CNV bereikt een onderhandelingsresultaat met KLM over de cao Grondpersoneel

Op 14 september is CNV uitgenodigd om in verkenning te gaan op de toezegging van KLM om een verbeterd bod te doen op onze pijnpunten. Tijdens deze verkenningen hebben wij ons maximaal ingezet om het uiterste uit deze cao onderhandelingen te halen. Dit heeft geresulteerd in een uitkomst die voor CNV aanleiding gaf om uit de ontstane impasse te komen. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal voor aan onze leden. Hierbij de belangrijkste punten van dit resultaat net als onze voorstellebrief geclusterd in de 3 delen.

1. Grip op je inkomen

Loon en looptijd

Er is een looptijd afgesproken van 24 maanden welteverstaan van 2 maart 2023 tot en met 28 februari 2025. Voor wat betreft de loonsverhoging is er het volgende afgesproken:

 • per 1 september 2023 € 135,- structureel
 • per 1 oktober 2023 6% structureel
 • 1 januari 2024 uitkering van € 500,- bruto eenmalig
 • Per 1 juli 2024 3% structureel
 • 1 januari 2025: indien de CPI over het jaar 2024 meer is dan 3%, dan wordt per 1 januari 2025 de loonsverhoging van 3% aangevuld met het meerdere met een maximum van 2,0%

De combinatie van nominaal en procenten zorgt voor een bandbreedte in OSG tussen de 11,6% (laagste schaal) en 9% (hoogste schaal). Bij MSG is de bandbreedte tussen de 9% (laagste schaal) en de 7,4% (hoogste schaal). In beide gevallen gaan wij uit van het maximum in de schalen. Voor OSG is het zelfs het geval dat de bandbreedte hoger zit wanneer je nog niet in je schaal maximum zit.

Wij hebben ons hard gemaakt voor een afspraak met terugwerkend kracht. Dit is niet gelukt, maar daarvoor hebben we wel een eenmalige uitkering af kunnen spreken per 1 januari 2024 ter hoogte van € 500 bruto.

Het komend jaar is er een wens om minimaal de inflatie te corrigeren en dat lijkt te lukken met 3%. Omdat we niet weten hoe hoog of laag deze inflatie exact zal zijn is er een afspraak gemaakt om een aanvulling af te spreken met een maximum van 2% boven op de 3% van 2024.

Daarnaast is de volgende disclaimer afgesproken: Als de cao-onderhandelingen in het cabine en/of cockpitdomein leiden tot hogere dan voornoemde verhogingen dan zullen deze door KLM ook worden doorgevoerd voor de grond-cao.

Reiskosten

De reiskosten worden in een nieuw model gegoten genaamd duurzame mobiliteit. Hierbij is de volgende basis afgesproken:

 • 0,19 cent per km bij vervoer met auto: waarbij een uitzondering wordt gemaakt op medewerkers waarbij de opkomst of eindtijd tussen de 23:30 en 7:30 uur, dan wordt het 21 cent per km
 • Elektrische auto/scooter 22 cent per kilometer met een maximum van 50 kilometer enkele reis;
 • Openbaar vervoer volledige vergoeding o.b.v. 2de klasse (binnen Nederland), lopen/fiets 0,30 cent per kilometer;
 • Introductie (lease)fietsregeling: bijdrage KLM van € 10,- bruto per maand, 0,30 cent per km bij vervoer met fiets is hier ook van toepassing;

Thuiswerkplek

De introductie van de structurele faciliteitenvergoeding voor het thuiswerken per 1 januari 2024 die in cao 2022-2023 is opgenomen, het budget te verhogen met een bedrag van 500 euro per drie jaar. Ook de dagvergoeding voor het thuiswerken wordt verhoogd naar het fiscaal maximum van € 2,15.

Overwerk

De overwerkregeling worden geschrapt op grond waarvan de eerste 3 uur overwerk in een kalendermaand voor medewerkers werkzaam in MSG 1-3 niet wordt gecompenseerd. De reistijd genoemd in Bijlage 22 voor MSG wordt niet meer tot het overwerk/extra gewerkte tijd gerekend.

5-jaarscontracten

Per 1 januari 2024 worden er geen medewerkers meer aangenomen in een 5-jaarscontract.  Medewerkers die in dienst zijn gekomen op een 5-jaarscontract tot en met 2023, minimaal 1 jaar na aanvang van het dienstverband, zullen een TOP gesprek krijgen. In dit gesprek, uiterlijk 1 oktober 2024 krijgen ze te horenof zij zullen doorstromen naar een contract voor onbepaalde tijd. Het doorstromen naar een contract voor onbepaalde tijd is op basis van goed functioneren en op basis van de behoefte van KLM aan medewerkers in de betreffende functie. Deze behoefte bedraagt naar de huidige inzichten minimaal 500 FTE bij GS onder de vleugel en voor boven de vleugel is er geen beperking genoemd in aantal

Bezetting en belasting Ground Services

De bezetting wordt bepaald op basis van planningsuitgangspunten, normtijden en fysieke belasting, waarbij de limieten worden vastgesteld op basis van deze criteria. De planning wordt beïnvloed door factoren zoals dienstregeling, vliegtuigtype en taken.

Er wordt gestreefd naar een veilige en gezonde werkomgeving met zo min mogelijk impact op medewerkers, onder andere door taakroulatie. Bij onderbezetting worden verschillende maatregelen genomen, zoals extra werk uitvragen, dienstaanpassingen, inhuur van uitzendkrachten, netwerkaanpassingen en vluchtannuleringen.

Er wordt maandelijks inzicht gegeven in de gemiddelde belasting per medewerker, en bij overschrijding van de norm worden maatregelen genomen na overleg met de vertegenwoordiging van de vakbonden. Het doel is om structurele onderbezetting te voorkomen, en in 2025 wordt het proces geëvalueerd. Wij hebben dus als vakbonden belangrijke inspraak op dit onderdeel.

