Al het nieuws

Philips komt met aangepast voorstel welzijnsverlof

Op 23 oktober heeft CNV Vakmensen met jouw werkgever overeenstemming bereikt over een cao-onderhandelingsresultaat. Onderdeel van dit resultaat was het voorstel van Philips om welzijnsverlof te introduceren in de cao.

“Werknemers die tenminste drie jaar in dienst zijn, worden in de gelegenheid gesteld om eenmaal per vijf jaar welzijnsverlof aan te vragen. Het welzijnsverlof is een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal 5 keer de wekelijkse arbeidsduur, welke na behoefte van de medewerker kan worden ingezet”.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft jouw werkgever veel positieve maar ook kritische feedback ontvangen vanuit de eigen organisatie ten aanzien van de opzet van het welzijnsverlof. Jouw werkgever heeft gemeend het oorspronkelijke voorstel aan te willen passen. De uitgangspunten blijven hetzelfde zegt Philips, maar worden op een andere wijze vormgeven.

CNV Vakmensen heeft kennis genomen van de beweegredenen van Philips maar gelet op de inhoudelijke wijziging van het onderhandelingsresultaat dient het nieuwe voorstel integraal ter stemming te worden voorgelegd aan de leden.

Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen 
Werkgever geeft aan veel belang te hechten aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers en stelt dit daarom centraal in de nieuwe cao. In plaats van welzijnsverlof is Philips voornemens om Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen te introduceren.
Concreet stelt werkgever voor om, onder gelijktijdige aanpassing van de titel van artikel 8 tot “VRIJE TIJD, VERLOF, MANTELZORG, PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGS- EN ZORGDAGEN”, aan artikel 8 van de cao een 12e lid toe te voegen met de volgende inhoud:

Artikel 8.12
Bijzondere persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen
Werkgeefster stelt per medewerker jaarlijks éénmaal de wekelijkse arbeidsduur beschikbaar, in te zetten op bijzondere persoonlijke momenten die om specifieke aandacht, tijd of zorg vragen, of om de persoonlijke ontwikkeling, buiten het werk om, te stimuleren. Deze Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen kunnen, afhankelijk van de levensfase waarin de medewerker verkeert, onder andere worden ingezet ten behoeve van aanvullende zorg voor kinderen of naasten, het volgen van een cursus of opleiding die niet primair gericht is op inzetbaarheid binnen de onderneming, of ten behoeve van (andere) ontwikkelings-/ontplooiingswensen. De dagen kunnen tevens worden aangewend om in de door artikel 8.1, 8.6 en 8.10 bestreken gevallen additioneel of betaald vrijaf te nemen.


Deze beschikbare dagen moeten worden ingezet in het jaar waarin zij zijn verkregen. Voor zover de medewerker geen gebruik maakt van de aldus geboden faciliteit, worden de niet gebruikte dagen niet op enigerlei wijze gecompenseerd in geld. Cao-partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling aan deze persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen een recuperatie- en/of herstelfunctie toe te kennen en deze dagen kwalificeren dus uitdrukkelijk niet als vakantiedagen in de zin van art. 7:634 BW. Zij vormen veeleer een faciliteit die Werkgeefster jaarlijks biedt en die tot doel heeft de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen, door een bijdrage te leveren aan zijn algemene ontwikkeling en aanvullende ruimte te geven voor zorg.

Hieronder zie je de verschillen zien ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel:  

Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen (nieuw)

Welzijnsverlof (initieel voorstel)

Jaarlijks (niet overdraagbaar naar volgende jaren)

1 x per 5 jaar

1 x wekelijkse arbeidstijd (5 dagen bij fulltime)

5 x wekelijkse arbeidstijd (25 dagen bij fulltime)

Verspreid op te nemen (meer flexibiliteit)

Enkel aaneengesloten op te nemen

Aanvraag zo mogelijk 1 week vooraf

Aanvraag minimaal 3 maanden vooraf

Ook voor medewerkers met een WGP-contract

Niet voor medewerkers met een WGP-contract

Meteen in te zetten (vanaf 1 februari 2020)

Voor het eerst in te zetten na 3 jaar dienstverband

Geen drempel van saldo verlofuren

Saldo verlofuren maximaal 200 uur


Natuurlijk vindt CNV Vakmensen het belangrijk om te horen wat jij hiervan vindt.

Klik HIER om naar ons stemformulier te gaan die jij uiterlijk tot 31 januari kan invullen. Krijg jij de nieuwsbrief per post dan kun je het stemformulier tot uiterlijk 31 januari invullen op onze website:
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metalektro/cao-philips/nieuws

Realiseer je bij het uitbrengen van jouw stem wel dat indien het aantal nee-stemmers profileert boven het aantal ja-stemmers het gehele akkoord van 23 oktober weer ter discussie staat.

CNV Vakmensen vraagt jou dan ook om de moeite te nemen dit stemformulier in te vullen. Het kost slechts twee minuten. Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar een collega, ook al zijn zij (nog) geen lid van CNV Vakmensen.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl