Periodiek overleg Vopak

Op woensdag 23 juni 2021 heeft er een periodiek vakbondsoverleg plaatsgevonden tussen Vopak, FNV Havens en CNV Vakmensen. Tijdens dit overleg is een aantal onderwerpen aan de orde geweest.

Vopak in coronatijd
Vopak is trots op de wijze waarop het bedrijf met de coronacrisis omgaat. Na het uitbreken van de pandemie heeft het bedrijf een crisisteam samengesteld om het bedrijf door deze periode heen te loodsen. De belangrijkste prioriteit van Vopak is om de operatie op een gezonde en veilige manier door te laten gaan. De vroeg getroffen veiligheidsmaatregelen hebben bijgedragen aan een lage besmettingsgraad binnen de organisatie. Ondanks de beperkingen zijn er geen (grote) verstoringen ontstaan in de dienstverlening aan de klanten. Wel is het zeer spijtig te moeten vernemen dat er afscheid is genomen van een collega die door een corona-besmetting kwam te overlijden. Onze oprechte deelneming aan een ieder die dit afscheid persoonlijk heeft moeten ervaren.

Terminal performance
Aan het begin van de coronacrisis ging het heel goed met de resultaten van Vopak. Het tweede en derde kwartaal van 2020 waren periodes met uitstekende resultaten. Afgelopen tijd staat het financiële resultaat enigszins onder druk. De bezettingsgraad is op peil. Vopak blijft rekening houden met de corona-effecten op lange termijn en de gevolgen van de energietransitie. Om het bedrijf toekomstbestendig te houden, blijft Vopak investeren in de diverse terminals. Ook wordt er momenteel uitvoering gegeven aan het “Maak het Waar” transformatietraject.

Werkdruk
FNV Havens en CNV Vakmensen ontvangen de afgelopen tijd veel zorgelijke signalen over de toenemende werkdruk binnen het bedrijf. Leden geven onder andere aan dat de werkzaamheden zijn toegenomen en dat er niet altijd voldoende werknemers worden ingezet. Hierdoor stapelt het werk zich op en dat leidt tot hogere werkdruk.

Wij hebben met Vopak afgesproken dat indien jullie werkdruk ervaren, het raadzaam is om dit aan de lokale ondernemingsraad kenbaar te maken. Door de werkdrukproblemen te inventariseren op de locaties, krijgen het management van Vopak en de ondernemingsraad beter zicht op wat er speelt op de verschillende terminals en kunnen er gepaste maatregelen getroffen worden. FNV Havens en CNV Vakmensen zullen dit proces monitoren.  

Thuiswerken
Vopak volgt de RIVM-richtlijnen ten aanzien van het thuiswerken. De werkgever heeft hier gesprekken over gevoerd met de centrale ondernemingsraad. Momenteel zit het bedrijf in een overbruggingsfase van volledig thuiswerken naar de fase van weer naar kantoor gaan. Vopak is voornemens om ruimte te bieden aan de werknemers om, op basis van vrijwilligheid, hun werkzaamheden vanuit kantoor uit te voeren. Momenteel is voor de lange termijn (nog) geen definitief beleid ten aanzien van het thuiswerken. De werkgever wil eerst onderzoeken wat bij het bedrijf en de werknemers past. 
Reiskostenvergoeding
Bij CNV Vakmensen en FNV Havens zijn er vragen binnengekomen over het stopzetten van de reiskostenvergoeding per januari 2021. Ondanks dat de werknemers in 2020 vanuit huis werkten, heeft Vopak tot en met 31 december 2020 de volledige reiskostenvergoeding betaald. Met ingang van dit jaar heeft Vopak de uitbetaling van deze vergoeding gestaakt aangezien we te kampen hadden met een tweede lockdown. De werknemers die momenteel reiskosten maken, krijgen deze kosten op basis van de Vopak-cao vergoed.

Cao-tekst & procesafspraken
Momenteel stemmen cao-partijen de inhoud van de nieuwe Vopak-cao met elkaar af. We streven ernaar om op korte termijn de nieuwe cao-tekst te ondertekenen en te publiceren.

In het cao-onderhandelingsresultaat zijn procesafspraken gemaakt ten aanzien van een aantal belangrijke thema’s waar cao-partijen nog invulling aan moeten geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om pensioen en hoe het nieuwe pensioenakkoord vertaald kan worden naar de pensioenregeling van Vopak. Ook zal er gewerkt worden aan een actueel functiehuis. In het najaar gaan we aan de slag met deze thema’s. Uiteraard zullen wij jullie hier te zijner tijd over informeren.

Voor nu wens ik jullie een fijne en gezonde vakantieperiode toe.

Met groet, mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma (i.v.m. waarneming Hanane Chikhi)
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-22 38 30 73
E  h.jongsma@cnvvakmensen.nl