Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Laat minister Koolmees weten dat er rust in pensioenwereld nodig is!

Het CNV maakt zich grote zorgen over de aanstaande kortingen op de pensioenen. Dit raakt niet alleen de gepensioneerden, maar ook de opgebouwde pensioenen van werknemers. Korten op onze pensioenen is helemaal niet nodig. Daarom willen wij de komende twee jaar rust in de pensioenwereld. 

Niet korten op de pensioenen, geen verhoging van de pensioenpremies of verlaging van nieuwe pensioenopbouw. We zijn bezig om het pensioenstelsel te verbeteren. Daarover zijn we in gesprek met de politiek. Minister Koolmees heeft de sleutel in handen om kortingen te voorkomen. Om te benadrukken dat er nu rust nodig is, en geen ophef over kortingen en niet-indexeren, hebben we een petitie voor minister Koolmees opgesteld die je kunt ondertekenen.

Teken de petitie

Wat is er aan de hand?

Vanwege het oude pensioenstelsel moeten pensioenfondsen zich arm rekenen. Hierdoor dreigt er een korting op de pensioenuitkering van miljoenen gepensioneerden. Maar ook voor werkenden heeft dit grote financiële gevolgen. Voor werkenden kan dit betekenen dat de opbouw van pensioen veel duurder wordt. De premie zal fors moeten worden verhoogd om dezelfde pensioenopbouw te realiseren. Deze flinke verhoging van de premie heeft directe gevolgen voor de koopkracht van werknemers, de winstgevendheid van bedrijven en de arbeidsmarkt.

Een ander scenario voor werkenden is het verlagen van de pensioenopbouw. Het gevolg hiervan is dat werknemers niet meer een goed pensioen opbouwen, terwijl dit toch een van de doelen was van het pensioenakkoord. Hiermee lopen de werkenden, vooral ook de jongeren, een schade op die niet meer is in te halen. 

Wat er ook wordt gekozen, wij maken ons grote zorgen dat het draagvlak onder het pensioenstelsel afneemt. Wij kunnen niet uitleggen aan werknemers dat zij drie keer deze rekening gaan betalen: hun pensioenpremie gaat omhoog, hun jaarlijks pensioenopbouw wordt minder en hun opgebouwde pensioen kan ook nog worden verlaagd! Dit alles omdat de regelgeving ons dwingt te rekenen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens nauwelijks rendement opleveren. 

Teken de petitie aan minister Koolmees!

Wij willen dat er nu een pas op de plaats wordt gemaakt, zodat we in alle rust kunnen werken aan verbetering van het pensioenstelsel dat eerlijk is voor jong én oud. Teken daarom de petitie en laat minister Koolmees weten dat hij snel met een oplossing moet komen.

Alvast hartelijk dank.

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV 

Voor vragen en/of informatie kun je via pensioen@cnv.nl contact leggen.

Tien vragen en antwoorden over pensioenen

 • Pensioenupdate CNV

  Pensioenupdate CNV

  In juni sloot het CNV, samen met andere vakbonden en werkgevers, een pensioenakkoord met minister Koolmees. Sindsdien lijkt er iedere dag nieuws te zijn over pensioenen, met name over pensioenkortingen. Hoe zijn deze kortingen precies ontstaan en wat gaat het CNV hieraan doen? Hoe staat het nu met de uitwerking van het pensioenakkoord?

 • Wat is er in juni ook alweer afgesproken?

  Wat is er in juni ook alweer afgesproken?

  In juni sloten de vakbonden (CNV, FNV en VCP) en de werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO) een pensioenakkoord met minister Koolmees. In dit akkoord maakten we afspraken over het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd. Ook kwamen er afspraken over eerder stoppen met werken, het opbouwen van pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

 • Wat is nu het vervolg?

  Wat is nu het vervolg?

  In juni is er ook afgesproken dat er een stuurgroep zou komen. Deze stuurgroep werkt uit hoe het pensioencontract er in de toekomst uit gaat zien. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden van dit nieuwe contract: werkenden mogen niet de prijs betalen voor de overgang naar een nieuw pensioencontract en de garantie moet blijven bestaan dat iedereen in Nederland een adequaat pensioen opbouwt. Vakbonden en werkgevers nemen deel aan deze stuurgroep, samen met ambtenaren van het ministerie. De eis is dat alle partijen het eens zijn voor er een voorstel naar de Tweede Kamer gaat.

 • Wat is op dit moment de status van de uitwerking?

  Wat is op dit moment de status van de uitwerking?

  De stuurgroep is in september gestart met de uitwerking van het akkoord. Dit is een technisch proces waar we nu nog niet zoveel over kunnen zeggen. We hopen 1 april 2020 duidelijk te hebben of we overeenstemming kunnen bereiken over het nieuwe contract.

 • Ik lees in de krant veel over kortingen

  Ik lees in de krant veel over kortingen. Wat is er precies aan de hand?

  Kortingen worden grotendeels veroorzaakt door de huidige rentestand, die momenteel historisch laag is. Dat zie je op allerlei fronten terug: je krijgt bijna geen rente op je spaargeld, maar ook als je een hypotheek afsluit, betaal je weinig rente. De lage rente raakt ook onze pensioenen.

  Door de lage rente daalt de waarde van het geld dat pensioenfondsen in kas hebben. De wet verplicht pensioenfondsen om genoeg geld in kas te houden om een adequaat pensioen uit te kunnen keren aan de huidige en toekomstige gepensioneerden. Dit heet de dekkingsgraad. Veel pensioenfondsen hebben momenteel echter een lagere dekkingsgraad dan de wet voorschrijft. Om die reden moeten zij korten.

  Tegelijkertijd bezitten pensioenfondsen meer geld dan ooit, wegens hun goede beleggingsrendementen. De strenge wettelijke regels die ervoor moeten zorgen dat pensioenfondsen altijd genoeg geld hebben om de pensioenen goed uit te keren, werken nu dus niet in het voordeel van gepensioneerden.

 • Wat betekent die lage rente voor mijn pensioen?

  Wat betekent die lage rente voor mijn pensioen?

  Het gevolg van de lage rente is dat de pensioenen niet worden aangepast aan de stijgende prijzen (indexatie) en dat veel pensioenfondsen dreigen te moeten korten. Dat betekent dat het pensioen omlaag gaat: zowel de pensioenuitkering van gepensioneerden, als het opgebouwde pensioen van huidige werknemers. Mogelijk gaat ook de premie die werkenden nu voor hun pensioen betalen, omhoog. Wil jij weten hoe jouw pensioenfonds ervoor staat, kijk dan hier.

 • Hoe staat het CNV tegenover kortingen?

  Hoe staat het CNV tegenover kortingen?

  Wij vinden dat onnodige kortingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Alleen in uitzonderingssituaties, zoals bij een beurskrach, zijn kortingen onvermijdelijk. Maar in de huidige situatie zien wij geen reden tot onnodige kortingen. Die zijn niet uit te leggen aan onze leden. Wij stellen dat, ook als er niet wordt gekort, er nog genoeg geld in de pensioenkas overblijft om een goed pensioen voor toekomstige generaties te garanderen. De rendementen die pensioenfondsen maken zijn immers gemiddeld genomen heel goed.

 • Wat doet het CNV om deze kortingen te voorkomen?

  Wat doet het CNV om deze kortingen te voorkomen?

  Het CNV en de andere sociale partners kunnen zelf geen kortingen voorkomen. De regels waarmee pensioenfondsen moeten rekenen zijn namelijk wettelijk vastgesteld. Over de wetgeving gaat minister Koolmees en uiteindelijk de Tweede Kamer. De minister en De Tweede Kamer zijn de enigen die dit probleem kunnen oplossen. Wij doen als bonden uiteraard een dringend beroep op de politiek om kortingen koste wat het kost te voorkomen en met een oplossing te komen.

 • Wat houdt de minister tegen om de regels aan te passen?

  Wat houdt de minister tegen om de regels aan te passen?

  Minister Koolmees volgt vooralsnog het advies van de Nederlandse Bank (DNB) op. DNB houdt vast aan de huidige regels voor pensioenfondsen.

 • Kan het CNV dit niet in de stuurgroep oplossen?

  Kan het CNV dit niet in de stuurgroep oplossen?

  De stuurgroep gaat in principe over het nieuwe pensioenstelsel. Niet over het huidige stelsel waarin nu de kortingen dreigen. Wel is het natuurlijk zo dat als de minister de kortingen, tegen de zin van de vakbonden, toch doorzet, het draagvlak verdwijnt om een nieuw pensioenstelsel uit te werken. En een oplossing om de kortingen te voorkomen zal ook doorwerken in een nieuw pensioenstelsel.

 • Welke oplossing biedt het CNV om kortingen te voorkomen?

  Welke oplossing biedt het CNV om kortingen in een toekomstig pensioenstelsel te voorkomen?

  In de stuurgroep maken wij ons sterk voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Belangrijk hierin is dat er genoeg beleggingsvrijheid blijft en het nieuwe pensioen met de markt mee kan bewegen. Dit voorkomt hoge kortingen in de toekomst maar garandeert wel dat er nog genoeg geld in kas zit voor toekomstige generaties.

  Voor het CNV staat het pensioen van de leden voorop. Onze leden moeten krijgen waar ze recht op hebben: een goed pensioen na een leven lang hard werken. Dat is waar wij ons sterk voor maken, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.