Stemmen over onderhandelingsresultaat Cao Banken

CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe, tweejarige Cao Banken. Nu zijn de vakbondsleden aan het woord! Stemmen kan tot en met 31 januari. In deze nieuwsbrief de hoofdlijnen van wat we afspraken aan de overlegtafel.

Stemmen
Als vakbondslid heb jij zeggenschap over het bereikte resultaat. Je kan je stem uitbrengen door een mail te sturen naar j.dekker@cnvvakmensen.nl. Zet daarin je naam, postcode (of lidnummer) en de bank waar je werkt. En natuurlijk of je voor, tegen of blanco stemt. Ook een toelichting op je stem is van harte welkom. De stemtermijn sluit op donderdag 31 januari, 17.00 uur.

Hoofdlijnen
Het volledige onderhandelingsresultaat is te vinden in de bijlage. Voor wie weinig tijd heeft: er is ook een infographic bijgevoegd, met basisinformatie over de cao en de belangrijkste afspraken.

Looptijd en salarisontwikkeling
Opnieuw een cao voor twee jaar, maar met een aanmerkelijk hogere structurele loonsverhoging dan in de afgelopen jaar. Twee keer 2,5%, per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020, komt volgens CNV Vakmensen voldoende tegemoet aan de terechte verwachtingen van de medewerkers. Het is ook in lijn met wat er elders in de sector financiële dienstverlening is afgesproken. Onze inzet was natuurlijk hoger, maar deze uitkomst achten wij als vakbondsonderhandelaars zeker aanvaardbaar.
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Het vitaliteitsverlof (en de 80-80-100-regeling) is gelukkig gehandhaafd. Het instellen van een persoonlijk opleidingsbudget in deze cao bleek voor de werkgevers een stap te ver. Wel is er nu de verplichting in het persoonlijk ontwikkelingsgesprek ook aandacht te besteden aan vitaliteit en werkdruk. En aan de al bestaande mogelijkheid voor het op kosten van de werkgever doen van een loopbaanscan (art.4.9) is de mogelijkheid toegevoegd van een vitaliteitsscan of een arbeidsmarktwaarde-scan. Je kan je zo oriënteren op wat voor jou in een bepaalde levens- of loopbaanfase goede instrumenten zijn om actief te werken aan je inzetbaarheid en plezier in je werk.
Om de aandacht voor vitaliteit, waar ook werkdruk onder valt, te versterken zal je werkgever in 2019 een vitaliteitsplan opstellen, uiteraard in overleg met de OR.
Vakbonden hebben samen met de AWVN (algemene werkgeversvereniging) het project “leerambassadeurs” in het leven geroepen om bedrijven te adviseren rondom duurzame inzetbaarheid. Ook jouw werkgever kan daar gebruik van maken, dus als je vindt dat dat nodig is in jouw werk, kan je je werkgever wijzen op deze afspraken.
CNV Vakmensen vindt dat er met deze bepalingen in de cao weer een stap(je) in de goede richting is gezet.
Verlof
Het wettelijk betaald geboorteverlof (kraamverlof voor partners) van vijf dagen wordt uitgebreid met een extra week. Na 1 juli 2020 wordt de dan geldende wetgeving gevolgd. Ook dit zien wij als een positieve ontwikkeling, al hadden we het graag nog wat ruimer gezien.
Het voorstel van de werkgevers om de vaste vrije dag op Goede Vrijdag om te zetten in een extra, vrij te besteden, vakantiedag, hebben we geaccepteerd. Het verruimt de keuzemogelijkheden (opnemen/laten uitbetalen) voor medewerkers.
Het verlof voor het volgen van een zgn. pensioen-in-zicht-cursus is iets ingeperkt, doordat het niet meer geldt voor naderende pensionering van je partner. Een “modernisering” op verzoek van de werkgevers, dat voor ons een minpuntje is.
Beoordelingstoeslag
Sommige banken hebben een eigen salarissysteem, anderen volgen precies dat wat in de cao staat. Dat is een bestaande keuzemogelijkheid in de Cao Banken. In het cao-systeem zit ook een beoordelingstoeslag van maximaal 15% (art. 6.16). Onderzoek bij de banken die dit systeem hanteren, heeft uitgewezen dat die toeslag gemiddeld iets meer dan 7% bedraagt. Afgesproken is nu dat een bank die het cao-systeem volgt, de beoordelingstoeslag ook kan omzetten in een vaste, voor alle medewerkers geldende verhoging van het persoonlijk functiesalaris met 7,5%. Volgens CNV Vakmensen is dit een gelijkwaardige regeling.
Verlaging in functie
Er waren verschillende regelingen voor verschillende situaties waarin een medewerker een nieuwe functie krijgt die een lagere salarisschaal heeft. In de nieuwe cao worden deze samengevoegd.
Deze vereenvoudiging betekent voor sommige situaties een (snellere) achteruitgang in salaris. Dat wordt iets (maar zeker niet helemaal) gecompenseerd door de nieuwe afspraak dat voor wie zeven jaar of minder van de AOW-leeftijd afziet, de pensioenopbouw wordt gehandhaafd over het oude salaris. En we leggen ook vast dat in een sociaal plan we een betere regeling kunnen afspreken voor wie op grond van een reorganisatie in een lagere functie gaat werken. Desalniettemin is dit voor CNV Vakmensen geen positief punt in dit onderhandelings-resultaat.
Diversiteit en participatie
CNV Vakmensen vindt het een goede zaak dat de afspraken over diversiteit en over het ondersteunen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden voortgezet.

Al met al
Alles afwegend leggen we dit onderhandelingsresultaat met een (gematigd) positief advies aan jullie voor. De loonstijging en de versterking van maatregelen op het gebied van duurzaamheid en vitaliteit zijn van groot belang, zo vindt CNV Vakmensen.
Het is nu aan jullie je mening te laten horen. Stemmen kan tot en met 31 januari via een mail aan j.dekker@cnvvakmensen.nl.
Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Ook daarvoor kan je contact opnemen met de onderhandelaar van CNV Vakmensen, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen of 06-23811392.

Downloads