Al het nieuws

Voorstellen voor CAO ING

Op basis van een ledenenquête over de cao zijn er aan ING o.a. voorstellen gedaan over thuiswerken, tijd, werkgeluk en ontwikkeling.

Veranderende wereld heeft impact op wensen CNV-leden voor cao
CNV Vakmensen ziet dat de wereld veranderd is door corona. In hoeverre dat op lange termijn effect zal hebben is nog onduidelijk. Doordat thuiswerken voor medewerkers bij ING goed mogelijk is gebleken, verwachten jij en je collega’s dat dit impact zal hebben op afspraken in de cao. Ook geven leden aan dat het gevolgen zal hebben op de totale onderhandelingen, maar zeker op de onderhandelingen over loon. Natuurlijk heeft de pandemie ook invloed op de cijfers van ING. Echter er wordt nog steeds winst gemaakt, wel minder maar nog steeds winst. Wij hebben geconstateerd dat de doelstellingen, wat de winst betreft, niet zijn aangepast in deze situatie, zoals bij heel veel andere bedrijven wel is gebeurd. Wat ons betreft kan dat niet ten koste van de medewerkers gaan, dus niet aandeelhouders voor medewerkers. Dat hebben wij ING laten weten.

Voorstellen voor de cao                 
Wij hebben ING voorstellen gedaan voor de cao over thuiswerken, tijd, werkgeluk, ontwikkeling, diversiteit en financiële waardering. Daarnaast willen wij ook weer een afspraak maken over de maand van de vakbond en een bijdrage voor onze internationale vakbondscollega’s, die het in deze tijd extra moeilijk hebben. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor rouw op het werk. Tenslotte hebben wij ervoor gepleit om de Nederlandse cao, zowel in afspraken als in uitvoering in het Nederlands communiceren.

Thuiswerken
Leden geven aan dat zij in deze cao een afspraak willen over hoe thuiswerken gefaciliteerd kan worden. Daar is ook een werkgroep bestaande uit vakbondsmensen, medezeggenschapsleden en vertegenwoordigers namens de werkgever ING mee aan de slag geweest. De uitkomsten van die werkgroep zal wat CNV Vakmensen betreft startpunt zijn van de onderhandelingen hierover.

Tijd
Tijd is een schaars goed in deze tijd nu.Daarom willen wij graag een afspraak maken om per week minder uren te kunnen werken. CNV Vakmensen pleit  in het algemeen voor een 30-urige werkweek om burn-outs te voorkomen en om ook medewerkers in de gelegenheid te stellen tijd voor zichzelf te nemen. Het mag zeker niet werkdruk-verhogend zijn. Nu willen wij bij ING niet gelijk naar een 30-urige werkweek, maar daar wel stappen in nemen. Onze leden bij ING steunen ons zeer sterk in deze gedachte. Zij verkiezen ook duidelijk minder uren per week werken boven onbeperkt verlof. Dat staat nu in onze voorstellen.
Daarnaast is het zo dat per 1 januari 2021 het fiscaal mogelijk is dat medewerkers  kunnen gaan verlofsparen om eerder met pensioen te kunnen. Daarover willen wij graag een afspraak maken. 

Werkgeluk
De huidige ING-cao en de onderhandelingen daarover stonden in het teken van werkgeluk.  54% van de leden geeft aan niet te voelen dat werkgeluk voor en bij ING belangrijk is. Uit de uitslag van onze leden-enquête blijkt dat ertoe doen bij ING het belangrijkste is om werkgeluk te voelen, gevolgd door waardering door de leidinggevende en het team, dat het rustig is wat betreft reorganisaties in sommige onderdelen helpt ook. Ook wordt er nog steeds werkdruk ervaren en geeft 38% aan dat dat gestegen is in deze coronatijd. Wij hebben ING aangegeven  nadere afspraken te willen maken om werkgeluk te bevorderen, zodat werkdruk verminderd wordt.

Ontwikkeling
68% van de leden geeft aan te weten dat ING belangrijk vindt dat je je blijft ontwikkelen. Maar bij de vraag of je door ING in staat gesteld wordt om je te kunnen ontwikkelen antwoordt 36% met ja. Tijd schijnt daarbij ook een issue te zijn. We willen dat issue nu eens en voor altijd oplossen

Diversiteit
Omdat leden aangeven dit belangrijk te vinden willen wij van ING hoe het hiermee zit en hoe ING dat wil uitstralen.

Werkcode
ING heeft als een van de eerste partijen de werkcode ondertekend. Doel van de werkcode is om te bezien in hoeverre de arbeidsverhoudingen voor zowel vaste medewerkers als flexmedewerkers met elkaar in lijn zijn. We willen hier nu afspraken over maken.

Financiële waardering
Medewerkers bij ING werken hard. Ook tijdens de 1e maanden van de coronapandemie is dat gebleken. Daarvoor mogen zij ook financieel gewaardeerd worden, naast alle andere vormen van waardering. Daarom doen wij het volgende voorstel voor de looptijd van 1 jaar op basis van de wensen van de leden:

  • 3,5%, waarbij wij kunnen bespreken hoe dat in te vullen.

Rouw op het werk
CNV Vakmensen heeft deze zomer aan vertegenwoordigers van VNO/NCW en MKB ons boekje rouw op het werk aangeboden. Bij ING is er ook een mooie brochure ontwikkeld. Dat weet niet iedereen, dus wij willen in ieder geval dat dit onderwerp onder de aandacht wordt gebracht van medewerkers. Verwerking van rouw is voor iedereen anders. Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers dit weten en dat hier rekening mee gehouden wordt.

Hoe nu verder?
Onze voorstellen en ideeën voor een nieuwe cao zullen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING met elkaar delen. Daarover beginnen eind oktober 2020 de eerste gesprekken. Natuurlijk houden wij je op de hoogte.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 23 50 09 86