Dit proces is van toepassing op medewerkers in de functies TMO en TGM bij Ground Services, met de intentie om in de toekomst een proces voor cargo-gerelateerde activiteiten te ontwikkelen en implementeren.

  2. Grip op je werk (leeftijdsbewust beleid)

  RVU-regeling

  Deze regeling vervroegd uittreden wordt per 1 januari 1-1-2024 structureel opengesteld zolang dit fiscaal wordt gefaciliteerd.

  80-90-100

  Deze regeling wordt tijdelijk opengesteld voor medewerkers die op 1 januari 2023 60 jaar of ouder zijn. Daarnaast kan maximaal 5 jaar voorafgaande aan de (vervroegd) pensionering gebruik worden gemaakt van deze regeling. De regeling kan naar rato van het dienstverband (dus ook medewerkers met een deeltijddienstverband) worden ingezet binnen de bandbreedte van 60% tot en met 100%.

  Combi

  Voor medewerkers in zware beroepen kunnen de bovenstaande regelingen ook gecombineerd worden. Dat kan in de volgende 2 fases:

  1. Deze medewerkers kunnen 8 jaar voor AOW datum gebruik maken van de 80-90-100.
  2. De laatste 3 jaar RVU voor AOW datum kan de medewerker overstappen naar de RVU (combinatie wordt dus mogelijk)

  Daarnaast zal KLM aan de medewerker in de maand waarin hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een eenmalige uitkering beschikbaar stellen gelijk aan het bedrag dat KLM gedurende de RVU periode niet heeft uitgekeerd aan werkgever pensioenpremies, met een maximum van € 30.000 (bruto, niet geïndexeerd). Er zal met bonden worden afgesproken hoe bepaald kan worden of een functie voor deze extra uitkering in aanmerking komt.

  KV ouderendagen omzetten in MV

  De KV uren worden, die bij werknemers in wisseldienst die 10 jaar voor de AOW-leeftijd zitten en worden opgebouwd op grond van de ER-factor, omgezet in MV verlof per 1 januari 2024.

  Aanvullend geboorteverlof

  Het aanvullende geboorteverlof wordt door KLM aangevuld van 70% naar 100% tot max dagloon

  Stagevergoeding

  De stagevergoeding voor MBO en HBO studenten worden per 1 september marktconform opgehoogd en zullen meegenomen worden in de cao. Helaas worden deze bedragen niet meegenomen in de loonsverhogingen, maar daar gaan wij ons in de volgende cao-onderhandelingen weer hard voor inzetten.

   3. Grip op je leven

   Mantelzorg

   Als CNV hebben wij ons ingezet om KLM tot een mantelzorg vriendelijke organisatie te maken. De start daarbij is erkenning dat mantelzorgers regeldruk ervaren waardoor hun werk en privébalans in het geding komt. Daarom hebben wij de afspraken gemaakt, om dit bespreekbaar te maken: beschrijven welke regelingen binnen de cao en wet er zijn, bekwamen door afspraken vast te leggen zodat de regeldruk afneemt en door het te borgen. Daarnaast zal KLM  alle medewerkers goed informeren over alle mogelijkheden om mantelzorg naast het werk goed  in te richten.

   Doorwerken na AOW
   Hoewel wij vinden dat je bij het bereiken van de AOW leeftijd lekker moet gaan genieten van jouw pensioen, snappen wij ook dat er ruimte moet zijn om door te kunnen werken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Je kan voor een maximale periode van 4 jaar doorwerken na jouw AOW datum. Wel is het zo dat het initiatief bij KLM ligt, waarbij de medewerker natuurlijk mag weigeren als hij/zij niet wil doorwerken. Uiteraard kun je als medewerker ook een verzoek indienen.

   DI-budget

   Er is een mogelijkheid om het DI-budget maandelijks uit te laten betalen. Daarnaast kun je dit budget inzetten om jouw sport abonnement mee te betalen. Helaas is hier een eindheffing (belastingheffing) van 80% die voor eigen rekening is.

   Conclusie:

   Wij vinden het een mooi pakket en willen het daarom aan onze leden voorleggen. Niet al onze wensen zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld onze diepgekoesterde wens om een winstdeling gelijk aan andere domeinen uit te keren. Maar die nemen we mee voor de onderhandelingen in 2025!

   Maak jouw collega’s lid en laat hen ook meebeslissen!

   Maak jouw collega’s nu lid van CNV Vakmensen zodat zij meteen inspraak hebben op de voorstellen en straks ook kunnen beslissen over het resultaat. Wat willen wij in onze cao? Is het resultaat voldoende om daarmee in te stemmen? Dat is dan aan jou en jouw collega’s. Jij ontvangt per geworven lid een cadeaubon t.w.v. €20,-! Maak ze nu lid voor maar € 20,23 voor de eerste 6 maanden via: Maak jouw collega lid van CNV!

   Cao-traject online

   Online kun jij jouw aanvullende ideeën plaatsen, stemmen op een idee van iemand anders, kun je al je vragen kwijt, het nieuws volgen over dit cao-traject en ook altijd reageren. Ga hier naar de cao-pagina. Samen kunnen we het belang van een sterke vakbond benadrukken, met het einddoel om tot cao afspraken te komen die nodig zijn om jou baan leuker te maken, duurzamer en gebaseerd op onderwerpen die zich nu afspelen op de werkvloer.

   Met vriendelijke groet,
   Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV,

   Souleiman Amallah
   Onderhandelaar CNV Vakmensen
   s.amallah@cnvvakmensen.nl
   0620522211

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error