Is jouw loonstrook ook zo'n puzzel?
Al die termen en afkortingen op mijn loonstrook
Wat betekent het?
Salaris

De loonstrook ontrafeld

Hoe begrijpelijk is jouw loonstrook? Snap jij waar al die afkortingen voor staan? Veel mensen niet, is onze ervaring. Een gemiddelde loonstrook is vaak ingewikkelder dan een drie-sterren-sudoku.

Je uurloon, het aantal gewerkte uren en je leeftijd zijn factoren die invloed hebben op het bedrag dat uiteindelijk op jouw rekening verschijnt. Maar als je eens goed naar die loonstrook kijkt, blijken er nog heel veel andere (belangrijke) dingen op te staan. Veruit het moeilijkste van het loonstrookje zijn al deze verschillende termen. En het is per werkgever ook weer verschillend hoe iets genoemd kan worden.

Per werkgever verschilt het bijvoorbeeld hoe toeslagen op een loonstrookje vermeld worden. De ene werkgever zet alles simpelweg onder ‘loon’. De ander splitst het uit (overwerktoeslag, toeslag voor een nachtdienst etc.). Als jouw werkgever alles onder ‘loon’ schaart, wordt het lastig om na te rekenen of je wel echt de toeslagen krijgt waar je recht op hebt.

Moeilijke termen op een rij

Wij hebben, samen met onze leden, een hoop van deze lastige afkortingen verzameld en de bijbehorende betekenis uitgezocht. Zit jouw term er niet bij, stuur deze dan in!

Naar de ingewikkelde termen

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
  11. k
  12. l
  13. m
  14. n
  15. o
  16. p
  17. q
  18. r
  19. s
  20. t
  21. u
  22. v
  23. w
  24. x
  25. y
  26. z
   1. ADV

    ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Je bouwt ADV-uren op als je wekelijks meer uren werkt dan je volgens je arbeidsovereenkomst zou moeten werken. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, maar werk je 40 uur per week, dan bouw je 4 ADV-uren per week op. Deze krijg je 'uitbetaald' in vrije tijd. Hoeveel ADV-uren je hebt opgebouwd vind je terug op je loonstrook.

    ADV komt vooral voor bij bedrijven die onder een cao vallen.

   2. AOP

    Elke maand betalen jij en jouw werkgever premie voor jouw pensioen: de AOP. Maar waar betaal je precies voor?
    • Voor ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen of ABP OuderdomsPensioen) en nabestaandenpensioen.
    • Voor de compensatie die jouw partner krijgt als hij geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt als je overlijdt.
   3. Arbeidskort(ing)

    De arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Heb je een werkgever? Dan houdt hij bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting.

    Over jouw inkomen betaal je inkomstenbelasting. Op je loonstrookje kun je zien dat jouw werkgever al heffingen (belasting) over jouw loon inhoudt: loonheffing. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Over deze loonheffing kun je korting krijgen, ook wel loonheffingskorting genoemd. Een daarvan is de arbeidskorting. Het is dus geen aftrekpost maar een korting. 

   4. ATV

    ATV staat voor arbeidstijdverkorting. Je bouwt ATV-uren op als je wekelijks meer uren werkt dan je volgens je arbeidsovereenkomst zou moeten werken. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, maar werk je 40 uur per week, dan bouw je 4 ATV-uren per week op. Deze krijg je 'uitbetaald' in vrije tijd. Hoeveel ATV-uren je hebt opgebouwd vind je terug op je loonstrook.

    ATV komt vooral voor bij bedrijven die onder een cao vallen.

   1. BPF 55- / 55+

    Dit zijn premies die werkgevers en werknemers betalen voor aanvullingsregelingen in de sector bouw, bijvoorbeeld bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
   2. BT: Bijzonder Tarief

    Bij extra inkomsten kun je ook te maken krijgen met het bijzonder tarief in de loonheffing. Het bijzonder tarief is de belasting die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals:

    • een dertiende maand
    • achterstallig loon
    • uitbetaalde vakantiedagen
    • vakantiegeld.
    In feite gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen.
   1. Geen resultaten gevonden

   1. Geen resultaten gevonden

   1. Geen resultaten gevonden

   1. FT pct

    Fulltime percentage, een fulltimer werkt 100%.
   1. Gedifferentieerde premie Whk

    Dit is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit drie (premie)delen:
    1.  Gedifferentieerde premie WGA-vast ; ('WGA'= Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
    2.  Gedifferentieerde premie WGA-flex;
    3.  Gedifferentieerde premie ZW-flex ('ZW'= Ziektewet).     
    De Whk-onderdelen WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer. De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft. De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald. Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

    Soms wordt de inhouding vermeld als ‘verhaal …’. De reden is dat de werkgever de premie moet betalen, maar een deel ervan mag ‘verhalen’ op de werknemer.
   2. Grondslagen (premie) berekenen en controleren

    Op de loonstrook staan verschillende premies. Die premies worden berekend aan de hand van een grondslag, maar die grondslag is meestal lager dan het brutoloon. Dit komt doordat de premies worden berekend over het heffingsloon. Vroeger heette dit ‘SV-loon’ of ‘loon SVW, maar die term bestaat officieel niet meer ook al wordt die nog wel eens gebruikt.

    Het heffingsloon bestaat uit het brutoloon en vaste toeslagen verminderd met de pensioenpremie en eventuele bedrijfstakpremies (zoals O&O).

    De grondslag waarover premies worden berekend hebben een maximum. De loonberekeningssoftware houdt hier al rekening mee. Zo kan er nooit meer premie ingehouden worden dan toegestaan. Let wel, wanneer je meer werkgevers hebt kan het wel zo zijn dat er teveel premie wordt betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gedifferentieerde premie WGA of de premie ZVW. Wanneer je teveel premie hebt betaald, ontvangt je daarover meestal bericht van de Belastingdienst.
   3. GRSL. BPF MIDD: Grondslag BPF Middelloon

    Dit is een bedrag waarover de pensioenpremie wordt berekend.
   4. GRSL. SAB

    Dit is de grondslag (het 'vermogen') waarover de premies voor het aanvullingsfonds bouw (SAB) wordt berekend.

    Het aanvullingsfonds bouw verstrekt aanvullingen aan werknemers die een uitkering ontvangen vanuit UWV. Ook verstrekt het fonds stimuleringsuitkeringen bij re-integratie.

   1. Heffingskortingen

    Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Als je werkt, krijg je ook de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Ook als je een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Soms is het ook van belang of je een fiscale partner hebt.

    Welke heffingskortingen zijn er?
    • Algemene heffingskorting
    • Arbeidskorting
    • Werkbonus
    • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
    • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
    • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden (vervalt in 2016)
    • Jonggehandicaptenkorting
    • Levensloopverlofkorting
    • Heffingskorting voor groene beleggingen
   1. IPAP premie

    Ook wel invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. IPAP is een vrijwillige verzekering voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in de onderwijssector.

    Voor meer informatie over deze verzekering kun je contact opnemen met je werkgever.

   1. Jaarloon bijzondere belasting

    Het jaarloon bijzondere belasting dat staat vermeld op de loonstrook is het bruto jaarloon van het vorige jaar. Wanneer je het voorgaande jaar niet hebt gewerkt, mag de werkgever een bedrag schatten. Dit jaarloon bijzonder tarief bepaalt hoeveel belasting je moet betalen over de bijzondere beloning (overuren, vakantiegeld etc.). Hoe hoger het jaarloon, hoe hoger de belasting. De percentages zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

    Het bijzonder tarief is een belastingpercentage dat wordt toegepast op bijzondere beloningen. Dit zijn beloningen die binnen een dienstverband eenmaal per jaar voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, bonussen of overwerk. Deze beloningen worden belast volgens het bijzondere tarief. De hoogte van het percentage bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het jaarloon van het vorige jaar.

    Op de loonstrook wordt de term bijzondere belasting vaak afgekort tot BT, TBB, LHBT, loonheffing BT, etc.

   2. Jaarloon BT

    Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer je in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt jouw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald.

    Ook is er Jaarloon bijzondere belasting: dit is loonbelasting dat wordt berekend over de bijzondere beloningen en bepaalt de hoogte van de in te houden loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk, uit te betalen vakantie-uren, etc.

   1. Geen resultaten gevonden

   1. LH Bijz. Beloningen (%)

    Een bijzondere beloning is een beloning die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar wordt toegekend. Voorbeelden zijn bonus, provisie, maar ook het vakantiegeld en 13de maand worden tot deze categorie beloning gerekend. In de regel wordt hierover een hoger tarief aan loonheffing toegepast.
   2. LH tabel groen

    Dit is de tabel die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel loonheffing berekend en ingehouden wordt, afhankelijk van de hoogte van de uitkering die wordt gebruikt (bij loon uit een actief dienstverband wordt de witte tabel gebruikt).
   3. Loon LH

    Loon LH is je loon voor loonheffing. Ook wel fiscaal loon, “tabelloon” of “loon voor loonheffing” genoemd. Meestal komt dit overeen met het bruto loon min de te betalen pensioenpremie. Het wordt “tabelloon” genoemd, omdat dit het loon is waarmee met behulp van de loonbelastingtabellen de loonheffing die moet worden ingehouden kan worden afgelezen.
   4. Loon SV

    SV-dagen (SV-loon) staat voor sociale verzekeringsdagen en is een verouderde term, het betreft alle (normale) werkdagen van maandag t/m vrijdag, meestal zijn dit 261 dagen per jaar, gemiddeld 21,75 dagen per maand of 20 dagen per vierwekenperiode.
   5. Loonheffing

    Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Jouw werkgever of uitkeringsinstantie houdt de loonheffing in op het loon of de uitkering.

    De loonheffingen zijn: Loonheffing en premies voor de Algemene wetten: Aow, Aww, Aaw, Awbz, Akw. Deze bedragen worden in één bedrag geheven: De loonheffing (tabel)
    Het begrip loonheffing wordt vaak ook afgekort tot LH tabel, LHT, TB, LHTB, en er zijn vast meer afkortingen. Het gaat altijd om de loonheffing volgens de loonheffingstabel. Werkenden hebben te maken met de witte tabel, gepensioneerden met de groene tabel.

    LB/LVV is bijvoorbeeld loonbelasting/volksverzekeringen.

    Loonheffing arbeidskorting: Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

   6. Loonheffing Bijzonder Tarief

    Wie een extra inkomen ontvangt, een dertiende maand, krijgt dat inkomen niet belastingvrij. Vaak is er sprake van een bijzonder tarief loonheffing, bijverdienen door overwerk, een dertiende maand, een bonus, bijbaan, vakantiegeld of uitbetaling van vakantiedagen. De belasting hierop is hoog. Het bijzonder tarief in de loonheffing kan in 2014, 2015 en 2016 oplopen tot 52 procent aan loonbelasting.
   7. Loonheffing wit

    Wit/maand geeft aan dat de witte maandtabel is gebruikt om de hoogte van de loonheffing te berekenen, indien sprake is van een actief dienstverband. Deze maandtabel wordt door de Belastingdienst vastgesteld. Hierin is opgenomen wat de hoogte van de loonheffing bedraagt, afhankelijk van de hoogte van het fiscaal loon.
   1. Geen resultaten gevonden

   1. NP

    Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn partner overlijdt.
   1. OP

    Heb je pensioen opgebouwd? Dan heb je recht op ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op AOW-leeftijd. Je kunt jouw ouderdomspensioen al vóór jouw AOW-leeftijd laten ingaan en dus eerder stoppen met werken of minder gaan werken. Hoe eerder je jouw ouderdomspensioen laat ingaan, hoe lager jouw pensioen wordt. Het opgebouwde bedrag wordt over meer jaren verspreid.

    Meer weten? Lees hier alles over pensioen

   1. Pensioen premie berekenen en controleren

    Ben je deelnemer bij een pensioenregeling, dan is er een reglement van toepassing. Dit reglement is voor iedereen toegankelijk en op te vragen bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

    In het reglement staat beschreven hoe de te betalen pensioenpremie moet worden berekend. In grote lijnen is die berekening bij alle pensioenuitvoerders dezelfde:

    pensioengevend loon – franchise = pensioengrondslag

    Het pensioengevend loon is het loon dat meetelt voor het pensioen. Dit verschilt per regeling, maar is doorgaans het basisloon + vakantiebijslag + vaste toeslagen.

    De franchise is het deel van het pensioengevend loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het betreffende pensioenfonds en houdt verband met de AOW. Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijg je namelijk ook AOW. AOW + pensioen (+ eventueel zelf gespaard pensioen) tezamen vormen de oudedagsvoorziening.

    Weten hoe je je pensioenopbouw checkt? Lees het hier

    Premiepercentage

    Het premiepercentage wordt ook in het reglement genoemd. Wanneer dit bijvoorbeeld 40% is, bedraagt de totale premie 40% van de pensioengrondslag per jaar.

    De pensioenpremie werknemersdeel is het deel van de premie dat de werkgever mag inhouden op het loon. Dit is het bedrag dat op de loonstrook staat vermeld. Wanneer op de loonstrook bijvoorbeeld 10% staat vermeld, weet je dat de werkgever 30% betaalt. Deze verhouding (1/3 werknemer en 2/3 werkgever) komt het meeste voor. Per loonstrook verschilt de aanduiding. Dit kan zijn pensioenpremie, OP, OP/NP, Pens.premie, etc. In enkele gevallen staat er ook nog een afkorting van de naam van het fonds voor, bijvoorbeeld SAG OP.

    Over de ingehouden pensioenpremie betaal je geen belasting. Je gaat pas belasting betalen zodra je een pensioenuitkering ontvangt. Het belastingpercentage dan is gunstiger dan het percentage dat je betaalt wanneer je werkt.
     

   2. Percentage BT

    Percentage Bijzonder tarief is loonbelasting dat wordt berekend over de bijzondere beloningen en bepaalt de hoogte van de in te houden loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk, uit te betalen vakantie-uren, etc.

    Ook is er Jaarloon Bijzonder tarief:  Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer je in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt jouw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald.

   3. Premie WHK

    Iedere werkgever betaalt 3 gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas (Whk):
    • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn);
    • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn);
    • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste 2 ziektejaren).
    Als onderdeel van de Modernisering Ziektewet is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel om de instroom in de Ziektewet en opvolgend de WIA te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. Werkgevers ontvangen daarom een premie (een percentage te betalen over hun loonsom) genaamd gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (premie Whk). 50% van de premie mag worden doorberekend aan de werknemer.

    De regel is dat jouw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt. Hierop is 1 uitzondering: je betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
   1. Geen resultaten gevonden

   1. Reservering eindejaarsuitkering

    Vaak staat er op de loonstrook een reservering. Dit kan zijn de reservering voor de 13e maand, de eindejaarsuitkering, het vakantiegeld, eventuele bonussen, etc. Omdat het ter informatie op de strook staat, staat het vaak in een hoekje. Om die reden worden de woorden vaak afgekort. Per salarissysteem verschilt de afkorting.

    Wanneer er iets verandert, bijvoorbeeld er wordt een deel uitbetaald, wordt dat vermeld als mutatie. Dit kan afgekort zijn tot bijvoorbeeld mut.eju of mut.vt.

    Meer over de eindejaarsuitkering of 13e maand lees je hier

   1. SAB fonds

    Het SAB fonds is Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf (SAB), hier worden de eenmalige uitkeringen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uit gefinancierd.
   1. TB

    Loonheffing volgens de bijbehorende tabel. Loonheffing is het totaal van premies volksverzekeringen (zoals de AOW) en loonbelasting (voor de meeste mensen is dat de inkomstenbelasting uit Box 1). De toevoeging 'tabel' slaat op het soort tabel: er zijn 'witte' tabellen en 'groene' tabellen. De witte tabel wordt gehanteerd voor inkomsten uit, zoals dat formeel heet, tegenwoordige dienstbetrekking. Daarin wordt ook de zogeheten arbeidskorting meegenomen; dat is een belastingvermindering die alleen werkenden krijgen. De groene tabel wordt gebruikt voor inkomsten uit vroeger werk, zoals pensioen of een ontslagvergoeding. Daarin wordt de arbeidskorting níet meegenomen.
   2. TSF Duurzame inzetbaarheid

    Het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is onderdeel van het Tijdspaarfonds voor werknemers in de bouw (ook wel het individueel budget). Dit duurzaam inzetbaarheid budget is bedoeld om de werknemer gemotiveerd en gezond te laten blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De werknemer kan uit dit budget betalingen doen voor o.a. investeringen in het loopbaantraject en voor scholing.

    Lees hier alles over het Tijdspaarfonds

    Hieronder zie je hoe het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is samengesteld. Er is onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers.

    Duurzame Inzetbaarheid

                 Bouwplaatswerknemers

                          

    UTA-werknemers

     

    Percentage van bruto loon

     

    Vervallen scholingsdagen 

    0,86 %

    -

    Levensloopbijdrage

    1,50 %

     1,50 %

    Budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen

    0,85 %

     0,06 %

    Totaal

    3,21 %*

     1,56 %*

   1. Geen resultaten gevonden

   1. Geen resultaten gevonden

   1. Wachtdagcompensatie

    In de cao ABU en NBBU is opgenomen dat de uitzendkracht een aanvulling ontvangt voor kort verzuim en bijzonder verlof. Voorwaarde is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. De aanvulling is uitgedrukt in een percentage van het feitelijk loon, verhoogd met de wachtdagcompensatie.

    Bekijk de cao ABU

    Bekijk de cao NBBU

   2. WGA HIAAT

    Aanvullende verzekering bij WGA-uitkering (arbeidsongeschiktheid), om het verschil tussen ziekengeld bij de werkgever en de veelal lagere uitkering te verkleinen.
   3. WGA hiaatverzekering

    Als je gedeeltelijk niet kunt werken dan heb je, na 2 jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.
   4. WGA vast premie

    Als je gedeeltelijk niet kunt werken, dan heb je, na 2 jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.
   5. WHK WN bijdrage

    Het werknemersdeel voor de premie WHK.

    Op 1 januari 2007 is de werkhervattingskas (Whk) ingevoerd, als tweede stap na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2006. Voor een werknemer die na 2 jaar ziekte en door arbeidsongeschiktheid 65% of minder kan verdienen dan het oude loon geldt de WIA.
     

   6. WIA aanv. Verz.

    WIA aanvullende verzekering: een verzekering ter aanvulling op de WIA (bij arbeidsongeschiktheid).

    Stel je ontvangt een WIA-uitkering omdat je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. Dat is een aanvulling op je inkomen. De uitkering is alleen nooit een volledige vervanging van je inkomen. Waarschijnlijk ga je erop achteruit. Om dat te voorkomen kun je een verzekering afsluiten.
   7. WIA bodemverzekering

    Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kun je in de problemen komen door een zogeheten WIA-gat. Volgens de overheid moeten je samen met je werkgever een oplossing vinden voor dit inkomensgat. Een WIA-bodemverzekering garandeert inkomenszekerheid gedurende 7,5 jaar. De WIA-bodemuitkering is het arbeidsongeschiktheidspercentage, vermenigvuldigd met het loon vóór arbeidsongeschiktheid.

    De WIA-Bodemverzekering, keert uit bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35%:

    • volgens cao-afspraak
    • lange periode van uitkering: 7,5 jaar
    • aanvulling vaak tot 100% van het oude loon

    Lees hier alles over arbeidsongeschiktheid

   8. WIA exedent

    De WIA-exedentverzekering is een aanvulling op de WIA-uitkering van het UWV.

    Arbeidsongeschikte medewerkers vallen na 2 jaar verzuim terug op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen. Dit kan een aanzienlijke daling van het inkomen betekenen. Met een WIA Excedentverzekering kun je je verzekeren tegen de forse inkomensdaling.

    Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar verzuim? Dan ontvang je een WIA-uitkering. De WIA houdt alleen rekening met het inkomen tot de WIA loongrens. Deze grens ligt in 2015 op € 51.978,-. Is jouw inkomen hoger, dan is de terugval in inkomen extra groot. De WIA Excedentverzekering vult het inkomen dan aan. 

   9. WIA HIAAT

    Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt kun je in aanmerking voor een WIA-uitkering. Vaak is het verschil met je inkomen heel groot. Het verschil noemen we een hiaat en dat hiaat kun je verzekeren. De premie voor die verzekering noemen we WIA-hiaat. Soms heet deze premie ook WGA-hiaat.
   10. WN premie

    Het werknemersdeel van de pensioenpremie, het deel dat in mindering gebracht wordt op het loon van de werknemer.

    Lees hier alles over pensioen

   11. WN premie SOOB

    Het werknemersdeel van de premie SOOB (de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer).
   1. Geen resultaten gevonden

   1. Geen resultaten gevonden

   1. ZWV

    Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger jouw bijdrage. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een werkgever is verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Werknemers zijn over deze vergoeding wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.

  Laat het ons weten via webredactie@cnvvakmensen.nl