Al het nieuws

Periodiek overleg ING

Tijdens het periodiek overleg met ING is natuurlijk gesproken over de impact van corona voor het werk. Daarnaast hebben we het gehad over de werkdrukmeting, externen, agile cao, onbekend talent, sociaal innovatiebudget, werkgelukbrengers (vervangingspool) en rouw op het werk.

Corona en het werk: thuiswerken en hoe ga je om met vrije tijd
De meeste medewerkers werken nu thuis. Dat wordt wisselend ervaren. ING doet wel regelmatig uitvraag hoe dat ervaren wordt. Sommigen vinden het heel fijn, scheelt reistijd en je kan zelf bepalen hoe je je werk indeelt. Anderen vinden het lastig omdat ze hun collega’s missen. De verwachting is dat in de toekomst ook meer thuisgewerkt zal gaan worden dan wat voor corona gebruikelijk was. In ieder geval blijft nu voorlopig thuiswerken nog aan de orde. Bij call was de gedachte dat in verband met corona het niet mogelijk is om vrij te nemen. Dat is niet juist, als je vrij wilt nemen (ook bij call) dan kan dat gewoon. Het is juist goed om ook afstand te nemen. Digitaal werken blijkt toch als heel intensief ervaren te worden. Over het “verplicht” opnemen van 4 mei hebben we ING een paar vragen gesteld. Op grond van de cao kon ING beslissen om 1 dag als collectieve vrije dag aan te wijzen. Voor het eerst in jaren heeft ING daar gebruik van gemaakt. ING heeft ons aangegeven dat, om administratieve redenen, die dag automatisch als wettelijke vakantiedag is afgeschreven. Sommigen hebben gewerkt op die dag en anderen hadden liever dat het als een bovenwettelijke dag wordt afgeschreven. Als je hebt gewerkt op die dag kan je dat in Workday aangeven. Ook kan je daar je als wettelijk afgeschreven dag veranderen in een bovenwettelijke dag.

Werkdrukmeting
Komende week komt er weer een werkdrukmeting. Dat hebben we in de cao afgesproken. Reden hiervoor is, dat wij ook inzicht willen krijgen in de ervaren werkdruk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij als medewerker een individueel advies krijgt op basis van die meting. De meting wordt onafhankelijk gedaan. Wij krijgen alleen een algemeen rapport. Jij krijgt een individueel rapport met advies. Het is belangrijk om die survey in te vullen. Op die manier krijgen wij indruk van de beleving van werkdruk en krijg jij persoonlijk advies.

Agile cao
De huidige cao is een agile cao. Dat wil zeggen dat nog niet alle onderwerpen bij de ingangsdatum van de cao uitgewerkt waren. Inmiddels zijn er al wel een paar onderwerpen uitgewerkt, maar je kan dat niet heel makkelijk meer terugvinden. Het is de bedoeling dat dit overzichtelijk bij elkaar gebracht wordt.

Cao-afspraken in uitvoering en in wording: onbekend talent, sociaal innovatiebudget en werkgelukbrengers
In de cao is afgesproken dat er tijdens de looptijd van de cao 20 medewerkers met een beperking (tijdelijk) in dienst worden genomen. Dit jaar zouden dat er 10 zijn. Helaas is dat door corona nu blijven steken op 5. Wel blijft de projectgroep hiermee aan de slag om toch ook mensen met een beperking bij ING aan de slag te krijgen.

Er is ook een afspraak gemaakt om ideeën bij medewerkers op te halen. Welke oplossingen jij en/of je collega’s hebben, hoe je met tijd kunt omgaan in een klein team/kantoor. Er zijn een aantal ideeën opgehaald, maar het is de bedoeling om daar nog eens uitvraag naar te doen. Dat gaat volgende week gebeuren. Vul dat vooral in!

Tenslotte ligt er nog een afspraak over de werkgelukbrengers (vervangingspool). Hiervan is de bedoeling als jij of een van je collega’s tijd nodig hebt voor zorg, ontwikkeling, betere balans werk/privé of om de 60+-dag op te nemen, er een interne collega je kan vervangen. Door corona gebeurt dat nu al op kleine schaal: kantoormedewerkers helpen bij call. Ook hiervoor wordt volgende week in een nieuwsbrief aandacht gevraagd.

Rouw op het werk
Allemaal ervaren wij in ons werkzame leven dat iemand in onze nabijheid overlijdt. Dat heeft invloed op je privéleven, maar ook op je werk. In de praktijk wordt daar heel verschillend mee omgegaan door de betrokkene zelf, de collega’s en de leidinggevende. Dan is het fijn als er een richtlijn komt, die behulpzaam kan zijn in dit soort situaties. Die richtlijn is in het overleg besproken. Binnenkort zal je daar meer over horen. CNV Vakmensen is blij dat deze richtlijn er komt bij ING. Wij weten dat dit belangrijk is.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij mij of via www@jeachterban.nl
Bij vragen over coronamaatregelen kan je terecht bij CNV-info via 030 751 1007.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl