Al het nieuws

Uitkomst cao-onderhandelingen Swets ODV Maritiem

Momenteel staat een nieuwe cao waarschijnlijk niet bovenaan jouw prioriteitenlijst. Als je een momentje hebt, zou ik toch graag van jou willen horen wat je ervan vindt. Je kunt vóór 1 april jouw voor- of tegenstem per e-mail aan ons doorgeven.

Cao uitkomst

 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
  Het doel van de regering is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Werknemers met een vast contract hebben nu namelijk vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. In de cao is het toegestaan om af te wijken van de WAB. CNV Vakmensen is hier geen voorstander van.

Om die reden sprak CNV af: als CNV Vakmensen in mei 2021 van mening is dat onderstaande resultaten van de verruiming van de regels ten opzichte van de WAB leiden tot verslechtering van de arbeidspositie van de medewerkers, houdt CNV zich het recht voor om in mei 2021 uit de cao te stappen.

De wijzigingen:

 1. De ketenregeling wordt gesteld op maximaal 6 arbeidsovereenkomsten in 48 maanden (4 jaar) (huidige regeling artikel 9 lid 4) en de tussenperiode op 3 maanden. Deze afspraak evalueren sociale partners in mei 2021. Swets ODV Maritiem toont daartoe in mei 2021 aan, op basis van de gegevens en arbeidsovereenkomsten van de medewerkers, wat er in de voorgaande periode is gewijzigd. Bonden vragen medewerkers voor mei 2021 hoe zij deze afspraken vonden.

Sociale partners gaan op basis van deze uitkomsten met elkaar in gesprek. Wanneer blijkt dat de afspraken niet positief uitpakken voor de medewerkers, eindigt deze afspraak in de cao in mei 2021 en sociale partners maken dan afspraken met elkaar op welke wijze om te gaan met deze afspraak gedurende de resterende looptijd van de cao, waarbij het terugvallen op de wetgeving een mogelijkheid is.

ODV Maritiem moet volgens de WAB de werknemer minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch oproepen, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Ook een afzegging moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Een mondelinge afzegging geldt niet. Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loonbetaling conform de (oorspronkelijke) oproep.

Ook hier kun je per cao van afwijken.

 1. Voor oproepkrachten is de periode van toegestane wijzigingen 24 uur. Deze afspraak wordt eveneens in mei 2021 geëvalueerd. Dit betreft een kleine groep medewerkers. De insteek van Swets ODV Maritiem is dat deze groep zeer klein blijft. Als in mei 2021 blijkt dat deze groep flink groter is geworden, vervalt deze afspraak in mei 2021.

Graag hoort CNV Vakmensen jouw mening over de WAB-aanpassingen. Werkt dit nadelig voor jou, waardoor je niet in vaste dienst komt? Of speelt dit bij jou geen rol?

Je kunt jouw voor- of tegenstem vóór 1 april mailen naar: a.baselmans@cnvvakmensen.nl  

Nalezen wat er is veranderd met de WAB?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/
plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Andere afspraken

 • De looptijd is 2 jaar en begint op 1 januari 2020.
 • De loontabel wordt per 1-1-20 en per 1-1-21 met 3% geïndexeerd.
 • Het pensioen blijft een separate afspraak maar het pensioen wordt wel verhoogd van 5,05% naar 7,7% (werkgever 2/3 + werknemer 1/3).
 • Werkgever brengt middels een gezondheidscampagne het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) onder de aandacht.
 • De bijzondere verlofsoorten worden geüpdatet.
 • De persoonlijke ontwikkeling van de werknemers wordt gestimuleerd middels een afspraak met GoodHabitz (of een alternatief), waarbij de kosten per werknemer voor 100% ten laste komen van de Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (artikel 33 lid 10).
 • De cursustijd van de herhalingstraining BHV, Omgaan met agressie, Waterongevallen en van de IVS (Next)-training wordt 100% vergoed; de cursustijd van de basistraining BHV, Omgaan met agressie, Waterongevallen voor 50% (artikel 33 lid 9).
 • Terugbetalen studiekosten (artikel 33 lid 7); indien werknemer de studie met succes beëindigd, dan neemt de terugbetalingsverplichting af, naarmate onderstaande periode is verstreken:
  -Tot 12 maanden, geen afname studieschuld
  -Vanaf 13de tot en met 36ste maand neemt de studieschuld 1/24 deel per maand af.
 • Werkgever vergoedt de contributie van een vakbond voor 100%, mits fiscaal toegestaan (artikel 37).
 • De werkgever onderzoekt, op basis van een brief van de vakbonden, of de werknemers de wens hebben het 3e WW-jaar te repareren.

Voor nu wens ik jou en jouw familie en vrienden veel gezondheid toe, wees voorzichtig op en met elkaar.
Vergeet niet te stemmen!!

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 69
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl