Al het nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen Forbo

In deze nieuwsbrief de terugkoppeling van de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe cao bij Forbo Flooring en Forbo Novilon.

EERLIJK EN TRANSPARANT
Dat is wat vakbonden belangrijk vinden in onderhandelingen. Je bent eerlijk tegen elkaar en je laat zien waar je belangen liggen en waarom dat zo is. In geval van de vakbonden zijn er een aantal zaken van belang: onze leden willen graag hun werk behouden, dus werkgelegenheid is prioriteit één. Daarnaast willen onze leden een eerlijke beloning voor het werk dat ze doen en meedelen in de winst waar ze aan meewerken. En natuurlijk, willen onze leden dat ze hun werk veilig en gezond kunnen verrichten, dat spreekt voor zich.

EERLIJK EN TRANSPARANT DUS
En daarom wordt dit een wat langere nieuwsbrief dan je gewend bent, maar als je even de moeite neemt om hem te lezen, weet je precies waar we staan in de cao onderhandelingen!!!

WINST IN 2020
Alhoewel de directie van Forbo anders suggereert, behaalde Forbo in de achterliggende jaren mooie resultaten, zo mooi zelfs dat aandeelhouders vorig jaar op prima dividend mochten rekenen. En ook nu maakt Forbo nog steeds winst. Daarom is het helemaal niet zo raar dat de loonstijging in de afgelopen 5 jaar hoger was dan de inflatie. En daarom is het ook niet raar dat werknemers ook nu een loonstijging verwachten.
Als Forbo verlies zou leiden en niet zou kunnen investeren in het noodzakelijke onderhoud van haar machinepark, zouden jullie als eerste zeggen dat de loonstijging best een tandje minder mag… maar het zijn vooral de volumes die dalen (en als gevolg van corona iets scherper dan in de achterliggende jaren), maar er komt nog steeds meer geld binnen, dan er uit gaat en er is ruimte om (eindelijk) groot onderhoud te plegen.

TOEKOMST
Maar het gáát ook om de toekomst, zegt de directie. Die is somber. Daarom wil Forbo nu al zuiniger aan doen en dáárom zijn de eisen van vakbonden niet reëel. Maar de toekomst kunnen we op zijn best inschatten. Niemand van ons heeft een glazen bol. De toekomst is geen feit, de toekomst is verwachting. Daar houden we óók rekening mee, maar we kijken toch vooral naar wat nu is. En nu is er geen reden voor drastische aanpassingen.
Overigens, niet onbelangrijk, zodra dat wel noodzakelijk is, zijn vakbonden de eerste die zullen bewegen.
Want we zeiden het al, onze leden zijn vooral gebaat bij zekerheid van werk.

ONDERHANDELEN IS BEWEGEN
Onderhandelen IS bewegen, dus natuurlijk hebben vakbonden water bij de wijn gedaan. Iedereen weet dat voorstellenbrieven verlanglijstjes zijn en iedereen weet dat je nooit alles krijgt wat je vraagt. Dus wat hebben we ingeleverd om Forbo tegemoet te komen?

 • Vakbonden hebben vandaag laten weten dat ze niet langer om een bodem in de loonstijging vragen. Die eis (een hele dure volgens de directie) hebben we dus losgelaten. Niet omdat het slecht gaat met Forbo, maar omdat wij snappen dat het geven en nemen is in een onderhandelingsproces.
 • We hebben aangegeven dat wanneer loonstijging lastig is, we ook omgekeerd willen meedenken: door de arbeidsduur omlaag te brengen tegen gelijkblijvend loon. Op die manier nemen de kosten veel minder hard toe, ontstaat er ruimte voor instroom van jongere werknemers wat een positief effect heeft op de leeftijdsopbouw van de werknemers en neemt de arbeidsbelasting voor bestaande werknemers af (dus ook heel goed in het kader van duurzame inzetbaarheid). En indirect is dat natuurlijk ook een loonstijging, want voor minder werk krijg je hetzelfde geld.
 • We hebben ons voorstel met betrekking tot consignatie los gelaten en wachten op de uitkomst van het onderzoek dat Forbo over dit onderwerp heeft toegezegd aan de ondernemingsraad
 • En we zijn akkoord met het voorstel van de werkgever om de parameters voor de resultaatafhankelijke uitkering dit jaar ongewijzigd te laten.

Kortom, vakbonden luisteren en onderhandelen. We bewegen op belangrijke punten met een stevig impact. Forbo vindt dat echter niet genoeg, maar weigert tegelijkertijd zelf met inhoudelijke voorstellen te komen, met uitzondering van de duurzame inzetbaarheid. Daarover later meer!

