Al het nieuws

Verslag Directiegesprek For Farmers

Bonden hebben op 11 november gesproken met de CEO Pieter Wolleswinkel en Heidi Wismans over actuele zaken bij For Farmers waarvan wij graag een terugkoppeling geven.

Het betreft een terugkoppeling op de volgende onderwerpen:

Reorganisatie
Na de sluiting van de fabrieken in Helmond en Schalkwijk lijken voorlopig de belangrijkste maatregelen met betrekking tot de reorganisatie genomen te zijn. Nieuwe maatregelen zijn niet in zicht. Tot nu toe is de begeleidingscommissie nog niet bij elkaar geweest. Dit duidt erop, dat er geen wezenlijke geschilpunten uitgevochten hoeven te worden. Er spelen dus geen slepende juridische kwesties. Tot nu toe hebben circa 15 personen van het sociaal plan gebruik gemaakt.

Total Feed Support
De vakbonden hebben gevraagd of de eind 2016 gevonden oplossing voor Total Feed Support nog steeds voldoet. For Farmers heeft aangegeven, dat de gemaakte overeenkomst nog steeds van kracht is. Wel wordt er soms nagedacht over veranderingen. Tot nu toe zijn daarin nog geen stappen gezet. De bonden zijn verzekerd dat bij gedachten over veranderingen zij daarop aangesloten zullen worden.

Roosters
De roosterveranderingen op diverse locaties hebben de revue gepasseerd. Zo krijgt de productielocatie Reudink in Lochem per 6 januari een nieuw rooster. Er is sprake van een daling in volume waardoor er van een drie-ploegenrooster overgeschakeld gaat worden naar een verlengd twee-ploegenrooster. Ondernemingsraad en betrokken werknemers zijn hierin meegenomen en hebben ingestemd. Dit geldt ook voor de verandering in Deventer 4. Hier vindt als het gevolg van een groeiende vraag naar GMO-producten een roosterwijziging plaats waardoor er in een 5 ploegendienst gewerkt gaat worden. Gezondheidstechnisch ziet dit rooster er goed uit.De proef met de roosters in Heijen loopt nog. Er is nog geen terugkoppeling/evaluatie geweest. Dit wordt eind januari/ begin februari verwacht.

Reservedienst Zwolle
Het probleem in Zwolle dat medewerkers te vaak gevraagd worden om een reservedienst te draaien (vooral in de nachtdienst) wordt niet door For Farmers herkend. In het vorige overleg was hier ook melding van gedaan. Het is HR echter niet gelukt te achterhalen wat precies het probleem is en hoeveel personen hierbij zijn betrokken. Om werknemers niet teleur te stellen, wijst HR op de klachtenprocedures die werknemers kunnen volgen om niet met hun probleem te blijven zitten. Wanneer na melding van een probleem geen actie wordt ondernomen, kan er naar de eerst hogere leidinggevende worden geëscaleerd (In Zwolle bij Theo Horbach). Mocht directe escalatie niet baten dan kan men terecht bij Carole Groothuis van HR. Een laatste mogelijkheid is het inschakelen van de vertrouwenspersoon. HR is graag bereid mogelijke problemen op te lossen.

Pensioen.
Het pensioencontract loopt eind 2020 af. Daarom hebben wij gevraagd wat For Farmers voornemens is te doen met de pensioenen. For Farmers wil samen met de ondernemingsraad zoeken naar een goed vervolg. Dat vervolg ligt volgens de directie niet bij het Molenaars Pensioenfonds. Beloofd is dat de bonden op het traject dat met de OR is ingezet worden aangesloten. Ondertussen hebben wij ook de voorzitter van de OR gevraagd ons mee te nemen in het traject, zodat wij onze expertise kunnen inbrengen. Wij zijn uitgenodigd voor een gesprek in januari 2020.

Vragen
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kan je die neerleggen bij Wietze Kampen (w.kampen@cnvvakmensen.nl).

Wordt lid
CNV Vakmensen spant zich enorm in voor werknemers in de bedrijfstak. Dit doen wij individueeel en collectief (bedrijf, cao, contacten OR, pensioenfonds en landelijk bij de politiek). Dit kunnen wij alleen doen als voldoende leden ons steunen. Overtuig daarom je collega om lid te worden zodat we de dienstverlening op peil kunnen houden.