Al het nieuws

Sociaal Plan DHL Nederland Beëindigd

Nee, dit is geen 1 april grap. Het sociaal plan dat gold voor werknemers bij de verschillende DHL bedrijven is op 31 maart afgelopen. We wachten op een uitnodiging van jullie werkgevers om dit plan te evalueren en zijn benieuwd naar hun voorstellen.

Al enige tijd hebben vakbonden aan jullie werkgevers gevraagd of bij hen de wens bestaat het Sociaal Plan wederom ongewijzigd te verlengen of dat ze een evaluatie wil inplannen. Deze evaluatie zou dan in het teken staan van de nut en noodzaak van het sociaal plan in de voorbije jaren en te bespreken of voortzetting in enige vorm wenselijk is. 

Eind 2019 heeft DHL laten weten graag een evaluatie te willen inplannen (c.q. periodiek overleg te willen inplannen conform artikel 8.1 uit het sociaal plan). Wij hebben daar positief op gereageerd. Echter een uitnodiging vanuit werkgeverszijde bleef uit met als antwoord dat ze spoedig met een uitnodiging komen. Het is nu 1 april, DHL heeft ons geen uitnodiging verstuurd, het Sociaal Plan is per 31 maart geëindigd. En nu is er een corona pandemie waardoor overleg met werkgever, kaderleden en leden ernstig bemoeilijkt wordt.

Aanbod
In afstemming met jullie actieve vakbondscollega’s (kaderleden) hebben wij jullie werkgevers op 25 maart jongstleden het aanbod gedaan om het Sociaal Plan ongewijzigd te verlengen.

Reactie en vervolg
Jullie werkgevers hebben 26 maart jongstleden gereageerd graag via een videoconferentie met ons het overleg te voeren over een nieuw Sociaal Plan. Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag gereageerd open te staan om een eerste overleg via video conference te doen om van gedachten te wisselen. Een nieuw Sociaal Plan uit onderhandelen kan in deze tijd van sociale onthouding niet. Daarvoor zijn bijeenkomsten met leden en kaderleden en onderhandelaars nodig. En dat is op dit moment niet mogelijk.

Wat nu?
Het verlopen Sociaal Plan had tot doel de sociale gevolgen van een organisatiewijziging waarvoor advies bij de ondernemingsraad ingewonnen moest worden het hoofd te bieden. De ondernemingsraden hebben besloten dat zij geen voorstel tot reorganisatie van de werkgever in behandeling zal nemen tot er een nieuw Sociaal Plan ligt. Een wijs besluit!

In het kader van de corona crisis heeft het kabinet een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd. Kabinet, werkgevers en vakbonden komen wekelijks bij elkaar om te werken aan de uitvoering van het noodpakket voor de economie. Met deze regeling wordt de werkgever voor 90% in de loonkosten gecompenseerd als het bedrijf (op concernniveau) 20% verlies van omzet heeft. Deze regeling is een belangrijke steun in de rug voor werkgevers om werknemers in dienst te houden.

Mocht je met ontslag te maken krijgen dan horen wij dat graag! Wordt vervolgd. 

Voor nu veel wijsheid en gezondheid toegewenst de komende periode,

mede namens Birgitte Staal (fnv), Jacqueline Lohle (fnv), Tjitze van Rijssel (cnv) en Agostino di Giacomo Russo (cnv),

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Downloads