CNV Havens werkt aan jouw oude dag!

CNV Vakmensen en CNV Havens in het bijzonder zijn hard aan de slag om zorg te dragen dat ook jij (ooit) van een onbezorgde oude dag kunt genieten. Zo zijn wij samen met jou in actie gekomen op 18 maart jongstleden en zijn we in gesprek met jullie werkgever(s) en FNV Havens.

Gesprek met jullie werkgever(s)
Samen met de werkgeversvereniging (AWVN), FNV Havens en jullie werkgever(s) heeft CNV Vakmensen een kleine week voor 18 maart gesproken over AOW en Pensioen. Het hoofdonderwerp: kunnen we gezamenlijk aandacht vragen en misschien ook een oplossing vinden voor het probleem dat havenwerkers het niet volhouden om tot hun 68ste (laat staan nog langer!) te werken. Uitkomst van dat gesprek: Ja, dat moeten we zeker proberen, en laten we er binnenkort verder over praten. 

Kort na dat overleg ontvingen we een kopie van de brief die werkgevers stuurden aan Koolmees en aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin schreven werkgevers dat volcontinudienst moeilijk vol te houden is tot een steeds hogere AOW-leeftijd. FNV Havens had ook al een brief gestuurd aan de minister en aan die commissie. Daarin heeft FNV Havens betoogd dat een hogere AOW- en pensioenleeftijd voor havenwerkers niet fatsoenlijk te halen is. En deden wat eerste suggesties voor het oplossen van dat probleem. Daarop kwam vanuit de Tweede Kamer eind april de officiële reactie dat er op 6 juni a.s. door die commissie over AOW en pensioen – en mogelijk ook over de inhoud van onze brief – gesproken gaat worden.

Sinds het overleg in maart heeft CNV Vakmensen geen actie mogen bespeuren vanuit de werkgevers. CNV Vakmensen heeft in de tussentijd diverse malen de AWVN gebeld om hen hiertoe te bewegen. Begin mei is er een delegatie van werkgevers aangesloten op een kaderbijeenkomst van FNV Havens. CNV Vakmensen is ook aangeschoven.

Standpunt CNV Havens
CNV Havens ziet het zwaar-werk-plan dat is opgesteld door FNV Havens als een mooie, noodzakelijke, aanvulling op het reeds hangende ultimatum dat verstuurd is aan de regering. CNV Vakmensen ondersteund dit plan dan ook van harte en werkt samen om dit te realiseren.

Afspraak met havenwerkgevers
In de bijeenkomst bij de FNV zijn de werkgevers geïnformeerd over de hoofdlijnen van het maatwerkplan. De hamvraag was: zijn werkgevers bereid om samen met vakbonden bij de overheid, bij de centrale werkgeversorganisaties en bij de hoofdbesturen van vakbonden te bepleiten dat werknemers met zwaar werk (1) eerder moeten kunnen stoppen met werken en (2) dat de overheid daaraan een bijdrage (ook financieel) moet leveren? En zijn werkgevers dan ook bereid om die standpunten te onderstrepen door samen met een delegatie van vakbonden naar de vergadering van de Tweede Kamercommissie te gaan op 6 juni a.s.?

Werkgevers reageerden gematigd positief. Op 16 mei a.s. komen zij bij elkaar en zullen zij onze hamvraag bespreken. Dan zullen zij ook laten weten of zij het concretere FNV-zwaar-werk-plan dat wij presenteerden, zouden kunnen omarmen. In de eerste reacties waren ze op dat punt wat voorzichtig; ze moesten er natuurlijk nog op studeren en misschien zijn er wel goede alternatieven. De werkgevers zien in elk geval ook dat meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw en afschaffen van de RVU-boetes op eerder stoppen met werken erg wenselijk, zo niet noodzakelijk zijn.

Werkgevers laten ons na hun bijeenkomst van 16 mei a.s., maar voor het eind van de maand weten hoe zij tegen ons plan aankijken en of – en hoe – zij samen met vakbonden willen optrekken.

Havenbedrijven op 29 mei niet in staking
Nu in de haven op dit onderwerp een constructieve samenwerking met werkgevers mogelijk lijkt, heeft CNV Vakmensen en de sectorraad van FNV Havens besloten in de haven niet op te roepen tot deelname aan de landelijke acties van vakbonden op 29 mei a.s. Als onverhoopt zou blijken dat werkgevers in de haven toch veel minder of zelfs niet bereid zijn met ons samen te werken, zouden na 29 mei a.s. uiteraard alsnog acties in de havens georganiseerd kunnen worden. We houden jullie op de hoogte.

Waar gaat het over?
Weet je niet waar deze discussie over gaat? De pensioen- en AOW-discussie wordt hier haarfijn uitgelegd. Ook kun je je daar aanmelden voor deelname aan één van de vier manifestaties die plaatsvinden in het land op 29 mei a.s.. Deelname is hard nodig!

Het zwaar-werk-plan op hoofdlijnen
In de Haven maar ook in andere sectoren is zwaar werk eerder de regel dan uitzondering. Dat betekent dat er ook in veel andere sectoren mensen zijn die slechts op hun knieën de steeds opschuivende eindstreep halen. Omdat ze ook in volcontinudiensten werken, omdat ze fysiek of mentaal zwaar werk hebben of om een combinatie van dergelijke factoren.

De hoofdlijnen van het plan voor deze doelgroep:

  1. In sectoren kunnen werkgevers en werknemers prima zelf bepalen wat zwaar werk is en wat niet.
  2. Als we werknemers met zwaar werk eerder willen laten stoppen, moeten ze in de jaren voordat ze echt AOW krijgen, een uitkering krijgen die gelijk is aan de AOW. We vinden dat de overheid daarin zou moeten voorzien (via een “zwaar werk fonds”), aangezien de Nederlandse economie voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mensen die zwaar werk doen. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van geld uit dit fonds, is dat er bepaalde CAO-afspraken zijn gemaakt.
  3. Werknemers moeten meer pensioen kunnen opbouwen, zodat er genoeg in hun pensioenpot komt om de pensioenuitkering drie jaar eerder te laten ingaan. Dat betekent dat de fiscale beperkingen en de zogeheten RVU-boete moeten worden afgeschaft. Maar het betekent ook dat werkgevers en werknemers samen het geld moeten opbrengen dat nodig is om de pensioenpot gedurende de werkzame jaren extra te vullen. Hogere pensioenpremies dus.

CNV is nog niet klaar!
Het zwaar-werk-plan wordt nog met kaderleden verder besproken en bijgeschaafd. Ook intern binnen het CNV is dit plan gedeeld. De bedoeling is om ook bij de werkgevers in andere sectoren te checken of of zij zich in het idee kunnen vinden. Draagvlak bij werkgevers en andere vakbondssectoren voor dit plan zou het in de landelijke onderhandelingen nog kansrijker maken.

Meepraten?
Wil jij hier over mee praten? Dat kan. Meld je aan voor de vergadering van de Havenkadergroep op donderdagavond 13 juni te Spijkenisse. Dit kan door een mail te sturen aan cnv.havenkadergroep@gmail.com.

Hartelijke groet,

Corina Hensen (secretaris CNV Havenkadergroep)
Fadua Toufik (bestuurder CNV Havens)
Tjeerd Orie (bestuurder CNV Havens)