WAT LIGT ER NOG OP TAFEL
Natuurlijk vegen we niet alle vakbondsvoorstellen van tafel. We gaven al aan dat daar op dit moment ook helemaal geen reden toe is. De directie voorziet zwaar weer, maar voorlopig schijnt er nog een zonnetje. En zoals gezegd: zodra de bui losbarst zijn wij bereid om onze eisen te matigen, want jullie baan willen wij niet op de tocht zetten. Dat snapt iedereen. Dus wat ligt er nog op tafel van de vakbondsvoorstellen en hoe denkt Forbo daarover?

 • Loonstijging
  We vragen nog steeds 4% (en dat is minder dan het arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV, dat op 5% staat overigens) en wil graag een ondergrens van 14 euro (die er eigenlijk al is, want er zijn bijna geen werknemers die minder dan 14 euro verdienen in het bedrijf)
  Forbo wenst niet aan te geven aan wat voor een loonstijging zij denkt, maar zegt wel dat ze géén structurele kostenverhoging wil afsprekenén geeft aan dat veel uitzendkrachten minder dan 14 euro verdienen (Wat eigenlijk helemaal niet kan, zie kopje uitzendkrachten)
 • Indexatie nominale bedragen
  Concreet gaat het dan over 15 euro (bijdrage in de ziektekosten uit artikel 22), om 250 euro (de uitkering ineens uit artikel 24) en om max. 5000 euro (voor ondersteuning van projecten van buitenlandse vakbonden uit bijlage E). Wij willen graag dat de waarde zoals die ooit is afgesproken behouden blijft (want door inflatie neemt die langzaam af) en stellen voor om de schade van de vergeten indexatie te herstellen en naar de toekomst toe automatisch te indexeren.
  Forbo wil niet herstellen, maar wil onder voorwaarden wel in de toekomst indexeren. Die voorwaarde is dat de twee werknemersregelingen niet meer aan nieuwe werknemers worden toegekend.
  (En dan is zo’n tegemoetkoming opeens een ordinair bezuinigingsvoorstel, dat niets te maken heeft met het op waarde houden van eerder gemaakte afspraken.)

 • Uitzendkrachten
  Vakbonden willen dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde zaken als vaste krachten. Dus ook op o.a. een 13e maand, op een resultaatafhankelijke uitkering en de uitkering ineens. Dat willen we omdat het EERLIJK is, want gelijk werk-gelijk loon, maar ook omdat we niet willen dat het veel aantrekkelijker is om uitzendkrachten in te zetten boven eigen werknemers. En dus houden we ook vast aan het aanbieden van een Forbo contract na een half jaar uitzendwerk.
  Forbo vind dat de “inlenersbeloning” volstaat, dat betekent dat een uitzendkracht in elk geval het zelfde basissalaris, dezelfde periodieken, ADV en dezelfde toeslagen krijgt als een Forbokracht
  (En doordat de inlenersbeloning al in de cao staat kunnen ook uitzendkrachten niet massaal minder dan 14 euro verdienen, zie kopje loonstijging)

 • Thuiswerken
  Vakbonden vinden dat het tijd is om het recht op 2 dagen thuiswerken met faciliteiten en bijbehorende vergoeding vast te leggen in de cao. Het recht hè, dus geen verplichting: als jij graag op kantoor werkt, vinden wij dat (mits corona het toelaat) prima..
  Forbo meent dat ze te weinig zicht heeft op de efficiëntie van thuiswerken (onderzoek geeft overigens in algemene zin aan dat thuiswerkers efficiënter zijn), op de gevolgen op langere termijn (ook daar is onderzoek naar gedaan, thuiswerken gebeurde immers bij vooruitstrevende bedrijven al lang voor corona toesloeg) en stelt voor dat wanneer we weer terug naar “normaal” zijn het thuiswerken in Q3 geëvalueerd kan worden.

 • WIEG, doorbetalen van aanvullend geboorteverlof
  In het kader van duurzame inzetbaarheid vinden bonden het van belang dat werknemers niet om financiële reden geen gebruik kunnen maken van deze verlof vorm. Vandaar het voorstel.
  Forbo vindt dat wel of geen gebruikmaken een privé keuze is van werknemers en stelt bovendien vast dat er op dit moment gebruik wordt gemaakt van de regeling, dus dat extra geld niet nodig is
  (Maar je ziet in het huidige gebruik natuurlijk niet wie het niet kunnen betalen, want die maken er juist geen gebruik van)

 • Uitbreiden verlofsparen
  Afspraak uit het pensioenakkoord, waardoor je meer verlof mag sparen voor eerder vertrek.
  Forbo wil de definitieve regelgeving even afwachten, maar geeft wel aan dat hier een flinke kostenpost mee gemoeid is.

 • Generatiepact
  80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw voor werknemers aan het einde van hun loopbaan. En tijdige herbezetting van vaste banen door vaste banen, zodat overdracht van kennis geborgd is. Van belang voor duurzame inzetbaarheid volgens de bonden
  Forbo meent dat de twee bestaande regelingen (art. 6-6-1 / 14-2-2 en 6-6-2) voldoende zijn op dit punt. Daarnaast zou invoeren van een generatiepact regeling lastig zijn omdat deze regelingen bestaan.

 • BedrijfsAOW
  Ook wel regeling zware beroepen uit het pensioenakkoord. Vakbonden willen dat alle cao werknemers 3 jaar eerder mogen stoppen met werken, tegen een uitkering gelijk aan de alleenstaanden AOW.
  Forbo is bereid hieraan mee te werken, maar gaf aan tafel nog aan dat administratieve functies niet zwaar zijn. (In de laatste nieuwsbrief van Forbo zien jullie die opmerking gelukkig niet meer terug!)

 • Financieel advies
  Als je een generatiepact en een bedrijfsAOW voorstelt, moet je werknemers ook onafhankelijk financieel advies aanbieden volgens de vakbonden. Het zijn namelijk regelingen met grote gevolgen en daar moet je wel even goed bij stilstaan. Overigens kende de cao Forbo al zo’n regeling en alhoewel die niet is afgeschaft, is ie wel uit de caoteksten verdwenen..
  Forbo vindt het niet nodig om haar werknemers hierin tegemoet te komen en geeft aan dat het bedrijf zelf wel zo’n advies kan geven en verwacht bovendien dat vakbonden dat ook kunnen
  (We waarderen het vertrouwen van Forbo, maar privé financieel advies geven we niet aan onze leden)

 • Mantelzorg en rouwverlof
  Vakbonden willen afspraken maken over hoe er omgegaan wordt met mantelzorg en welke faciliteiten er aan mantelzorgers geboden worden. Dat past in een maatschappij waarin zorg voor naasten steeds vaker bij familie en vrienden komt te liggen. Een regeling over rouwverlof komt voort uit het feit dat de huidige regelingen vaak geen ruimte bieden voor rouw en alleen gefocust zijn op het bijwonen en/of regelen van begrafenis of crematie.
  Forbo vindt de bestaande regelingen voldoende ruimte bieden en ontvangt graag de voorbeeldregeling rouwverlof.

 • VRIJ OP 5 MEI
  Lang, lang geleden is al afgesproken dat 5 mei de status van nationale feestdag heeft (akkoord 91-92) en ook hier is er volgens ons nooit besproken dat dit niet langer het geval is. Dus stellen we voor om 5 mei weer netjes tot feestdag te verheffen.
  Forbo is van mening dat er ruim voldoende feestdagen zijn in Nederland en wenst er geen aan toe te voegen.

DUURZAME INZETBAARHEID
Nu kan je natuurlijk denken: wat een waslijst zeg… en ja dat is het ook. Maar veel van de vakbondsvoorstellen  passen perfect bij de wens van Forbo om de komende periode invulling te gaan geven aan een beleid van duurzame inzetbaarheid. Een beleid dat jullie bedrijf gelukkig al jaren voert (we zagen dat de eerste afspraken daarover stammen uit 1990!!!) en dus zouden de vakbondsvoorstellen omarmd moeten worden.

GOED PERSONEELSBELEID
In dat kader vinden we de voorstellen van Forbo op dit punt dus mooi, maar niet nieuw. Over opleidingen maakten we al veel eerder afspraken (of die perfect zijn uitgevoerd is ons niet bekend, maar ze zijn er dus wel) en als het gaat om gezond eten, vitaliteitsscans en zeggenschap van werknemers over veiligheid en werkomstandigheden, dan juichen we dat toe. Als normaal werk van de afdeling personeelszaken overigens, niet direct als cao voorstellen… want ieder zichzelf respecterend bedrijf zorgt er voor dat het personeelsbeleid dit soort onderwerpen benoemt. En Forbo doet dat dus ook. Al decennia lang.

HOE VERDER
Vakbonden vinden een nieuwe cao Forbo Flooring en Forbo Novilon belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat de afspraken recht doen aan de financiële situatie van het bedrijf zoals die NU is en aan de wensen van werknemers.  Wat dat betekent heb je hierboven kunnen lezen.

Forbo wil dat vakbonden eerst meer van hun eisen intrekken, voordat ze verder wil onderhandelen en een loonbod kan doen.  En alhoewel we de strategie daarachter best snappen, laten we ons niet op die manier klem zetten. Inleveren doen we als er financiële noodzaak is, of als we in het proces van onderhandelen met geven en nemen tot elkaar komen.

En dat laatste gaan we op 1 december weer proberen, want gelukkig zegt ook Forbo dat ze graag een nieuwe cao overeen wil komen. En waar een wil is, is een weg!

 

Namens de vakbonden FNV en CNV,

Yolanda Reus                     Hank Oomkes
Richard Heuvelsland         Pieter Alberts
Johan Rezelman                 
Eddie van der Weide        
Ronald Besse