogd. Deze afspraak heeft daarom geen negatieve effecten voor de huidige TA’s en ATO’s jonger dan 57 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt voor alle werknemers (ongeacht leeftijd) in de functie van ATO en TA dat zij stoppen met dektaken. Als voorwaarde om deze afspraak te kunnen realiseren geldt dat de investeringsbeslissing tot uitbreiding van de terminal wordt goedgekeurd.

Het vervolg

Indien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, dan zal deze regeling worden toegevoegd aan de huidige cao (2018-2022) en gaat in op 1 januari 2023.  De regeling gaat gelden voor alle werknemers die voor 1 januari 2025 de leeftijd van 57 jaar bereiken. Deze groep werknemers houdt ook na 2025 recht op deelname. Dus iemand die in 2024 57 wordt, kan bijvoorbeeld ook vanaf 2026 gaan deelnemen aan de regeling.

In het najaar van 2024 wordt deze regeling geëvalueerd. Dit betreft een regeling die nog onder de oude cao wordt afgesproken. Tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen, welke eind dit jaar zullen starten, zal er verder worden gesproken over het ouderenbeleid. Want uiteraard willen wij ook afspraken maken voor werknemers die in 2025 nog niet de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt. 

Mede namens de kaderleden Paul ’t Hardt (CNV), Dick Keijzer (FNV), Aart Ruizing (FNV) en Alex Wijnveldt (CNV),
              
Hanane Chikhi                                               
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2074 8851
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Nuri Alders
Vakbondsbestuurder FNV Havens

Downloads