Reparatie aanvulling WW+WGA in Metaal en Techniek

Vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, en werkgeversorganisaties hebben na twee jaar uiteindelijk afspraken gemaakt over 'reparatie van het 3e WW-jaar' en hieronder valt ook een eventuele WGA-uitkering in Metaal en Techniek, Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven, Tank- en Wasbedrijven.

Je krijgt dan over het 3e WW-jaar ook een WW-uitkering. Binnen deze afspraak valt ook een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). De reparatie gaat in per 1 juli 2019.

Waarom is reparatie nodig?
De overheid heeft in 2016 de maximale duur van de WW en WGA verkort. CNV Vakmensen en andere vakbonden vinden een uitkering van maximaal 2 jaar te kort. Daarom hebben we met instemming van de leden en de cao-commissie in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken gemaakt over de reparatie van de WW en WGA.  

Wat wordt gerepareerd?
De periode dat je recht hebt op WW en WGA is korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je sinds 2016 boven die 10 jaar in plaats van een maand, nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. sinds 2016 is de maximale duur van de uitkeringen 24 maanden geworden in plaats van 38 maanden.

Vanaf 1 juli 2019 neem je samen met je collega’s deel aan een aanvullende cao. Dat is de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (caoWWM). Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) private aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek is afgesloten door CNV Vakmensen, FNV Metaal, De Unie en de Werkgeversfederatie Werkgevers Techniek.De Stichting private aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (WWM) voert de regeling private aanvulling WW en WGA uit. Die regelt dat je een aanvullende uitkering ontvangt als je werkloos wordt en je wettelijke WW of WGA stopt. Hiermee wordt de totale uitkeringsduur verlengd naar maximaal 38 maanden.

Rekenvoorbeeld Mark is 30 jaar aan het werk in de installatie en wordt werkloos. In de situatie vóór 2016 zou hij 30 maanden WW krijgen. In de situatie ná 2016 is dit: (10 x 1 maand) + (20 x 0,5 maand) = 20 maanden WW. Mark krijgt dus 10 maanden minder lang WW. De aanvullende cao WWM repareert deze 10 maanden.  

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?
Ja, de deelneming is voor de werkgever en zijn werknemers die valt onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek verplicht door de algemeen verbindend verklaring van die cao.  

Wie vallen er onder de cao aanvulling WW en WGA?
Deze regeling geldt voor alle werknemers werkzaam in:

  • het carrosseriebedrijf
  • de goud- en zilvernijverheid
  • het isolatiebedrijf
  • het metaalbewerkingsbedrijf
  • het technisch installatiebedrijf
  • het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
  • tankstation en wasbedrijf

Wie betaalt de reparatie?
Werkgevers betalen de wettelijke WW-premie. Werknemers gaan uiteindelijk dus de bijdrage voor de aanvullende regeling betalen (tot een maximumsalaris van 55.927 euro (max. Sociaal Verzekeringsloon)). Je werkgever is namelijk gerechtigd de volledige premie op het salaris van de werknemer in te houden. De werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van jouw bijdrage aan Stichting WWM. De bijdrage voor deze regeling houdt de werkgever maandelijks met ingang van 1 juli 2019 in op je brutoloon. De bijdrage in 2019 is 0,3% van het brutoloon.  

Wanneer heb je recht op een aanvullingsuitkering WW?
De regeling voor de sector Metaal en Techniek gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor ex-werknemers die na deze datum, dus vanaf 2 juli 2019, werkloos worden. Je hebt dus mogelijk recht op een aanvullingsuitkering van WWplus wanneer je een WW-uitkering hebt die gestart is vanaf 2 juli 2019 én dat je op moment van ontslag in dienst was bij een werkgever in de sector Metaal en Techniek. 

Met welke instantie krijg je te maken?
Een uitkering kan worden aangevraagd bij WWplus.nl. Zij beoordelen of er een recht is op een uitkering en zo ja wat de hoogte daarvan is.  

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?
Vanaf een maand voor het aflopen van een wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering tot uiterlijk een week na het aflopen van het recht hierop, moet een aanvraag worden ingediend bij de uitkeringsuitvoerder van Stichting WWM: WWplus.nl

Meer informatie?
Op www.wwplus.nl vind je meer informatie en kun je de aanvullende uitkering aanvragen.

Met de regeling 'Pensioenopbouw tijdens Werkloosheid' kun je tijdens de WW-periode pensioen blijven opbouwen bij PMT, ga naar https://www.bpmt.nl/ik-ben-werknemer-of-geweest/werkloos#!step:4115a7e628

Marco Hietkamp
Sectorbestuurder
E.: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 19 60