ProRail komt met een eindbod

Zoals bekend heeft ProRail de bonden vorige week maandag een Eindbod gedaan in het cao-overleg. Als partijen konden we niet tot een gedragen onderhandelingsresultaat komen; de verschillen waren te groot. ProRail wilde niet verder gaan dan wat ze de bonden nu bieden. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen heeft het eindbod afgelopen woensdag met de kaderleden besproken. In het eindbod is een groot deel van de CNV voorstellen opgenomen. De pijn zit wel in de “Regeling Eerder stoppen met werken”. We leggen het eindbod daarom ter stemming aan jullie voor.

Klik hier om digitaal je stem uit te brengen; Stemmen kan uiterlijk 18 maart.

Looptijd
CNV Vakmensen had in de voorstellenbrief voor de cao een looptijd van 1 jaar voorgesteld. Een langere looptijd was, afhankelijk van het totale pakket, voor ons bespreekbaar. ProRail biedt de bonden een looptijd van 30 maanden aan. ProRail wil een meerjarige cao vanwege het in hun ogen goede bod en men wil een langere periode van “rust” in de organisatie zodat –in gezamenlijkheid met de bonden- energie kan worden gestoken in andere dossiers. CNV Vakmensen kan hiermee instemmen mits er een regeling eerder stoppen met werken komt.

Loonontwikkeling
ProRail biedt aan de lonen in de genoemde looptijd structureel te verhogen met 5% stijgen; de loonsverhoging van 2% per 1 januari 2021 kent ook een “vloer” van € 100, - bruto. Dat betekent dat de loonstijging op die datum voor alle medewerkers minimaal € 100, - bruto zal bedragen. Concreet betekent dit dat de lonen van medewerkers, die minder dan € 5000, - bruto per maand verdienen, procentueel met meer dan 2% zullen stijgen. Het bod van ProRail komt overeen met het voorstel van CNV Vakmensen om de lonen op jaarbasis met 2% te verhogen.

Regeling eerder stoppen met werken
Vanuit het pensioenakkoord is de mogelijkheid er om werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan zonder fiscale boete. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om ook bij ProRail een dergelijke regeling in te voeren. Het CNV wilde met ProRail een lijst samen stellen van functies binnen ProRail die in aanmerking zouden komen voor vervroegde uittreding. Dat is er toch niet van gekomen. ProRail wil alleen de groep medewerkers, die met vroeg, laat en consignatie-/nachtdiensten te maken hebben, voor deze regeling in aanmerking laten komen. En als aangetoond kan worden dat je 45 of meer dienstjaren gewerkt hebt binnen de Sociale Eenheid, dan heb je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling. De kaderleden van CNV Vakmensen zijn teleurgesteld over dit eindbod. Deze regeling is slechts voor een beperkte doelgroep van toepassing en doet zeker geen recht aan het voorstel van CNV Vakmensen. We hadden graag gezien dat ook de medewerkers, die bij nacht en ontij worden opgeroepen, hiervoor in aanmerking komen. Daar is geen gehoor aan gegeven.

Vergoeding thuiswerken
Vanwege COVID-19 zijn veel medewerkers thuis aan het werk. De extra kosten die daarmee gemoeid zijn, wilde het CNV vergoed zien. We stelden voor om aan iedere medewerker die thuis werkt een maandelijkse vergoeding van €50, - netto te verstrekken. ProRail biedt de medewerker die thuis heeft moeten werken een vergoeding van €250, – netto (fulltime dienstverband) aan. Dit bedrag wordt uitgekeerd op 1 oktober 2021.

Reiskostenvergoeding
In ons voorstel wilden we dat de medewerkers, die vanwege COVID-19 geen gebruik willen maken van het OV, een (maximale) reisvergoeding zouden krijgen. ProRail heeft in het eindbod opgenomen dat gedurende de COVID-19 maatregelen medewerkers een reisvergoeding kunnen krijgen met een maximum van 35 km enkele reis.

Beoordeling van het Eindbod
Een eindbod is niet het resultaat van onderhandelen, maar wordt vaak opgelegd door de werkgever. Bonden neigen er dan naar om het Eindbond met een negatief advies voor te leggen aan hun achterban. De Kaderleden van CNV Vakmensen hebben met een pragmatische blik gekeken naar het Eindbod van ProRail. Alle voorstellen van CNV Vakmensen zien we terug in het Eindbod. Afgezien van “Eerder stoppen met werken” zijn de kaderleden zelfs redelijk tevreden met het Eindbod. CNV Vakmensen legt dit Eindbod daarom nu voor aan de leden met een neutraal advies. Aan jullie de keus om te bepalen of we als CNV Vakmensen kunnen instemmen met dit eindbod.

Stemming
Als bijlage ontvangen jullie het Eindbod. Aan jullie de vraag om digitaal je stem uit te brengen. Om te stemmen klik hier. Tot en met 18 maart kun je stemmen. Mocht je nog vragen hebben dan kun je met een lid van de onderhandelingsdelegatie contact opnemen.

De onderhandelingsdelegatie: Harry Smelt harry.smelt@prorail.nl en Marcel Walraven marcel.walraven@prorail.nl 

Jerry Piqué,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2052
E. j.pique@cnvvakmensen.nl

 

Downloads