Al het nieuws

Verslag overleg directie Keolis OV op 30 april

Op 30 april 2019 heeft CNV Openbaar Vervoer overleg gehad met uw directie, de volgende punten zijn besproken.

Concessies, nieuwe Concessie IJssel-Vecht en bezuinigingen?

De lopende concessies van Almere tot Twente lopen goed en naar verwachting qua reizigersaantallen en opbrengsten. Er is dus geen noodzaak tot bezuinigingen binnen Keolis, uiteraard worden de uitgaven gecontroleerd uitgegeven. De treinconcessies draaien ook goed. Veel, heel veel energie is gericht op het binnenhalen van de nieuwe OV-bus concessie IJssel-Vecht ook al omdat twee huidige concessies (Veluwe en Midden-Overijssel) onderdeel hiervan uitmaken en bij verlies van deze concessie er veel werk, inkomsten en werknemers wegvallen. Keolis moet in juni 2019 zijn offerte ingeleverd hebben bij de opdrachtgever en in augustus dit jaar wordt de gunning bekend. Een spannende tijd voor Keolis en haar werknemers. CNV Openbaar Vervoer is bezig om een vertegenwoordiging te krijgen via het art. 40 overleg en doet via meerdere inspraakrondes mee bij de vaststelling van bestek van eisen van concessie IJssel-Vecht.

Werknemers 10% ziekhouden

CNV heeft dit onderwerp opnieuw aangekaart bij de directie, omdat zij ondanks toezeggingen van Keolis, dat zij geen beleid hebben om werknemers 10% ziek te houden, er toch weer steeds klachten hierover binnen komen bij CNV. De directie geeft nogmaals aan dat zij geen beleid hebben met betrekking tot het 10% ziekhouden van werknemers bij ziektegevallen, maar dat zij wel haar beleid op dit punt hebben aangepast van je richten op de inzetbaarheid van werknemers bij arbeidsongeschiktheid in samenwerking met de Arbo-dienst en in voorkomende gevallen kan op maat een werknemer 10% ziek gehouden worden omdat de terugkeer nog niet stabiel genoeg is.

CNV heeft aangegeven dat als een werknemer 100% zijn arbeid verricht maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld een type voertuig niet kan besturen en een bepaalde dienst (nog) niet kan uitvoeren, dit geen aanleiding is om een werknemer 10% ziek te houden.

Mocht jij of je collega’s hier tegen aanlopen, meld dit dan aan ondergetekende opdat wij dit kunnen overleggen met HR van Keolis, want dat is nu afgesproken.

Toepassen cao-afspraken werkdruk en toepassen afspraken bijlage 35 van de cao

De directie geeft aan dat er een proces is gevolgd om in samenspraak met het interne medezeggenschap (COR en OR) om eerst goed te inventariseren wat werkdruk is en de ervaringen met werkdruk en locaties voor plaatsing van toiletvoorzieningen (loopt nog qua uitvoering). Vervolgens is per concessies met de betrokken OR binnen de dienstregeling aan werkdrukregelingen gewerkt vertaald in de werkroosters. CNV heeft aangegeven erg teleurgesteld te zijn in de opstelling van bijna alle werkgevers binnen het OV over de toepassing van de gemaakte afspraken. Er wordt teveel theoretisch gerekend door werkgevers en te weinig praktisch gehandeld door werkgevers om de werkdruk echt aan te pakken. Een gemiste kans om de verhoudingen binnen de bedrijven echt te verbeteren. De OR’en doen echt hun best om goede rijtijden af te spreken en toiletvoorzieningen te creëren. Wordt ongetwijfeld vervolgd bij de volgende cao-onderhandelingen.

Inzetten uitzendkrachten met uitbesteden van diensten

CNV wilde weten hoe nu precies de uitzendkrachten, via Randstad worden ingezet. Temeer daar CNV had begrepen dat hele diensten worden weggezet bij Randstad en deze uitzendkrachten niet via een roulering of voldoende rust worden ingezet. Keolis heeft bevestigd dat er afspraken zijn met Randstad dat deze alle wettelijke regels dienen te volgen bij het inzetten van uitzendkrachten (rij- en rusttijden, roulering). En dat zeker geen diensten van tevoren worden weggezet bij Randstad. Er is een flexschil van 4% gemiddeld over het hele dienstregelingsjaar. Mocht dit anders zijn, horen we dit graag.

Divisie Rail en Operations Support, S&V medewerkers en OR-verkiezing, OV-actie 28 mei Vervoer

Deze nieuwe divisie (Treinen, afd. Service- en Veiligheid, KRC) bestaat nu binnen Keolis en hiervoor is een OR-verkiezing. CNV heeft haar uitvraag onder de leden gedaan. Verder is er aandacht gevraagd voor een goed kleding reglement en de COR gaat nu aan de slag om een kleding reglement Keolis breed te maken in samenspraak met de directie.

Er is wel onrust ontstaan bij de medewerkers Service- en Veiligheid binnen Keolis en daarvoor heeft CNV een persbericht uitgegeven en is er een extra overleg op 2 mei met de directeur Rail en Operations Support volgend op een indringend geweldincident met een medewerker van Keolis S&V.

Voorts heeft CNV de directie van Keolis gevraagd positief mee te werken met de OV-acties op 28 mei aanstaande die de bonden (FNV en CNV Vervoer) hebben aangekondigd voor een sociaal pensioenstelsel in Nederland. Omdat het ook in het belang van Keolis is dat medewerkers gezond hun pensioen halen.

Kijk op www.cnvvakmensen.nl/125 want we bestaan dit jaar 125 jaar als vakbond en deel dit met je collega’s en sluit je aan bij CNV Vakmensen. Dank jullie wel!

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Openbaar Vervoer
M. 06-51601997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl  

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op
www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.