Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Veelgestelde vragen over de pensioenregeling voor de techniek

Wetgeving per 1 januari 2015

Is de regeling  EU-bestendig? Hoe zeker is dat overheid niet ingrijpt in nieuwe regeling (looptijd 5 jaar)
De nieuwe pensioenregeling voldoet aan de wet- en regelgeving in Nederland. En voldoet ook aan internationale eisen. Indien de overheid de wettelijke spelregels verandert, dan zal bekeken moeten worden of de regeling aangepast moet worden. Gelet op de aanpassingen in het nieuwe FTK en de brede maatschappelijke discussie die thans loopt is het niet de verwachting dat er snel fundamentele wijzigingen aan zitten te komen. Wel moet rekening worden gehouden met versneld verhogen van de AOW-leeftijd (67 jaar in 2021) maar dat heeft geen invloed op de inhoud van de pensioenregeling.

Algemene afspraken

De pensioenregelingen worden steeds slechter: van eindloon naar middelloon naar middelloon met lagere opbouw?
In de nieuwe regeling wordt het maximale opbouwpercentage benut. Die is weliswaar iets lager dan dat van de regeling van 2014, maar door het stapsgewijs verlagen van de franchise wordt dit effect verzacht. In sommige situaties (lagere salarissen) wordt de opbouw per jaar zelfs beter dan in de oude pensoenregeling.

Hoe is de relatie met de AOW-leeftijd?
De nieuwe pensioenregeling volgt de AOW-leeftijd. Dat betekent dat de opbouw van het pensioen stopt vanaf de 1e dag van de maand dat de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Is het AOW gat gerepareerd?
Het AOW-gat is door de overheid veroorzaakt. De nieuwe pensioenregeling repareert dat niet. Omdat men wel het vervroegde pensioen kan laten doorlopen tot AOW-leeftijd, kan het gat overbrugd worden. Maar daarvoor worden dan wel een extra stukje pensioen naar voren gehaald. Er wordt daardoor wel ruimte geboden voor mensen die pensioen gaan om het AOW-gat te dichten, maar het is een sigaar uit eigen doos. 

Wat zijn de gevolgen van deze regeling voor de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad van de pensioenfondsen verandert op zich niet door de nieuwe pensioenregeling. Het vermogen blijft hetzelfde en de opgebouwde pensioenen behouden dezelfde waarde. 

Waarom moeten buffers zo hoog zijn?
In de afgelopen jaren is gebleken dat de buffers van pensioenfondsen onvoldoende waren om de gevolgen van de kredietcrisis en de eurocrisis (inclusief de lage rentestanden) te weerstaan. Bij veel pensioenfondsen zijn daardoor kortingen onvermijdelijk gebleken. Om in de toekomst de kans op nieuwe kortingen kleiner te maken, heeft de overheid besloten de buffereisen te verhogen.

Op welke punten is de regeling versoberd?
Je kunt niet zeggen dat de nieuwe regeling voor iedereen een versobering is. Weliswaar gaat het opbouwpercentage iets omlaag, maar ook de franchise daalt. En het nabestaandenpensioen voor werknemers die bij PMT zitten wordt verbeterd. Daarnaast blijven de aanspraken die tot  en met 2014 zijn opgebouwd, gewoon gehandhaafd. 

Werknemers met een laag of gemiddeld inkomen zijn in de nieuwe pensioenregeling vaak niet slechter, of zelfs iets beter af. Wie een hoger salaris heeft, zal meer merken van de verlaging van de opbouw. Vooral als je meer dan € 70.000,- bruto per jaar verdient, zal de pensioenopbouw dalen.

Kan de Levensloop worden benut om eerder te stoppen?
Wie al een levenslooppotje heeft opgebouwd, zal dat in de toekomst nog steeds kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken. Levensloop is echter geen pensioen. Je zult bij de instelling waar het geld staat moeten informeren naar de mogelijkheden.

Verplichte basisregeling

Wat betekent dit voor opgebouwde rechten? Hoe werkt het premiedepot en wie wordt er beter van als er nog geld overblijft?
In de nieuwe pensioenregeling is van te voren afgesproken hoeveel premie er betaald gaat worden. in de eerste jaren is dat meer dan noodzakelijk is om de pensioenopbouw te financieren. Wat over is gaat in het premiedepot. Naar verwachting zal in de laatste jaren van de looptijd van het contract de premie niet meer voldoende zijn. Wat er dan tekort is, kan uit het depot worden gehaald.

Mocht er na 5 jaar nog geld in het depot zitten, dan bepalen sociale partners wat er met het restant gebeurt. De bedoeling is om het ten goede te laten komen aan de mensen die nog pensioen opbouwen (de premiebetalers).

Wanneer gaan we premie overhevelen? Wat wordt verstaan onder indexatie ambitie?
Om pensioenen waardevast te houden, moeten ze geïndexeerd worden. Sociale partners hebben afgesproken dat ze de methodiek van prijsstijging willen gebruiken om te berekenen hoeveel de pensioenen geïndexeerd moeten worden. nu moet er direct bijgezegd worden, dat indexeren pas mag als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. En de volledige prijsindex mag pas als de buffers van de fondsen volledig aangevuld zijn. Daarvan is pas sprake bij een dekkingsgraad van ongeveer 125%. De verwachting is, dat de eerste jaren de pensioenen nog niet geïndexeerd kunnen worden omdat de buffers nog niet groot genoeg zijn.

Geldt de basisregeling ook als je op latere leeftijd (voor 65) in dienst treedt in de Techniek terwijl je al een pensioenuitkeringen geniet (overheid)?
Ja. Iedereen die een dienstverband heeft (en omgerekend naar fulltimer meer verdient dat de franchise) en nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt bouwt pensioen op.

Waarom kan de premie in 5 stappen worden verlaagd
De premie is in de komende 5 jaar stabiel als je het uitdrukt in euro's die door de bedrijfstak wordt betaald. Omdat de franchise ieder jaar daalt, wordt het gedeelte van het salaris waarover je pensioen opbouwt, iets groter. Je gaat dan ook over een groter deel van je salaris premie betalen. Daardoor kan het premiepercentage ieder jaar iets dalen.

Is er een wettelijk minimum aan de franchise?
Ja, dat minimum is er. In de afspraken die sociale partners hebben gemaakt is rekening gehouden dat de franchise niet zal dalen tot onder het wettelijk minimum.

Vrijwillige Excedentregeling

Wat is er geregeld voor salarissen boven de 70.000 euro?
Er is een excedentregeling voor het deel van de salarissen boven  € 70.000 (niveau 2015) en tot € 100.000 (niveau 2015). Deze excedentregeling is een vrijwillige regeling. De werkgever beslist over de vrijwillige aansluiting, steeds voor een periode van vijf jaar. Als een werkgever meedoet, dan doen in beginsel alle werknemers met een salaris boven € 70.000 mee. De grens van € 70.000 wordt jaarlijks verhoogd met de gemiddelde loontrend bij PMT en PME, onder aftrek van het bedrag van de franchiseverlaging. Het maximumsalaris van € 100.000 (niveau 2015) is wettelijk vastgesteld. 

Voor 2015 is de excedentregeling voor de Bedrijfstak Metaal en Techniek nog wel verplicht. Bij PME lopen de bestaande overeenkomsten met werkgevers door tot de overeengekomen einddatum. Wel is opzegging mogelijk van bestaande uitvoeringsovereenkomsten per 1 januari 2015 of 1 januari 2016. 

In de nieuwe excedentregeling geldt een premie die afhankelijk is van de gemiddelde leeftijd van de werknemer bij de betreffende werkgever. Het feitelijke opbouwpercentage en de premie worden jaarlijks door PME en PMT  vastgesteld. 

Bij PMT betalen de werknemers in beginsel maximaal 46,80% van de gemiddelde premie, tenzij er in het bedrijf andere afspraken zijn gemaakt, 

Bij PME betaalt de werknemers het deel van de premie dat tussen werkgever en werknemer is overeengekomen.

Als de werkgever zelf gaat beslissen over excedentregeling, is het dan niet handig om daarbij aan te geven wat de rol moet zijn van de bond en or?
De rol van de OR is wettelijk geregeld. Er is sprake van een verandering op dat punt, een  verduidelijking of versterking. We zitten nu in de fase van ledenraadpleging over een principe-akkoord. Het lijkt daarom nu nog niet het moment om op de rol van de OR of bonden bij excedentregelingen in te gaan.

Moeten wij niet aangeven dat premie voor pensioeninkomen boven 100k weliswaar niet meer aftrekbaar is maar dat over dat deel later geen belasting meer hoeft te worden betaald.
Voor boven € 100.000 wordt er niets geregeld door PME en PMT. Als iemand nu geen pensioenpremie betaalt en kan aftrekken, wordt de loonbelasting nu hoger. Dan is het resterende gewoon spaargeld. Ik denk dat de meesten dat wel door hebben. En ander punt is de eventuele bijdrage van werkgever. Daarvoor is het natuurlijk wel handig om die bij je loon te krijgen. Maar ook daarvoor geldt: eerst een akkoord zien te bereiken.