Wat wil jij in een nieuw sociaal plan Monuta?

Per 1 juni 2021 loopt het huidige sociaal plan Monuta af. Monuta heeft aangegeven met CNV Vakmensen, FNV en De Unie een nieuw sociaal plan af te willen spreken. Hiertoe heeft zij inmiddels al een voorstel gedaan. Volgende week woensdag, 21 april, gaan we dit voorstel met elkaar bespreken. Daarom horen we graag wat jij van het voorstel van Monuta vindt.


Hoofdlijnen huidig sociaal plan
Om goed te kunnen begrijpen wat Monuta wil wijzigen, volgt eerst een opsomming van de hoofdlijnen uit het huidige sociaal plan:

 • Aanzegtermijn: 2 maanden aanzegtermijn voor 1e van de maand
 • Herplaatsingstermijn: 6 maanden
 • Herplaatstermijn: 9 maanden vanaf 55 jaar
 • Verlenging termijn mogelijk met 3 maanden en met 2x3 maanden voor 55 jaar en ouder na advies van outplacementbureau
 • Factor 1,3
 • Vergoeding op basis van berekening 2019 inclusief overgangsregeling voor oudere werknemers (toelichting: de eerste 10 jaar van je dienstverband krijg je 1/3 maandsalaris, daarna ½ maandsalaris per gewerkt jaar. Ben je ouder dan 50 en langer dan 10 jaar in dienst, dan krijg je één maandsalaris voor elk dienstjaar na je 50e.  Berekening: Je neemt je brutoloon met vaste toeslagen * het aantal maandsalarissen waar je recht op hebt * de C-factor en die is nu 1,3)
 • Outplacement/scholing € 12.000,- inclusief BTW ongeacht lengte dienstverband
 • Eerder uit dienst dan 8 maanden (2 maanden aanzegtermijn en 6 maanden herplaatsing): ½ maandsalaris doorbetalen over de periode dat men eerder uit dienst is getreden
 • Reiskosten bij wijziging standplaats 1 jaar doorbetalen: ½ jaar 0,19 netto per kilometer en tweede half jaar 0,10 netto per kilometer
 • Bij wijziging standplaats vergoeding jaartrajectkaart maximaal 1 jaar
 • Vergoeding extra reistijd als werktijd indien langer dan 2 uur op een dag wordt gereisd naar en van de nieuwe standplaats over een periode van 1 jaar
 • Vergoeding verhuiskosten mogelijk tot 1 jaar na acceptatie passende functie op andere standplaats.
 • Intakegesprek voor outplacement heeft verplichtend karakter
 • Geen vergoeding voor jurist
 • Plaatsmakersregeling alleen binnen de eigen leeftijdscategorie

Wat Monuta wil aanpassen
Van Monuta hebben wij begrepen dat zij graag een aantal aanpassingen op dit sociaal plan willen doorvoeren, onder andere omdat boventallige medewerkers hebben aangegeven de herplaatsingstermijn wel erg lang te vinden. Daarnaast (of daardoor) maken er weinig medewerkers gebruik van de verlengde herplaatstermijn. Verder wordt er weinig gebruik gemaakt van scholing en outplacement en als er al gebruik van wordt gemaakt, dan niet door de beoogde doelgroep.

Ook de berekening van de transitievergoeding is met ingang van 2020 gewijzigd (verslechterd). Monuta heeft aangegeven deze ook aan te willen passen. Op verzoek van vakbonden heeft Monuta ook de reiskosten- en reistijdvergoeding bij herplaatsing in haar voorstel iets verbeterd.

Hoofdlijnen voorstel Monuta voor nieuw sociaal plan
Op hoofdlijnen wil Monuta het volgende met de vakbonden afspreken:

 • Aanzegtermijn: 1 maand tegen de eerste van de maand
 • Herplaatsingstermijn: 4 maanden tot 55 jaar
 • Herplaatsingstermijn: 6 maanden vanaf 55 jaar
 • Vergoeding op basis van berekening 2020 (toelichting: zie hierboven. Per gewerkt dienstjaar krijg je dan 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar; het maakt niet meer uit of je langer dan 10 jaar in dienst bent en of je ouder bent dan 50 jaar; over alle gewerkte jaren krijg je nog maar 1/3 maandsalaris)
 • Factor 1,6 voor medewerkers tot 55 jaar en factor 2 voor medewerkers van 55 jaar en ouder
 • Outplacement/scholing € 6.500,- bij 4 jaar of korter in dienst, € 12.000,- indien langer dan 4 jaar in dienst
 • Reiskosten bij wijziging standplaats 2 jaar doorbetalen: 1 jaar 0,19 netto  per kilometer en in jaar 2 0,10 netto per kilometer
 • Vergoeding jaartraject bij wijziging standplaats maximaal 2 jaar
 • Vergoeding extra reistijd als werktijd indien langer dan 1,5 uur op een dag wordt gereisd naar en van de nieuwe standplaats voor een periode van 1 jaar
 • Vergoeding verhuiskosten mogelijk tot 2 jaar na acceptatie passende functie op andere standplaats
 • Intake outplacementtraject is niet altijd vereist: dit is een advies
 • Vrijstelling van werk na overleg. Monuta beslist. Bij gehele vrijstelling van werk gaat dit (ook) ten koste van vakantiedagen
 • Vergoeding voor jurist: max € 750,- ex BTW
 • Plaatsmakersregeling: medewerker mag ook uit een andere leeftijdscategorie afkomstig zijn

Mening vakbonden
Vakbonden zijn blij dat de vergoeding voor reistijd en reistijd in het voorstel van Monuta iets zijn verbeterd. Deze verbetering weegt echter niet op tegen de voorgestelde verslechteringen. Zo wil Monuta de berekeningswijze van de transitievergoeding aanpassen naar die van 2020. Deze valt in veel gevallen slechter uit dan de berekeningswijze uit het huidige sociaal plan, zelfs met een hogere factor zoals voorgesteld door Monuta. Vakbonden willen dan ook vasthouden aan de huidige berekeningswijze en factor.

Daarbij zijn vakbonden van mening dat een verkorting van de aanzeg- en herplaatsingstermijn best bespreekbaar is. Dit gaat echter wel ten koste van het aantal maanden salaris dat een medewerker na aanzegging nog kan ontvangen. Dit betekent dat een medewerker eerder in de WW terecht komt, mocht hij na de aanpassing aanzeg- en herplaatsingstermijn nog geen ander werk hebben gevonden. Vakbonden zijn dan ook van mening dat deze verkorting van de aanzeg- en herplaatsingstermijn in de beëindigingsvergoeding moet worden gecompenseerd.

Dat er gesproken moet worden over het budget voor outplacement en scholing is ook voor vakbonden duidelijk. Ons inziens moet het gesprek echter niet gaan over hoe hoog of laag het budget moet zijn, maar over hoe we bereiken dat zoveel mogelijk boventallige medewerkers gebruik gaan maken van dit budget. Het voorstel om de intake outplacement adviserend te maken is daarin een eerste stap.

Jouw mening
Graag willen we ook jouw mening over het voorstel van Monuta horen en dan met name over de punten die wij in onze mening aanstippen. Als je punten mist, die volgens jou ook in het sociaal plan thuis horen, dan horen wij dit natuurlijk ook graag. Je kunt jouw mening doorgeven via a.bulsink@cnvvakmensen.nl. Geef in het bericht kort jouw mening weer. Doe dit uiterlijk voor dinsdag 20 april 14.00 uur.
Ik hoor graag van je.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 88
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl