Al het nieuws

Stand van zaken CAO Philips

Stand van zaken cao-onderhandelingen Philips

Tot nu toe hebben cao-partijen drie keer met elkaar gesproken over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden. Hiervan waren de eerste twee bijenkomsten voornamelijk informatief en informerend van kracht waarbij de cao-voorstellenbrieven zijn gewisseld en toegelicht en gesproken is over onder meer thema’s als werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en opleidingsfaciliteiten.
Pas in de laatste bijeenkomst is er sprake geweest van een start van de cao-onderhandelingen.
Hieronder volgt een samenvatting van de actualiteit.

Looptijd van de cao en loonontwikkeling
Waar jouw werkgever in haar voorstellenbrief had ingezet op een looptijd van 14 maanden kwam zij nu met een looptijd van 26 maanden. Dit om rust te creëren in deze onzekere tijd.
CNV Vakmensen heeft in overleg met de overige vakbonden ingezet op een looptijd van 14 maanden. Door jouw werkgever is er een eerste loonbod gedaan dat neerkomt op 1% per 1 juli 2021 en 1,3% op 1 juli 2022. Dit loonbod ligt qua moment en inflatie onder het niveau van de inflatie. En gelet op het feit dat Philips tenminste een niveau moet bieden gelijk aan de cao Metalektro is aannemelijk dat dit bod volstrekt onvoldoende is.

Zwaar-werk-regeling en 80-85-100-regeling
In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen zijn op dit thema een tweetal voorstellen gedaan, te weten het willen afspreken van een zwaar-werk-regeling voortkomend uit het pensioenakkoord en een verbetering van de 80-85-90-regeling naar een regeling ingesteld op 80-90-100.
Jouw werkgever heeft een tegenvoorstel gedaan waarbij werknemers t/m vakgroep 45 in aanmerking kunnen komen voor een zwaar-werk-regeling maar komt hiermee niet tegemoet aan de gehele populatie werknemers bij Philips. Er is hiermee wel een eerste stap in de goede richting gemaakt.
Verbeteringen in de sfeer van de 80-85-100-regeling met een eerdere ingangsdatum of een overgang naar 80-90-100 wordt door Philips tot nu toe afgewezen.

Winstdelingsregeling
CNV Vakmensen is nog steeds voorstander van een algehele winstdelingsregeling voor de gehele werknemerspopulatie. Philips heeft nu een voorstel gedaan voor een winstdelingsregeling voor de werknemers in de vakgroepen tot en met 45. Voor de overige vakgroepen zou dan de huidige bonusregeling blijven bestaan.
Elke knip is arbitrair en leidt tot discussie, aldus CNV Vakmensen. Waarom de knip hier moet liggen, is nog onderwerp van onderhandeling.

Flexibiliteit
Jouw werkgever heeft aangegeven meer behoefte te hebben aan flexibiliteit, met name op de productielocaties. Hiertoe heeft zij voorstellen gedaan op het gebied van het mogelijk maken om meer verlofdagen te kunnen inroosteren.
CNV Vakmensen is de mening toegedaan, gehoord hebbende haar leden werkzaam op deze locaties, dat het een managementprobleem en slechte planning betreft. Werknemers hoeven hiervoor niet de prijs te betalen!

Persoonlijk ontwikkelbudget
Het in 2019 ingevoerde ontwikkelbudget bleek al direct een enorm succes te worden waardoor het gereserveerde budget in korte tijd al volledig was benut.
CNV Vakmensen heeft er op aangedrongen om ook in de nieuwe cao-contractperiode wederom een opleidingsbudget beschikbaar te stellen. Philips is bereid het beschikbare budget te verhogen naar € 500.000,-- per jaar. Van groot belang is dat alle groepen werknemers gebruik kunnen maken van deze regeling! Om ruis te vermijden met het aanbod van Philips University, zal de werkgroep Opleidingsbeleid hier nog eens zorgvuldig naar kijken.
De vervolgafspraak staat gepland op 5 januari 2021. Of de lopende cao-onderhandelingen in de cao Metalektro (momenteel heeft de werkgeversorganisatie het ultimatum afgewezen en is CNV Vakmensen gerechtigd over te gaan naar stakingen) hier invloed op zal hebben, zal nog moeten blijken.

We staan vlak voor de komende feestdagen die dit jaar in een andere sfeer zullen gaan verlopen.
Vanuit CNV Vakmensen wens ik jou, je familie en naasten toch fijne feestdagen toe en blijf vooral gezond!

Samen lid, samen sterk!
Werf jij een nieuw lid, dan ontvang je een cadeaubon t.w.v. € 12,50 per nieuw lid.
Ga naar www.cnvvakmensen.nl/werven of bel met CNV info: 030-7511007.

Mede namens Ian Cummins, cao-delegatie lid

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 03 51 60 20 32
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl