Al het nieuws

Stand van zaken cao-afspraken en Unite bij ING

Aan het eind van het jaar loopt de cao af. Tijd om eens te kijken hoe het met de cao-afspraken staat. Omdat het een agile-cao is, is er aan veel afspraken gedurende de looptijd van de cao invulling gegeven.

Daarnaast zijn we bijgepraat over de situatie van Unite (1 België, Luxemburg en Nederland-bank).

De cao-afspraken, die al invulling hebben gekregen
Veel cao-afspraken hebben invulling gekregen naast salarisverhoging. Tot en met half juni 2020 zijn dat de volgende afspraken:

Sociaal innovatiebudget
De bedoeling hiervan is dat je als medewerkers zelf ideeën kan aanleveren om anders met tijd in je team om te gaan. In mei is daarvoor een uitvraag gedaan. In het 3e en 4e kwartaal van 2020 zal dit invulling gaan krijgen.

Activatie Mijn Koersplan (IDP)
Door het omzetten van Mijn Koersplan in IDP en de campagne daaromtrent heeft deze cao-afspraak invulling gekregen.

Interne arbeidsmarkt
Het was de bedoeling dat jij als medewerker kan aangeven wat jouw ambities zijn en dat jouw talenten (h)erkent worden, waardoor je meer kans maakt om binnen ING aan het werk te kunnen blijven. Bijvoorbeeld de learning badges helpen hierbij.

Mantelzorg
Voor dit onderwerp geldt dat mantelzorg maatwerk is en wordt gefaciliteerd. Dit is een onderdeel van je dialoog met je manager. Wel kan je hierbij ondersteuning vragen van een coach of een company counselor. In ieder geval kan je manager niet roepen dat daar geen geld voor is, want er is budget voor gereserveerd.

Onderwijsconvenant
Als medewerker van ING kan je aangeven, dat je ook in het onderwijs wil werken ( al dan niet deeltijds)/stage lopen. Dat is via het convenant mogelijk gemaakt.

Onbekend talent
Het was de bedoeling om per jaar 20 medewerkers met een arbeidsbeperking te laten instromen binnen ING. Daarbij zullen belemmeringen worden weggenomen. Voor 2020 geldt dat die 20 niet gehaald gaat worden, maar dat dit project gewoon doorgang blijft vinden.

Werkdrukmeting
De afspraak om een individuele werkdrukmeting mogelijk te maken is gerealiseerd.

Pilot onbeperkt verlof
2020 is het jaar, waarin er op bepaalde afdelingen, units, squads etc. geëxperimenteerd wordt voor de pilot onbeperkt verlof. Er is een groep medewerkers, die onbeperkt verlof kunnen aanvragen. Door de Universiteit Groningen wordt gemonitord wat de effecten hiervan zijn. Naast de pilotgroep is er ook een controlegroep om te bezien of er verschil zit. CNV Vakmensen heeft in een gesprek met de universiteit aangegeven dat met name voor medewerkers in de productie het de vraag is of door corona de pilot nog dezelfde waarde heeft als bedoeld was. Met andere woorden: Kan je aan het eind van het jaar algemene conclusies trekken? De onderzoekers hebben beloofd hier extra aandacht voor te hebben. Na de zomer zullen wij weer opnieuw met de onderzoekers spreken om te bezien of het invloed heeft gehad op het opnemen van de vakantiedagen tijdens de zomer.

Eenmalige uitkering
De eenmalige uitkering van 0,75% is in april uitbetaald conform afspraak.

Uitzendkrachten hebben 500 euro gekregen. Nu zijn er voormalige uitzendkrachten, die een vaste baan hebben gekregen bij ING, die het ongeluk hebben noch de 0,75% noch de 500 euro te krijgen. Wij hebben aangegeven, dat deze medewerkers wat ons betreft wel recht hebben op een eenmalige uitkering. ING neemt dat mee.

Loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof
Bij kortdurend zorgverlof krijg je tegenwoordig, conform afspraak, 100% in plaats van 70% van je loon doorbetaald.


Cao-afspraken die nog moeten worden afgehecht of in het 3e kwartaal worden ingevoerd
Afspraken die nog voor het eind van het jaar moet worden ingevoerd zijn:

Werkgelukbrengers
In het 3e kwartaal wordt eindelijk het vervangingsbudget (werkgelukbrengers) ter beschikking gesteld. Als je als medewerker tijd nodig hebt voor ontwikkeling en/of privé om je werkgeluk te realiseren kan je dat aangeven. Dan kan een collega (al dan niet boventallig of collega die eens ergens anders wil kijken) jouw werk voor een tijdje voor een aantal uren overnemen en jou daarin vervangen. Hopelijk gaat het in het 4e kwartaal echt werken.

Leerrekening
In het 3e kwartaal wordt het ook mogelijk om voor je plan C (werk buiten ING) fiscaal aantrekkelijk geld in te zetten voor een opleiding.

MKP coaches
Ook wordt het mogelijk om ondersteuning te krijgen van interne coaches (gewoon een collega) bij het maken van het MKP (IDP) en voorbereiden van het gesprek met je leidinggevende.


Afspraken over medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn
Er wordt gekeken of vanuit een voor een ander doel gereserveerd geld(werkgelegenheidsfonds) het mogelijk is medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn of binnen ING naar hun oorspronkelijke contracturen of buiten ING aan het werk te kunnen helpen.

Unite: anders dan oorspronkelijk bedoeld, maar toch al veel gerealiseerd

Het was de bedoeling van Unite om 3 doelstellingen te bereiken, t.w.

  • Bank Nederland/België te integreren
  • De Belgische organisatie ook te laten werken met Way of Working
  • Een shared platform te hebben voor de nieuwe organisatie (België/Nederland)

De 1e 2 doelstellingen zijn min of meer gelukt. Maar de laatste doeltelling ging niet omdat de Belgische toezichthouder problemen had met het invoeren ervan. Niet alle accounts en producten in België kunnen en mogen worden overgezet naar het shared platform. Ook blijft het corebankingsystem van België gewoon bestaan. Dat betekent wel dat er kosten zijn gemaakt voor zaken, die niet gerealiseerd kunnen worden. CNV Vakmensen heeft aangegeven, dat wij dit kritisch zullen volgen ook om te bepalen wat dat betekent voor de Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze ledenbrief, coronamaatregelen of anderszins, dan kan je bij mij terecht of via www.jeachterban.nl/ing .

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl