CNV-uitgangspunten van het nieuwe stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel is een stap dichterbij nadat het wetsvoorstel daarvoor in maart 2022 is ingediend. Waarom is een nieuw stelsel nodig en hoe ziet dat er in hoofdlijnen uit?*

Hoewel ons huidige pensioenstelsel te boek staat als een van de beste ter wereld, stamt het al uit de jaren ‘50. Sindsdien is er veel veranderd. Vrouwen werken meer, we werken niet ons hele leven voor één baas en we worden ouder. Oude regelingen sluiten daardoor niet altijd meer aan bij de huidige maatschappij.

Uiterlijk 2027

Daarom werkt het CNV sinds 2019 samen met de andere sociale partners en de overheid aan een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Op zijn laatst op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan die nieuwe wetgeving. In de tussentijd moeten er veel belangrijke keuzes worden gemaakt door werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders. Welke keuzes dat zijn en hoe we leden daarbij betrekken lees je hier. Dit zijn in ieder geval 6 CNV-uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel:

1) Samen opbouwen

Het voornaamste uitgangspunt wat CNV betreft is en blijft collectiviteit. We bouwen samen op en delen samen de risico’s. In principe blijven werkgevers verplicht aangesloten bij het pensioenfonds voor hun sector. Zo is iedereen verzekerd van een goed pensioen. In het nieuwe stelsel blijven deze principes behouden.

2) Pensioenen sneller omhoog

Het tweede uitgangspunt is eerder indexeren, in ieder geval zodra het kan. Dankzij allerlei rekenregels lukt dat nu maar nauwelijks. Voor het CNV is het belangrijk dat ouderen hun koopkracht behouden en minder afhankelijk zijn van de rentestand. In het nieuwe stelsel geldt dat als het economisch goed gaat, de pensioenen sneller omhoog kunnen. Daar staat tegenover dat als het economisch wat minder gaat, pensioenen ook eerder omlaag gaan.

3) Betere aansluiting tussen loopbaan en pensioen

De derde waarde onder het pensioenstelsel gaat over een betere aansluiting tussen jouw loopbaan en jouw pensioen. Steeds minder mensen werken hun leven lang voor dezelfde werkgever. Men wisselt vaker van baan of is een tijdje zelfstandig ondernemer. In het nieuwe stelsel sluit je pensioenopbouw financieel beter aan bij de premies die je inlegt. Hierdoor wordt jouw pensioenopbouw persoonlijker, eerlijker en transparanter.

4) Gezond de AOW-leeftijd halen

Het belangrijke vierde uitgangspunt is gezond je AOW-leeftijd halen. Tussen 2021 en 2025 investeert het kabinet veel geld in duurzame inzetbaarheid en scholing. Het doel is dat mensen fysiek hun werk goed kunnen blijven doen en hun vaardigheden op peil houden om deel te blijven nemen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast is afgesproken om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, ook dat is voor het CNV een belangrijk punt.

5) Eerder stoppen als dat nodig is

Het vijfde punt is speciaal bedoeld voor de mensen in zware beroepen voor wie doorwerken tot het pensioen onhaalbaar is. Voor hen is de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) in het leven geroepen. Met die regeling worden werkgevers niet langer extra zwaar belast door de Belastingdienst als ze hun oudere medewerkers met een regeling eerder met pensioen laten gaan. In ieder geval tot en met 2025 kunnen werkgevers hiervan gebruikmaken. Het CNV is druk bezig met werkgevers RVU- afspraken te maken in cao’s.

6) 10% van je pensioen ineens opnemen

Als je met pensioen gaat, krijg je de mogelijkheid om maximaal 10% van je totale pensioenbedrag in een keer al op te nemen. Bijvoorbeeld voor het afbetalen van je hypotheek. Het CNV is hier minder enthousiast over omdat je hierna een lager pensioen hebt en dus krap kunt komen te zitten gedurende je pensioentijd.

Belangrijke keuzes

Begin 2023 moet de nieuwe pensioenwetgeving af zijn. Op zijn laatst op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan die nieuwe wetgeving. In de tussentijd, in ieder geval voor 2025, moeten er veel belangrijke keuzes worden gemaakt door werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders.

Welke keuzes dat zijn en hoe we leden daarbij betrekken lees je hier.

Waar strijdt het CNV nog voor?

Het CNV is op hoofdlijnen tevreden over de afspraken zoals ze nu voorliggen. Toch zijn er nog aandachtspunten waar het CNV zich de komende tijd sterk voor maakt.

> Een structurele en betere regeling voor mensen in een zwaar beroep
De RVU-regeling is tijdelijk en loopt eind 2025 af. Wij maken ons sterk voor een structurele regeling. Bovendien is het bedrag (€ 1.874 bruto per maand) te laag voor veel mensen om van rond te kunnen komen. We willen een hoger bedrag zodat eerder stoppen voor grotere groepen mensen betaalbaar wordt.
> Nu al indexatie
Het CNV wil graag dat indexatie nu al mogelijk wordt. We hebben minister Schouten daarom gevraagd eerder indexeren al snel mogelijk te maken, waarbij wel rekening wordt gehouden met de invoering van het pensioenakkoord.
> AOW moet meestijgen met minimumloon
In het regeerakkoord is afgesproken dat de AOW niet 7,5% meestijgt met het minimumloon en andere uitkeringen. AOW-gerechtigden blijven daardoor achter in koopkracht, zeker met de hoge inflatie. Het CNV strijdt voor een koppeling tussen de AOW en de minimumlonen en daarmee een verhoging van de AOW-uitkering in 2022 en de jaren erna.
> Verplicht informeren bij geen pensioen
Werkgevers die geen pensioenregeling voor hun personeel hebben, moeten hun werknemers daar verplicht over informeren. Het CNV wil dat dit in de wet wordt geregeld. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

*Deze informatie is geschreven op basis van het ingediende wetsvoorstel maart 2022.