Al het nieuws

Periodiek overleg met ING

Tijdens het overleg met ING is gesproken over werken in teams en privacy, terug naar kantoor, de werkgelukbrengers, inzetbaarheid, mobility, sociaal innovatiebudget en Collectief Maatschappelijke Uitkering.
Werken in teams en privacy
Naar aanleiding van vragen van CNV leden is aan ING gevraagd of de prestaties van individuele medewerkers in het algemeen besproken worden in de teams. CNV Vakmensen heeft uitgezocht of het in strijd is met de privacywetgeving is om persoonlijke zaken van individuele medewerkers, zoals prestaties, in het team te bespreken. Het advies van de Autoriteit persoonsgegevens is, dat dit in strijd is met de wet. ING geeft zelf ook aan dat dit niet de bedoeling is en dat hiervoor de gesprekken met de leidinggevende in het kader van performance management dienen. Feedback krijgen van collega’s kan natuurlijk wel, maar het is niet de bedoeling dat het team deze taak van de manager overneemt.

Terug naar kantoor
Als het kan, en volgens de RIVM-richtlijnen zou het kunnen, dan kan er in het najaar weer op kantoor gewerkt worden. Zo’n 75% van de ING-ers geeft aan dat zij de combinatie van thuiswerken en op kantoor werken ook voor de toekomst wel zien zitten. Om te kijken of het in het najaar met 1,5 meter afstand al mogelijk is, zal er op enkele locaties een pilot zijn of te bezien of alle maatregelen om die afstand te bewaken voldoende is. Op vrijwillige basis kunnen medewerkers op die locaties hieraan meedoen.

Werkgelukbrengers (vervangingsbudget) in het najaar/winter van start
Het lijkt erop dat de werkgelukbrengers er eindelijk zullen komen in het najaar/winter. Medewerkers kunnen aangeven of zij tijdelijk ergens anders bij ING willen werken. Leidinggevenden geven aan dat zij vervanging nodig hebben omdat er een medewerker in hun team of afdeling minder inzetbaar zijn in verband met partnerverlof , een 60-+ MVOdag, zwangerschapsverlof, een sabbatical of iets dergelijks. Dan wordt er een match gezocht bij de medewerkers die hebben aangegeven tijdelijk iets anders te willen doen bij ING. CNV Vakmensen heeft dit punt destijds ingebracht tijdens de cao-onderhandelingen en is blij dat dit punt nu wordt opgepakt.

Inzetbaarheid: Wat heeft ING nodig en wat kan en wil jij zal gematcht moeten worden
Als gevolg van corona hebben jij en je collega’s de afgelopen maanden thuis gewerkt. Dat had gevolgen voor hoe jij je werk kon uitvoeren, het contact met je collega’s, het contact met je leidinggevende enz. Het bepaalt ook de manier waarop er leiding gegeven wordt. Maar ook wat heeft ING nu als bedrijf nodig.

Kortom, het was zowel tijd voor gewoon doorwerken, er zijn voor de klanten, maar ook tijd voor reflectie op hoe jij nu en in de toekomst je werk zult doen. Het is de verwachting dat je gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor komt te werken. Maar zeker ook dat er steeds meer digitaal gaat gebeuren. Op basis van data kan jij ook bepalen wat voor jou in de toekomst mogelijk en nodig is om aan het werk te kunnen blijven. Daarvoor is er een learning platform ingericht: My Learn.

Dit helpt om het juiste aanbod bij de juiste persoon te krijgen. Ga daar vooral mee aan de slag. Op die manier blijf jij relevant voor ING. Via IDP (Mijn Koersplan in de cao) kan jij ook je plan voor de toekomst aangeven en wat jij denkt nodig te hebben. Ga daar vooral mee aan de slag. Wij hebben juist die afspraak in de cao gemaakt om jou behulpzaam te zijn jezelf te kunnen blijven ontwikkelen en inzetbaar te blijven. Om ook buiten ING relevant te blijven hebben we ook de afspraak gemaakt over de leerrekening. Dat is een budget dat jou kan helpen bij andere opleidingen dan degene die belangrijk zijn om bij ING te kunnen blijven werken. Voor dat budget ontvang je 375 euro als jij je IDP hebt ingevuld en daarnaast 375 euro per jaar. Je kunt dan belastingvrij voor 5 jaar sparen. Onderzocht wordt of jij hiervoor ook zelf geld belastingvrij kunt inleggen.

Mobility: boventalligen geplaatst in ander werk
Degenen, die onverhoopt boventallig zijn, kunnen beroep doen op een van de 3 organisaties, die helpen bij het vinden van ander werk. Dat is in verband met de coronacrisis iets naar achteren geschoven, maar 57% heeft in 2020 een andere baan gevonden, waarvan 16% binnen ING. Over het algemeen waren de boventalligen redelijk tevreden over de bemiddeling.

Sociaal innovatiebudget: oplossingen voor tijdissues
Ook is voor deze cao afgesproken dat wij ideeën bij medewerkers zouden ophalen om issues met tijd te kunnen oplossen. Afgelopen mei is daarvoor een uitvraag gedaan. Daar is door sommigen op gereageerd. De meeste reacties betroffen ideeën over flexibiliteit in werkuren en rooster, thuiswerken en locatie. Er wordt aan de betrokkenen gevraagd om hun oplossingen nader toe te lichten. Daarnaast wordt er een nieuwe uitvraag gedaan voor nog meer oplossingen.

Collectief Maatschappelijke Uitkering (CMU)
In de huidige cao is afgesproken dat voor 2021 er een collectief maatschappelijke uitkering komt van 0.75%. Doel hierbij is jou als medewerker ook bewust te maken en bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Die uitkering hangt wel van 5 maatschappelijke doelen af. Per doel krijg je 0,15% bij realisatie. De meetperiode is van 1 juli 2020 tot 1 april 2021.

De zaken waarnaar gekeken wordt zijn:

  1. NPS in vergelijking met ABN Amro, Rabobank en Volksbank. Nu staat ING op nummer 2 en is de waardering -/-6.. Blijft ING op nummer 2 en is de waardering -/-5 dan krijg je 0,15%. Is het slechts 1 van de 2 zaken dan krijg je 0,075%.
  2. Koffiebekers. Nu worden er op de 5 koffiebekers 4 bekertjes gebruikt. Wordt dat 2 op de 5 dan krijg je 0,15%. Wordt dat 2,5 op de 5 dan krijg je 0,075%.
  3. De CO2 reductie van 22,5% die is nu al gerealiseerd.
  4. 3400 Mensen doen nu mee aan de MVO-dag voor 60-+ers, teamuitjes en aanvragen voor donaties medewerkersfonds. Als dat er 8% meer zijn dan krijg je 0,075%, zijn dat er 10% meer dan krijg je 0,15%.
  5. Financiële en digitale zelfredzaamheid, educatie en begeleiding. In 2019 deden daar 500 ING-ers aan mee. Als dat er 700 worden dan krijg je 0,075%, worden het er 750 dan krijg je 0,15%. Dit geldt vanwege corona nu alleen voor het Nibudproject.

Na de zomer begint het cao-traject
Vanaf september 2020 begint het cao-traject. We beginnen met een gesprek met Ruud van Dusschoten en Maarten van Beek. Doel is om van beide heren te horen wat de strategie voor ING Nederland zal zijn en wat dat huns inziens zal gaan betekenen voor de arbeidsvoorwaarden. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ik wens je een fijne zomer, waarbij ik hoop dat je ook je rust pakt.

CNV Vakmensen
Ike Wiersinga
M 0623500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl