Spreek je uit over wijzigingen in sociaal plan Monuta

In de afgelopen periode hebben CNV Vakmensen, de andere bonden en Monuta met elkaar gesproken over het sociaal plan. Op 1 juni liep het oude sociaal plan af en alle partijen waren en zijn van mening dat het goed is als er ook voor de komende jaren weer een sociaal plan zou liggen waarin je kunt zien op welke manier veranderingen bij Monuta mogelijk worden opgevangen. Ten opzichte van het eerdere sociaal plan is er een aantal wijzigingen overeengekomen. Wij leggen de gemaakte afspraken nu ter stemming aan je voor. Je kunt stemmen tot en met 10 juni.

Hoofdlijnen van de afspraken

 1. Sociaal plan van 1 juni 2021 tot 1 juni 2024
 2. De aanzegtermijn is 1 maand
 3. De herplaatsingstermijn is voor medewerkers tot 55 jaar 4 maanden
 4. Ben je 55 jaar of ouder dan is de herplaatsingstermijn 6 maanden
 5. De herplaatsingstermijn kan op advies van een outplacementbureau worden verlengd. Met 1x3 maanden als je jonger bent dan 55 jaar en met 2x3 maanden als je 55 jaar of ouder bent.
 6. Lukt het niet om een andere baan te vinden, dan krijg je een transitievergoeding mee. In afwijking van de wettelijke regeling hebben we afgesproken de berekeningswijze van 2019 aan te houden inclusief de overgangsregeling voor oudere werknemers. Dat betekent dat je voor elk dienstjaar een ½ maandsalaris meekrijgt (in plaats van 1/3). Ben je 50 jaar of ouder en minimaal 10 jaar in dienst, dan krijg je voor elk dienstjaar vanaf je 50e 1 maandsalaris mee. Er wordt een correctiefactor C = 1,3 toegepast. (toelichting: dienstverband x salaris volgens de bovenstaande berekening leidt tot een bedrag. Dat bedrag vermenigvuldig je met 1,3. Vervolgens tel je er nog 1 maandsalaris bij op. Dat leidt tot de uiteindelijke vertrekpremie).
 7. Dezelfde berekeningswijze is grondslag voor het berekenen van de hoogte van de vergoeding als je tijdens de herplaatsingstermijn een andere baan vindt, maar dan geldt C = 1 en krijg je niet nog een extra maandsalaris erbij.
 8. Er is budget beschikbaar voor outplacement/scholing/pensioenadvies of het opzetten van een eigen bedrijf. Ben je 4 jaar of korter in dienst, dan bedraagt het budget € 6500,00. Ben je langer dan 4 jaar in dienst, dan is het budget € 12.000,00.
 9. Ben je ouder dan 60 jaar, dan kun je dit budget aanwenden voor verlenging van je dienstverband of voor een hogere ontslagvergoeding (onder voorwaarden).
 10. De reiskostenregeling is sterk verbeterd ten opzichte van het oude sociaal plan. Je krijgt gedurende het 1e jaar € 0,19 per km en in het 2e jaar € 0,10 per km. Ook een evt. OV-kaart krijg je voor 2 jaar. Extra reistijd wordt in het 1e jaar vergoed als je meer dan 1,5 uur reist op een dag; in het 2e jaar is dat als je meer dan 2 uur op een dag reist.
 11. De kosten voor juridische ondersteuning worden vergoed tot een hoogte van € 750,00 ex BTW.
 12. Voor de plaatsmakersregeling geldt dat dit ook een medewerker uit een andere leeftijdscategorie mag zijn.
 13. Alleen als je volledig wordt vrijgesteld van werk en als dat langer duurt dan 1 maand, dan wordt de helft van het resterende saldo vakantiedagen (max. 1 maand) geacht te zijn opgenomen.

Jouw stem, onze mening
We zijn blij dat je de komende jaren opnieuw kunt terugvallen op het vangnet in het sociaal plan. De aanzeg- en herplaatsingstermijn zijn ten opzichte van het oude sociaal plan korter geworden. Dat scheelt 3 tot 5 maanden als je uitgaat van de maximale duur van de herplaatsingstermijn. Daar staat tegenover dat we de vergoeding bij ontslag op het niveau van 2019 hebben kunnen houden. Dat is voor alle medewerkers positief. De berekeningswijze die we nu toepassen heb ik uitgelegd onder punt 6. Hadden we die afspraak niet gemaakt, dan zou elk dienstjaar voor 1/3 maandsalaris tellen, óók als je ouder bent dan 50 en langer dan 10 jaar in dienst was.

Verder is de reiskostenvergoeding sterk verbeterd. Je hebt nu gedurende 2 jaar recht op reiskostenvergoeding en compensatie van evt. extra reistijd.

Het budget voor outplacement of scholing is op een meer reëel niveau gebracht voor medewerkers die nog niet zo lang in dienst zijn. Voor anderen is het oude niveau overeind gebleven.

Verder kan een oudere medewerker die een kwetsbare arbeidsmarktpositie heeft en niet van werk naar werk begeleid kan worden het bedrag voor outplacement of scholing gebruiken om langer in dienst te blijven of een hogere ontslagvergoeding te krijgen.

Al met al zijn wij van mening dat er ook voor de komende 3 jaar een net sociaal plan ligt waar je in geval van nood als medewerker van Monuta op terug kunt vallen.

Maar het woord is aan jou! Laat uiterlijk 10 juni a.s. via deze link aan ons weten of je kunt instemmen met de gemaakte afspraken.
Wanneer je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kan je stemmen door in je browser in te typen: https://bit.ly/3pa46qp

Heb je vragen? Mail me dan via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 47 18 88