Positieve geluiden bij Grainplastics Leeuwarden

De bonden spraken op 28 februari met jullie directie, sinds 1-1-2019 Jos van Steijn. Dit in het bijzijn van een aantal kaderleden. Dhr. Meek van de OR was er ook bij. Communicatie naar jullie hierover is wat vertraagd door de enorme coronadrukte. Bij deze alsnog het bericht voor jullie.
Eerst iets wat een aantal van jullie mogelijk niet bekend is: na 2017 kwamen mijn voorganger Wilko en de FNV bij RBM Stephan Vermeulen en Marcel Jipping tegen. In 2018 spraken ze hen en de leden in Hoogeveen over de mogelijke sluiting van RBM en een af te spreken sociaal plan. Een overleg samen met de toenmalige OR-leden van RBM.

En nu is er dan het Personeelsreglement 2020. We begrepen van de directie dat de OR de achterban hierover raadpleegde, heel mooi, en dat jullie na enkele aanpassingen akkoord zijn.

Kijken we drie jaar terug, naar de situatie in 2017, dan waren de kernpunten zoals in jullie ultimatum van oktober 2017:
 • Actualisering en modernisering van de personeelsregelingen.
 • Loonsverhoging van 14,5%, omdat het loon sinds 2002 voor 14,5% niet meesteeg met de inflatie en dit koopkrachtverlies te beëindigen.
 • Plaatsing in de juiste loonschaal en juiste loontrede (gerekend vanaf datum ingang dienstverband)
 • Juiste ploegentoeslag over vakantie-uren en nabetaling hiervan.
 • Behoud van de regelingen bij ziekte.
 • Sinds 2017 zette jullie werkgever stappen.

Daarbij kwam hij niet helemaal tegemoet aan de kernpunten van 2017, maar verbeteringen deed hij wel.

 • De personeelsregelingen aangepast.
 • De lonen in 2017 niet met 14,5% verhoogd. Loonsverhogingen conform de cao KRLI. De afgelopen jaren was de loonstijging in de cao KRLI iets beter dan de inflatie.
 • Een duidelijke loonschaal en jaarlijks tredeverhogingen.
 • Sinds 2017 de juiste ploegentoeslag over vakantieuren, plus, in 2017, een nabetaling over eerdere jaren. De ploegentoeslag en de overurentoeslag beter dan in het reglement 2002. Een heldere reiskostenvergoeding.
 • De regelingen bij ziekte, en bij langdurig ziek zijn, werden zoals in de cao KRLI, maar feitelijk minder dan jullie tot 2017 hadden.

En dan nu nog iets over het Personeelsreglement. Directie en OR gaan hier nu over, de vakbonden waren niet aan tafel uitgenodigd. De insteek uit 2017 was dat arbeidsvoorwaarden in een echte cao met de vakbonden wordt afgesproken. FNV en CNV brengen immers inzichten en deskundigheid mee, bespreken die met jullie en starten dan arbeidsvoorwaardenoverleg. Daar gaat het niveau van jullie arbeidsvoorwaarden mee omhoog. Dan zouden we bijvoorbeeld jullie Personeelsreglement nog eens tegen het licht houden, kijken wat beter kan en dit afspreken in de bedrijfscao.

Hier enkele suggesties, waarin jullie reglement beter kan als het in de vorm van een cao met de vakbonden was afgesproken. Een aantal zaken kunnen anders, bijvoorbeeld; de nu vrijwillige ANW-hiaatverzekering integreren in de pensioenafspraak (om bij je onverhoopte overlijden je nabestaande duurzaam en goed verzorgd achter te laten). De korting op de WW-termijn ongedaan maken (zodat je niet maximaal 24 maanden WW hebt bij ontslag, maar maximaal 38 maanden en je sneller WW-rechten opbouwt). Een ongekorte transitievergoeding bij ontslag. Een collectieve WGA-hiaatverzekering promoten en afspreken (zodat je niet, na tussen de 35% en 80% afgekeurd te zijn voor het werk, in de bijstand valt maar netjes 70% van je laatstverdiende loon houdt tot de AOW-datum). We noemen maar een paar dingen. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen, wij, de vakbonden, zijn zeker bereid met jullie werkgever een cao af te spreken.

Linda Slagter
bestuurder
M.: 06 51 60 20 37
E.:  l.slagter@cnvvakmensen.nl