Al het nieuws

Wil je Invloed op de pensioenregeling Zeevisbedrijf?

Dat kan door zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PGB. Het PGB voert de regelingen rond de pensioenen uit. Vanuit het verantwoordingsorgaan kan je meedenken en de regelingen beïnvloeden. Heb je interesse? Lees dan verder. CNV Vakmensen heeft graag mensen van de werkvloer en de schepen in het verantwoordingsorgaan om actief mee te denken over hun eigen pensioenregeling.

Wat is een Verantwoordingsorgaan (VO)?
Het verantwoordingsorgaan (vanaf nu VO) adviseert het bestuur van een pensioenfonds vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het VO vertegenwoordigt de werknemers, werkgevers en gepensioneerden van het pensioenfonds PGB. Bij belangrijke beslissingen en besluiten beoordeelt het VO of het pensioenfondsbestuur dit op de juiste manier heeft gedaan. Het VO informeert de werknemers, gepensioneerden, werkgevers en slapers en komt terug in de communicatieuitingen van het PGB. Met ingang van 1 juli 2021 is er een vacature en mag CNV Vakmensen een kandidaat voordragen.

Hoeveel tijd kost het?
Het VO vergadert ongeveer 7 keer per jaar waarna aansluitend overleg volgt met het bestuur van PGB. Hoewel het mogelijk is om te stemmen, wordt er gestreefd om tot unanieme besluitvorming. Er is 2 keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht. De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke leden, die toezicht houden op het handelen van het bestuur. Deze deskundigen komen van buiten de sector in tegenstelling tot de leden van het VO die juist gekozen worden vanwege de band met hun achterban. Er wordt ook nog 1 keer per jaar vergaderd met het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk.

Commissies en werkgroepen
In commissies en werkgroepen doe je je kennis op en ga je met bestuursleden en medewerkers van het pensioenfonds dieper in op de diverse pensioenonderwerpen. Onderwerpen als maatschappelijk verantwoord beleggen worden toegelicht en uitgewerkt, Te nemen Besluiten als het gevolg van het Nieuwe Pensioenstelsel worden bediscussieerd, Het jaarverslag wordt beoordeeld etc. In deze commissies krijg je te maken met mensen met expertise of interesse op dit terrein. Zij komen een paar keer per jaar bijeen.

Kennis
Uiteraard zorgen wij er voor dat je trainingen krijgt om ook je taak op niveau uit te kunnen voeren. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd en de kosten worden vergoed.

Vergoeding
Niet alleen de cursussen krijg je vergoed ook krijg je een vergoeding voor het werk dat je verricht. dit geldt zowel voor de tijd die je eraan besteed als voor de gemaakte (reis)kosten.

Meer informatie?
Die kan je krijgen van Frans van de Veen. Hij zit namens CNV Vakmensen in het bestuur van PGB.  Je kunt je voor 14 januari bij hem aanmelden als kandidaat voor het verantwoordingsorgaan. Hij draagt ook de kandidaat voor. Zijn emailadres is f.veen@cnvvakmensen.nl en hij is bereikbaar op telefoonnummer is 06-51601965. 

Mocht je nog vragen hebben over de cao's Zeevisbedrijf en Trawlvisserij, dan kan je met jouw vragen bij mij terecht.

Wietze Kampen,
Bestuurder
CNV Vakmensen
M.:  06-51203004
E.: w.kampen@cnvvakmensen