Al het nieuws

Pluimveeverwerkende industrie in Corona-tijd

In het Georganiseerd Overleg van de pluimveeverwerkende industrie (PluVI) is uitgebreid gesproken over de sector in Corona-tijd. Daarnaast zijn tal van onderwerpen met elkaar besproken die er toe doen. Regelingen die vragen om aanpassing, adviezen die roepen om bijstelling. En nieuwe vragen vanuit de sector waarop antwoorden zijn geformuleerd.
Het Georganiseerd Overleg (GO) is het overleg tussen cao-partijen. Vraagstukken uit de sector worden daar behandeld. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen weergegeven, zoals die zijn behandeld in het GO van 15 september. In deze nieuwsbrief stel ik enkele vragen waarop ik graag een antwoord van de leden wil hebben.

Advies over groepsvervoer tijdens Corona-tijd
Het GO volgt in eerste instantie de richtlijnen van de overheid: kabinet en het RIVM. Het Corona-protocol is daar ook van afgeleid. Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen voor groepsvervoer versoepeld. Maximale aantallen voor personenauto en -bus zijn losgelaten. Vakbonden zijn van mening dat er dan op z’n minst wel moet worden voldaan aan de richtlijnen voor het reizen met openbaar vervoer, ofwel een verplichting tot het dragen van een mondkapje ter bescherming van de reisgenoten. Wij hebben hiertoe een voorstel gedaan aan het GO. Van werkgeverszijde houdt men een besluit hierover aan. Wordt vervolgd.

Slachten bij tropische temperaturen
Aan het transport van levende have, waaronder dus ook pluimvee, zijn bij hogere temperaturen voorwaarden gesteld. Dit heeft gevolgen voor de aanvoer en slachten van pluimvee. Een verschuiving van werktijden naar de nacht is dan al gauw het gevolg. Een ondernemingsraad stelt dat het vanuit de cao niet altijd mogelijk is tot goede afspraken te komen met de werkgever. Het GO is van mening dat de cao wel ruimte heeft voor afspraken als van de geëigende werktijden moet worden afgeweken. Niettemin wordt cao-partijen in het GO gevraagd daar aandacht aan te besteden bij de eerstvolgende cao. Het GO juicht dergelijke signalen van medezeggenschapsorganen in de sector van harte toe.

Overwerk al of niet pensioengevend
Op dit moment is een uur overwerk pas pensioengevend als er sprake is van structureel overwerk. Of er sprake is van structureel overwerk kan vaak pas achteraf worden vastgesteld. Het bestuur van het pensioenfonds wil graag naar een vereenvoudiging van de administratie. Dit kan door elk overwerkuur pensioengevend te maken. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van loonsom door een hogere afdracht van pensioenpremies. Voor de medewerker betekent dit wel een hogere pensioenopbouw. Willen wij dat? En willen wij daar als werkgevers én werknemers aan meebetalen? En hoe financieren wij dat? Het GO heeft hierover nog geen besluit genomen en gaat hierover nog aanvullende vragen stellen aan het bestuur van het pensioenfonds.

Afwezigheid door Corona-regels
Wat als je (thuis) in quarantaine moet blijven en daardoor niet kunt werken? In het GO werd dit onderwerp even aangestipt in de rondvraag. Is het 100% risico voor de werkgever? Of 100% werknemer. Of een gedeeld 50/50 risico? Wil je meebetalen (inleveren verlofdag of loon) als je door de omstandigheden gedwongen in quarantaine moet en daardoor moet verzuimen op het werk?

Vragen en opmerkingen
In deze nieuwsbrief heb ik eigenlijk twee vragen gesteld. De eerste was of je bereid bent (mee) te betalen aan het pensioengevend worden van overwerk van het eerste overwerkuur. De tweede vraag is of je wilt meebetalen aan gedwongen verzuim omdat je in quarantaine moet als gevolg van Corona?

Beantwoording van bovenstaande vragen kan door mij een e-mail te sturen of door een berichtje te sturen naar mijn mobiel. Vanzelfsprekend kun je ook gewoon reageren op deze nieuwsbrief.

CNV Vakmensen
Emiel Peper, bestuurder
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl
M: (06) 23 43 20 81