Al het nieuws

Voorstellen cao MITT

De afgelopen periode is de enquête over wat jullie belangrijk vinden in jullie cao massaal ingevuld. Dank daarvoor. Er is een duidelijk beeld van wat jullie wensen zijn.
De opmerkingen en de resultaten van de enquete leiden, samen met het arbeidsvoorwaardenbeleid zoals dit door CNV Vakmensen is geformuleerd, tot een voorstellenbrief. Hieronder worden de voorstellen op een rij gezet en in de bijlage vinden jullie de complete voorstellenbrief waarin ook een toelichting wordt gegeven op een aantal voorstellen.

Looptijd
We stellen voor een cao af te spreken voor 1 jaar, 1 januari 2022 t/m 31 december 2022, waarbij een langere looptijd bespreekbaar is.

Loon
De huidige situatie vraagt nog meer om een sectorale invulling van onze loonvraag dan voorheen. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk dat we niet kunnen spreken van 1 arbeidsmarkt en 1 loonvraag voor Nederland. Gelet op de uitkomsten van de enquête, waarbij door onze leden word aangegeven dat alles duurder wordt en de loonsverhogingen over de afgelopen periode achterblijven, en het herstel van de economie, komt CNV Vakmensen tot een voorstel om de salarissen en de salarisschalen, per 1 januari 2022, te verhogen met 4%.

Arbeidsmarkt
Het hervormen van onze arbeidsmarkt is een prioriteit in ons arbeidsvoorwaardenbeleid. Het CNV wil de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt oplossen. Dit doen we door in de cao afspraken te maken voor meer zekerheid en dezelfde beloning voor werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract.
De discussie over de invoering van de 30-urige werkweek is hierbij van groot belang. Deze discussie willen wij graag voeren, maar CNV Vakmensen beseft dat dit een discussie voor de langere termijn is.

Duurzame inzetbaarheid
CNV Vakmensen wil afspraken maken over duurzame inzetbaarheid voor álle medewerkers, met aandacht voor de individuele voorkeuren en omstandigheden. Voor de ene groep is het van belang om kennis en expertise bij te houden of te ontwikkelen, terwijl voor andere mensen juist een betere verhouding tussen werktijd en privé-tijd nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven. 

  • Een budget om te werken aan de eigen scholing en ontwikkeling, aangezien een tekort aan financiële middelen werknemers ervan weerhoudt zich te scholen en ontwikkelen. waarin de werkgever jaarlijks een storting doet. Dit ontwikkelbudget kan de werknemer inzetten voor het mede financieren van een werk naar werk traject. Dit instrument moet ook beschikbaar zijn voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract;
  • Het CNV wil dat in elke cao komt te staan dat een medewerker eenmaal in de drie jaar de mogelijkheid heeft om na overleg met de werkgever een loopbaanscan (werknemers APK: Arbeidsmarkt Positie Keuring) te doen bij een professioneel bureau naar keuze van de werknemer voor loopbaanvragen;
  • De kosten hiervan zijn voor de rekening van de werkgever. Door deze APK kan de werknemer zich een spiegel voorhouden en nadenken over de toekomst van zijn loopbaan. Dit instrument moet ook beschikbaar zijn voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract;
  • Ouderschapsverlof loondoorbetaling: over de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof met 20%  aan te vullen tot 70% van het loon;
  • Partnerverlof: aanvulling tot 100%;
  • Invoering van de generatiepact regeling, vaak benoemd als 80-90-100-regeling voor iedereen.
  • Invoering RVU-regeling, waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen om max. 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken. Advisering over de (financiële) gevolgen is hierbij essentieel.

CNV Vakmensen wenst bestaande PAWW afspraken (3e WW-jaar)  te verlengen en op te nemen als artikel in de cao MITT.

CNV Vakmensen vindt het van groot belang dat werknemers de mogelijkheid krijgen om hun taal- en rekenvaardigheden, bij voorkeur kosteloos, te verbeteren. Deze mogelijkheid kan wellicht worden opgenomen in het reguliere scholingsaanbod, Modint Academy.

Hybride werken
Omdat de werkgever ook verantwoordelijk is voor de thuiswerkomgeving, moeten er (nieuwe) afspraken gemaakt worden over de wijze van werken en de verantwoording daarvan, de inrichting van de werkplek en de faciliteiten die de werkgever ter beschikking stelt. Daarbij valt te denken aan: 

  • het verstrekken van een goede werkplek, zodat de werknemer zijn werk op een veilige en gezonde manier kan doen.;
  • het verstrekken van een thuiswerkvergoeding en een aangepaste reiskostenvergoeding aan werknemers;
  • afspraken maken over de reguliere werktijden en hoe daarvan kan worden afgeweken alsmede de bereikbaarheid van werknemers.
Vanzelfsprekend kun je met opmerkingen en vragen bij mij terecht, e-mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl.

Met vriendelijke groet,

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +316 478 268 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nlDownloads