Trivium doet mager eindbod sociaal plan: leden nu aan zet!

Op 3 februari hebben de vakbonden en Trivium opnieuw onderhandeld over een sociaal plan inzake de door Trivium aangekondigde voorgenomen bedrijfssluiting. CNV Vakmensen, FNV Metaal en VHP2 hebben zoals afgesproken de wensen van de leden nogmaals neergelegd, waarmee we alsnog tot een goed sociaal plan willen komen.

Eerlijke ontslagvergoeding 
Kern van onze wensen was en is een eerlijke ontslagvergoeding! Helaas bleek hun kleine beweging betreffende de hoogte van je ontslagvergoeding (van x factor 2.0 naar 2.5), na opnieuw nader beraad van hun kant, ook meteen hun eindbod te zijn. Dat is slikken of stikken! Met andere woorden, we zijn uit onderhandeld met je werkgever. Eindbod Trivium is een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de transitievergoeding van 2020 x factor 2.5. Dat is ongeveer x factor 1.6 van de transitievergoeding van 2019. Dat is mager! Daarmee aanzienlijk minder dan het gemiddelde wat wij afspreken met vergelijkbare Metalektro-bedrijven.

Het eindbod van Trivium bevat ook goede elementen zoals een outplacementtraject, scholingsbudget en interne herplaatsing op passende functie: vrijblijvend oftewel: keuzevrijheid werknemer en je behoudt je dienstjaren en aanspraak op sociaal plan. Hieronder lees je het totale eindbod.  

Eindbod Trivium 3 februari 2021

 1. Looptijd van 2 jaar.
 2. Uitzendkrachten minimaal 9 maanden werkzaam bij plant Veenendaal (ongeacht Fase A, B of C) maken aanspraak op EUR 2.500 vergoeding te voldoen in samenwerking met Randstad.
 3. Garantiestelling moederbedrijf niet nodig in verband met getekende 403 verklaring (verklaring gedeeld).
 4. Indien werknemer bezwaar maakt bij het UWV dan behoudt men aanspraak op sociaal plan, met uitzondering van bezwaar gemaakt ten aanzien van de reden voor ontslag/de algehele sluiting van Veenendaal. In dat geval maakt werknemer enkel aanspraak op de wettelijke regeling.
 5. Tussentijdse rapportages van dit sociaal plan (1e dag van de maand) via de begeleidingscommissie.
 6. Interne herplaatsing op passende functie (te omschrijven in sociaal plan) is vrijblijvend en men behoudt aanspraak op sociaal plan (in plaats van wettelijk uitgangspunt, namelijk géén ontslag dus géén vergoeding). Dat betekent: men behoudt sociaal plan en treedt in dienst bij opvolgend werkgever op basis van nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar met behoud van dienstjaren. Wel zal bij eventueel ontslag in de toekomst de wettelijke transitievergoeding zoals reeds ontvangen voor de dienstjaren in Veenendaal, in mindering worden gebracht door de opvolgend werkgever. Het uitgangspunt is dat de opbouw van de wettelijke transitievergoeding aanvangt vanaf de datum indiensttreding bij de opvolgend werkgever.
 7. Bedenktermijn werknemers voor het retourneren van de VSO is 2 weken.
 8. Ontslagvergoeding ter hoogte van transitievergoeding 2020 x factor 2,5.
 9. Vroegvertrekregeling: na toestemming werkgever krijgt werknemer die ontslag neemt na aanzegging maar voor de einddatum, aanspraak op 100% van het sociaal plan met 50% van resterend salaris (c.q. de opzegtermijn) te vermeerderen met 8% vakantiebijslag, ploegentoeslag eventuele winstdeling en persoonlijke toeslag.
 10. Plaatsmakersregeling: werknemers kunnen onderling na voorafgaande toestemming werkgever ruilen tussen fase 1 en fase 2.
 11. Vrijwillig vertrekregeling: Bij vrijwillig ontslag na 1 maart 2021 maar voor aanzegging, dan 75% van de ontslagvergoeding. Verdere uitsluiting van andere aanspraken op sociaal plan en verdere salarisbetalingen.
 12. Kosten juridische bijstand is EUR 750 ex BTW inclusief kantoorkosten.
 13. Outplacementbudget van EUR 3.000 per werknemer.
 14. Banenmarkt te organiseren door Trivium waarbij bedrijven uit netwerk worden uitgenodigd om beschikbare posities aan te bieden in de regio. Bij externe herplaatsing behoudt men aanspraak op sociaal plan.
 15. Scholingsbudget EUR 1000 per werknemer waarbij niet gebruikt budget beschikbaar komt voor anderen, bovenop al bestaand budget van de plant Veenendaal. Trivium stelt voor om binnen 6 maanden na aanzegging duidelijkheid te krijgen of het scholingsbudget zal worden aangewend, middels een opdrachtbevestiging dan wel factuur. Uitbetaling zal alleen geschieden op basis van facturen.
 16. Arbeidsongeschikte werknemers/ zwangere werknemers/ werknemers met bevallingsverlof kunnen na hun arbeidsongeschiktheid en/of einde bevallingsverlof starten met het outplacementtraject.
 17. Verzuim voor sollicitatiegesprekken (max 8 uur per week bij voorkeur op de vrijdag) wordt doorbetaald en reiskosten in verband met deze sollicitatiegesprekken worden vergoed, met maximum reiskostenvergoeding ter hoogte van huidige woon- werkafstand en na aantonen schriftelijke uitnodiging voor gesprek.
 18. Uitbetaling van een toepasselijke jubileumuitkering indien een werknemer binnen 12 maanden na de datum einde dienstverband een dergelijk jubileum gevierd zou hebben, op de fiscaal toegestane wijze.
 19. Doorwerkbonus voor werknemers die worden gevraagd door te werken tijdens de opzegtermijn; ter hoogte van 20% van het geldende bruto maandsalaris, waarbij werknemers maandelijks worden uitbetaald.
 20. Concurrentiebeding c.q. relatiebeding vervalt.
 21. Getuigschrift en referenties op verzoek.
 22. Kwijtschelding van opleidingskosten c.q. vervallen van terugbetalingsregeling kosten opleiding.
 23. Tijdens vrijstelling (indien van toepassing) maken werknemers aanspraak op geldende arbeidsvoorwaarden.  Specifieke afspraak voor vrijgestelde werknemers: opbouw verlofrechten per datum vrijstelling wordt gestopt en worden als opgenomen beschouwd. 
 24. Vooruitbetalen vakbondscontributie één jaar per vakbondslid (410,-euro bruto)

Wij hebben een aantal secundaire regelingen aardig kunnen ophogen met punten die onze leden belangrijk vinden. Maar de voorgestelde ontslagvergoeding vinden wij volstrekt onvoldoende.

Het woord is nu aan de leden!

Online-Actievergaderingen op maandag 8 februari 2021

Graag nodigen wij onze leden uit voor een tweetal Microsoft Teams-Actievergaderingen.
Tijdens deze vergaderingen zullen wij dit eindbod verder toelichten en kun je vragen stellen. Vervolgens zullen wij jullie vragen of je wel of niet akkoord kunt gaan met dit eindbod. 
Wanneer meer dan de helft van jullie dit eindbod afwijst zullen wij jullie vervolgens vragen of jullie kunnen instemmen met acties.
Hiervoor moet minimaal driekwart van de aanwezige leden instemmen met acties.
Het is niet mogelijk om per volmacht te kunnen stemmen voor of tegen acties. Je moet aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Op: maandag 8 februari a.s. van 11:00 tot 12:30 uur;
Microsoft Teams-vergadering 
Neem deel via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
Meer informatie | Opties voor vergadering

EN…weer op maandag 8 februari van 16:00-17:30 uur;
Microsoft Teams-vergadering 
Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
Meer informatie | Opties voor vergadering

Zorg dat je er bij bent! Het gaat hier om jouw baan & bestaan!

Colin Stravers, Delegatielid CNV Vakmensen

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 51 60 19 89
E
n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl