Al het nieuws

Periodiek overleg Apollo Vredestein Enschede

Op maandag 20 januari zaten directie en vakbonden weer bij elkaar voor het periodieke overleg.

Hieronder een verslag uit dit periodieke overleg.

Besproken is:

  1. Stand van zaken bij Apollo-Vredestein
  2. Stand van zaken cao
  3. Update opvolging werkdruk onderzoek
  4. Afstemming planning werkgroepen
  5. Flexibele pensioenbijdrage MIHO-personeel
  6. Vervolg studiegroep Toeslag Bezwaarlijk Werk (TBW)

1. De analyse bandenmarkt in Europa

Personenauto banden
Jullie directie gaf aan dat de automobielindustrie problemen heeft met het (teruglopende) volume van de autoverkopen, en het gelijktijdig de nieuwe ontwikkelingen van electrische auto's. Ook de bandenmarkt loopt daardoor in volume terug. De totale markt is met 5 miljoenbanden op jaarbasis afgenomen in Europa. Gelukkig zijn de verkopen van Apollo ten opzichte van voorgaande jaar wel gestegen. Daarmee is het marktaandeel in Europa iets gestegen. Echter de verkoopprijzen staan door de concurrentie vanuit China, afnemende marktvraag en groeiende macht vanwege consolidatie bij de bandenretailers (groothandel en tussenhandel) sterk onder druk. De afgelopen 5 jaar zijn prijzen voor banden met 10-25% gedaald, terwijl de kosten voor productie zijn gestegen(!). Dit leidt voor een steeds groter wordende groep banden tot negatieve marges.

De Landbouw banden

Dit segment loopt goed, de vooruitzichten zijn ook positief. In de plannen naar 2025 wordt ingestoken op een verdubbeling van het productievolume in Enschede.

De Spacemaster
Ook hier loopt dit goed, gaf jullie werkgever aan. Er zijn nieuwe contacten met een afnemer die mogelijk de SM wil gaan toepassen in E-voertuigen.

Winstgevendheid blijft achter
De EBITDA (=brutowinst met aftrek van overheadkosten van het bedrijf) is echter een punt van zorg bij de directie, deze is te laag in hun visie; voornamelijk voor investeringen betekent dit dat op dit moment uitsluitend het hoogst noodzakelijke wordt gedaan. In de markt zien we dat zomerbanden nog altijd het grootste volume is voor Apollo, het aandeel hiervan is 55% maar dit percentage daalt, hetzelfde zien we bij winterbanden.

Allseasonbanden
Sterk in opkomst zijn de allseasonbanden. Apollo Vredestein heeft hier het grootste marktaandeel en een zeer goede naam in de markt. Dat stemt hoopvol. In de markt hebben we heel goede testresultaten gehaald in allseason- en winterbanden testen. Afgesproken is dat de Apollobanden prijs verhoogd gaat worden, dit om de marge te verbeteren.
In de visie 2025 wordt rekening gehouden met de stijgende complexiteit van bandenproduktie, daarom blijft de flexibiliteit van de fabriek in Enschede een belangrijk speerpunt, de markt moet optimaal bediend en gevolgd worden. Wij moeten ook de belangrijkste partner blijven van R&D om ontwikkelingen en nieuwe hoogwaardige producten snel in de markt te kunnen zetten.
Het gemiddelde bandgewicht gaat toenemen, voor PBB van 8,4 naar 9,3 kg. Landbouwbanden zijn nu 200 kg en zullen gemiddeld 20% zwaarder worden. Het voorlopige budget productievolume voor FY 2021 is gedeeld en ligt lager dan het huidige budget. De komende weken wordt het budget definitief en zullen ook eventuele gevolgen voor werkgelegenheid helder worden. Wij blijven dit uiteraard goed volgen!

2. Het cao-boekje
Het cao-boekje bevindt zich in de laatste fase van druk & verspreiding. De verwachting is dat het deze week uitgegeven kan worden; de eerste exemplaren zijn tijdens dit overleg uitgereikt.

3. Werkdrukonderzoek
Het werkdrukonderzoek en de opvolging daarvan is besproken. Als eerste actie wordt de komende maanden de resultaten in de werkoverleggen besproken. Er is een Taskforce benoemd en een werkgroep duurzame inzetbaarheid gestart.

4. Werkgroep pensioenbijdrage MIHO
De werkgroep had al opgestart moeten zijn. De verwachting is dat dit kort na het vaststellen van het nieuwe budgetjaar alsnog zal plaatsvinden. Nadere berichtgeving volgt nog.

5. TBW
De cao studiegroep TBW (Toeslag Bezwaarlijk Werk) heeft vragen gesteld aan de stuurgroep en kan met de huidige opdracht niet uit de voeten. Er zal binnenkort nader overleg vanuit de stuurgroep plaatsvinden en de opdracht worden bijgesteld c.q. verduidelijkt.

Vakbonden blijven betrokken
Dit is een samenvatting van dit overleg. Uiteraard zullen we samen met de Ondernemingsraad de eventuele consequenties van het nieuwe budgetjaar 2020 nauwlettend in de gaten houden en op tijd met de directie het overleg aangaan namens jullie, mocht daar aanleiding toe zijn in het licht van het bovenstaande.

Bij vragen neem contact op met een van de kaderleden of stuur mij een e-mail of plaats een bericht op JeAchterban.nl 
Mede namens de kaderleden van CNV Vakmensen Jan van 't Verlaat en Daniel Visser,
Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen Regio8
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl