Overleg vakbonden en Royal IHC

Donderdag 29 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen, de overige vakbonden en Royal IHC. Het was een zogenoemd kwartaaloverleg. Helaas kon de CEO niet bij het overleg aanwezig zijn vanwege andere verplichtingen. Onderstaand in het kort een verslag van datgene wat besproken is.

Convenant onderzeeboten
Zoals bekend wil de Koninklijke Marine een aantal nieuwe onderzeeboten aanschaffen. Doel is om vanaf 2027 in totaal vier nieuwe onderzeeboten in bedrijf te nemen. De Naval group uit Frankrijk wil samen met Royal IHC deze schepen gaan bouwen. De regering heeft uitgesproken dat zoveel als mogelijk bouw en kennis in Nederland gedaan moet gaan worden. En ook dat het intellectuele eigendom in Nederland moet blijven. Dit is een heel groot project, niet alleen de ontwikkeling en bouw van de schepen, maar ook zeker voor wat betreft het onderhoud. Alleen het onderhoud zal een periode van tussen de 30 en 40 jaar beslaan.

Vakbonden hebben inmiddels ook met Damen Shipyards een convenant gesloten. In zo’n convenant maken we afspraken over, op het moment dat duidelijk is wie de opdracht krijgt, opleiding, scholing, vaste banen enzovoort. Want het moet wel heel duidelijk zijn dat bij zo’n groot en belangrijk project ook sprake moet zijn van vaste banen, goede arbeidsvoorwaarden en heel veel opleiding en scholing.

Voor de kennis, kunde en werkgelegenheid is het van het grootste belang om goede afspraken te maken. Nederland wil een kennis economie zijn, daar hoort ook een goede industriepolitiek bij. Dat is de reden dat CNV Vakmensen in gesprek is en gaat met de twee grote scheepsbouwers in Nederland over dit enorme marine project.

We zijn al een eind met het convenant dat tussen bonden en Royal IHC gesloten moet worden.
Maandag 16 december praten we verder en hopen dan tot goede afspraken te komen. Ook dan horen jullie natuurlijk daar meer over!

Businessplan
Het opgestelde businessplan is, volgens Royal IHC, op een oor na gevild. Er wordt, op verzoek van de banken, nog door een extern bureau gekeken of het plan helemaal ok is.

Op vragen van de bonden over mogelijke gevolgen voor het personeel blijft jullie werkgever volhouden dat er geen collectief ontslag aan de orde is en ook niet zal komen.
Wel zal afscheid genomen worden van niet in vaste dienst zijnde werknemers.
Maar ook zal, op basis van individueel presteren, op bepaalde indirecte afdelingen, afscheid genomen worden van vaste werknemers. Op de vraag over hoeveel mensen dit zou kunnen gaan komt geen antwoord van jullie werkgever.

Natuurlijk hebben de bonden aangegeven alles nauwlettend in de gaten te zullen houden.
Bovendien zijn wij van mening dat er wat ons betreft wel al snel sprake kan en zal zijn van een collectieve ontslagronde en wij daarom willen dat er een goed vangnet gemaakt zou moeten worden, lees een sociaal plan. Royal IHC is dat niet met ons eens en is ook niet van plan om tot een sociaal plan te komen.

De vinger moet duidelijk aan de pols gehouden worden. Daarbij zijn signalen van jullie aan ondergetekende van groot belang! Met andere woorden, wanneer jij denkt gevolgen te ondervinden van de uitvoering van het businessplan hoor ik dat graag!

Uitvoering grote projecten
De bonden hebben gevraagd hoe het met de afbouw, uitvoering van de drie grote projecten staat.
De oplevering staat gepland voor voorjaar 2020.
Het blijft een grote uitdaging om alles op tijd en in goede orde gereed te krijgen.
Op de Spartacus wordt op dit moment in 2 ploegen gewerkt. Dit zal ook in de komende periode van feestdagen gebeuren. Alles met het doel om binnen de gestelde termijn te kunnen leveren en zo boetes te voorkomen.
Voor de opdracht van McDermot is meer tijd gekregen. Dit heeft ook te maken met de situatie bij en van McDermot zelf. Op zich komt dat niet verkeerd uit.

Toekomstig werk
Ook hebben wij gevraagd naar het werk voor de komende tijd, zeker ook na het afronden van de nu nog lopende grote projecten. Royal IHC geeft aan met veel bezig te zijn, maar kan niet aangeven of en zo ja hoe vol de orderportefeuille voor de komende jaren is.
Er zijn altijd wel projecten gaande maar een vol orderboek is er zeker nog niet.

Dit betekent ook dat, de tijdens de townhallmeeting genoemde andere projecten, te weten de onderzeeboten en de cruiseschepen, van belang zijn voor het orderboek voor de komende jaren.

Duidelijk is wel dat het nog steeds een spannende tijd is voor Royal IHC en dan dus ook voor jullie als werknemers!

Duurzame Inzetbaarheidsdag
In de nieuwe cao is een afspraak gemaakt over een duurzame inzetbaarheidsdag. Iedere werknemer heeft recht op 1 zo’n dag per jaar. Binnen Royal IHC wordt door leidinggevenden nogal verschillend omgegaan met het goedkeuren van zo’n dag.
Nogmaals: de besteding van de dag is aan de werknemer en niet aan de leidinggevende. De dag moet besteed worden aan scholing, ontwikkeling of gezondheid.
Het enige waar de leidinggevende, samen met de betrokken werknemer, een afspraak over moet maken is de datum die voor die dag wordt gebruikt. Het spreekt voor zich dat een hele afdeling niet op dezelfde gebruik kan maken van de DI-dag. Maar de invulling is dus autonoom aan de werknemer! Loop je tegen problemen aan, laat ook dat dan aan ondergetekende weten.

Cao-verhoging en periodieke verhoging
Royal IHC heeft bekend gemaakt de cao-verhoging per 1 januari 2020 gewoon uit te gaan voeren. Dit is voor mij een vanzelfsprekend iets. Er is niet voor niets zo’n afspraak gemaakt. Dit betekent dat voor alle werknemers het maandsalaris in januari verhoogd zal gaan worden met euro 116,00 bruto. Het is dus een vast bedrag en geen percentage. Voor de lager betaalden een hoger percentage dus en voor de hoger betaalden een lager percentage. Waarbij wel de aantekening dat deze salarisverhoging niet doorgevoerd zal worden voor werknemers die op 1 januari 2020 een jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, hebben van minimaal € 101.951. Dit is een afspraak conform de cao.

Daarnaast worden jaarlijks periodieke verhogingen toegekend, bijvoorbeeld aan werknemers die nog niet aan het eind van hun schaal zijn. Jullie werkgever heeft bekend gemaakt in 2020 dit niet in januari te willen doen maar in april. Daar hebben wij onze vraagtekens bijgezet.
Tijdens het overleg op 16 december aanstaande komt ook dit punt op de agenda. Wordt dus ook vervolgd.

Tot slot
Tot zover deze nieuwsbrief waarin de belangrijkste punten staan die wij hebben besproken.
Heb je vragen of opmerkingen laat mij dit dan weten. Het eenvoudigst kan dit via onderstaand e-mailadres.

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl