Al het nieuws

Overleg cao MITT van start

Afgelopen dinsdag heeft het eerste overleg over de cao plaatsgevonden. Vanuit CNV Vakmensen en andere vakbonden zijn voorstellenbrieven ingediend, vanuit werkgevers is een lijst bespreekpunten ingebracht.

De afgelopen periode hebben jullie het verzoek ontvangen om een enquête in te vullen om zo een beeld te krijgen van zaken die spelen bij medewerkers werkzaam in de MITT.

Resultaten enquête en overleg
Er zijn veel reacties op gekomen, waarvoor dank, dit helpt bij het opstellen van de voorstellenbrief en de discussie met werkgevers. De reacties op de enquête en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen hebben geleid tot een voorstellenbrief die met jullie is gedeeld. Inmiddels hebben er nog een paar aanpassingen plaatsgevonden en is de brief gedeeld met werkgevers. Het eerste overleg was 9 november 2021.

Generatiepact/80-90-100-regeling
Vanuit CNV Vakmensen is nadrukkelijk aangegeven dat een afspraak over het generatiepact ook wel de  80-90-100-regeling genoemd, voor alle medewerkers een belangrijk punt is. Een onderwerp dat in het kader van duurzame inzetbaarheid gerealiseerd moet worden in deze cao, waarbij er kaders in de cao moeten worden afgesproken. Uit de werkgroep DI die een aantal voorstellen heeft gedaan richting cao-partijen, kwam ook heel nadrukkelijk het belang van de 80-90-100-regeling naar voren.
Een afspraak hierover vastleggen in de cao is nodig. Het is immers in jullie belang dat je er gebruik van kunt maken en niet dat je individueel moet onderhandelen over de voorwaarden. Dit wordt door alle drie de bonden zo gezien. Hierover is lang gesproken: het kan niet overal, hoe regel je dat binnen de ploegendienst, het is kostbaar, wat als het kleine bedrijven betreft…. Kortom de afspraak is er nog niet.

Pensioen
We hebben ook stilgestaan bij het pensioen en de veranderingen die daar de komende jaren in te verwachten zijn. We gaan immers over naar een nieuwe pensioenregeling, waarbij een heleboel zaken moeten worden geregeld. Bonden en werkgevers zijn het er over eens dat in 2022 er geen verandering komt in premie of opbouwpercentage, ongewijzigde voortzetting, hoewel daar vanuit pensioenfonds wel een verzoek over is gekomen. 
Duidelijk is dat er in de komende jaren afspraken moeten worden gemaakt die (financiële) consequenties zullen hebben. Hierover zullen we je in 2022 en de jaren erna uitgebreid informeren.

Enquête
Hieronder vind je de link naar een nieuwe vragenlijst. Hierin worden kort de uitkomsten van de vorige enquête over salaris genoemd en worden een aantal nieuwe vragen gesteld. Ook nu weer het verzoek om deze in te vullen. Je kunt de link ook delen met je collega's met het verzoek de vragen in te vullen of de QR-code laten scannen, deze staat in de bijlage.
Hoe meer ingevulde enquêtes hoe beter! https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=ymd4212pi0

Voor vragen kunt u mailen of bellen.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl


Downloads