Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao ING: jij mag stemmen

Vorige week is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de ING-cao. Dit is echt het maximaal haalbare resultaat. Jij mag erover stemmen tot en met 12 augustus 2021.

Moeizame onderhandelingen: uiteindelijk verbinding als thema

Beloning bleek een heikel punt in de onderhandelingen. We leken er niet uit te komen. ING wilde al een voorschot nemen op de toekomst en CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties vonden dat nu voorbarig. Menigmaal hebben we tot in de avond/nacht zitten te onderhandelen. Het ging niet van een leien dakje. We hebben elkaar gevonden door dit resultaat in het teken te laten staan van verbinding. Verbinding tussen nu en de toekomst. Verbinding tussen thuis of op kantoor werken. Verbinding tussen verschillende doelgroepen (jong/oud, intern/extern). Verbinding in teams. Verbinding met de maatschappij. Verbinding tussen cao-partijen. Daarom hebben we ook voor wat betreft beloning gezocht naar alternatieven om er toch uit te komen. Het resultaat (dat is bijgevoegd) is echt het maximaal haalbare, meer zat er echt niet in.

Beloning: alternatieven, die zowel materiële als immateriële waarde hebben

De beloningsparagraaf heeft andere onderdelen dan je van ons gewend bent, maar bevat zowel zaken die financieel zijn als immateriële zaken. Ook hebben we rekening gehouden met de verschillende doelgroepen. Gelukkig hebben wij afspraken kunnen maken over de inschalige beloning (de verhoging in jouw schaal).

Afhankelijk van de positie in de schaal krijg je een loonsverhoging. Zit je onder 1/3 van je schaal, dan krijg je 3% verhoging. Zit je tussen 1/3 en 2/3 in de schaal, dan krijg je 2,5% verhoging. Zit je bovenin de schaal (boven 2/3), dan krijg je 1,5% verhoging. Dat laatste geldt tot aan het maximum van de schaal. Zit je daar nog een half procent van af, dan krijg je een half procent. Daarnaast krijgt iedereen een eenmalige bruto-uitkering van 200 euro (parttimers naar rato).

De collectieve maatschappelijke uitkering wordt, zowel afhankelijk van duurzaamheidsdoelstellingen, als van de ROE (Rentabiliteit op Eigen Vermogen). Is de Roe tussen de 5 en 7,5%, dan is de CMU 0,75% van de salarissom. Is die tussen de 7,5% en 10%, dan is de CMU 1,5% van de salarissom en is de Roe boven de 10%, dan is de CMU 2,25% van de salarissom, als de duurzaamheidsdoelstellingen ook gehaald zijn.

Je betaalt nu maandelijks een premie voor aanvulling op een eventuele (onverhoopte) WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat wordt door dit resultaat in de toekomst structureel door ING betaald. En dat scheelt jou weer in je maandelijkse inkomen.

Je krijgt 2 zogenaamde mvo-dagen per jaar om te besteden aan vrijwilligerswerk als je jonger dan 60 bent. De afspraak over de mvo-dagen voor medewerkers ouder dan 60 blijft bestaan. Je krijgt als aanvulling op de huidige ouderschapsverlofafspraken de mogelijkheid om 9 weken tegen 70% van het dagloon ouderschapsverlof opnemen als je kind niet ouder is dan 12 jaar. Er komt een wet aan dat dit voor 50% geregeld gaat worden. Deze afspraak regelt dus meer dan de wet.

Het budget voor het teamuitje wordt verdubbeld.

De looptijd van het Sociaal Plan dat nog tot eind 2022 loopt, wordt met 1,5 jaar verlengd, dus tot 1 juli 2024. Dat geeft zekerheid voor medewerkers, die getroffen worden door reorganisaties. Hier werd ook regelmatig naar gevraagd.

Medewerkers, die 3 jaar voor hun AOW zitten, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde RVU-regeling, zoals die in het pensioenakkoord is afgesproken. Dat kan 36 maanden van tevoren, maar ook bijvoorbeeld 20 maanden van tevoren. Je krijgt dan een eenmalige uitkering gebaseerd op een maandelijks bedrag. Zit je 36 maanden voor je AOW-leeftijd, dan krijg je 36 x dat door de overheid bepaalde bedrag in een keer als uitkering. Zit je 20 maanden tevoren dan krijg je 20 x dat bedrag. Dat betekent dat het aantrekkelijker wordt om eerder met pensioen te gaan. Regelmatig vragen oudere medewerkers hierom.

We hebben gepoogd om er zoveel als mogelijk voor iedereen iets af te spreken, dat waarde vertegenwoordigt. Dat was moeilijk en moeizaam onderhandelen en we hebben echt het onderste uit de kan gehaald.

Vakmanschap en wellbeing blijven belangrijke thema’s, die aangescherpt worden

Vakmanschap blijft belangrijk. Daarvoor blijven de huidige afspraken over IDP en leerrekening gelden. Voor wat betreft wellbeing, hebben wij aanvullende afspraken gemaakt over:

  • Een tweejaarlijkse healthcheck
  • Een mantelzorgmakelaar
  • Rouwverlof op maat met een minimum van 5 dagen
  • Onderzoeken van de mogelijkheid om meer dan fittness te vergoeden

Voor aandacht besteden aan vakmanschap en wellbeing is tijd nodig. Daarover hebben we aparte afspraken gemaakt.

Tijd: ruimte voor wellbeing en ontwikkeling, extra collectief verlof, pilot onbeperkt verlof, recht op onbereikbaarheid

Tijd is een schaars goed. Iedereen is aan het puzzelen om alle ballen in de lucht te houden. Tijd voor je werk, voor zorg voor je gezin of familie, voor jezelf (werk- en privébalans). En het heeft ook met capaciteit en gelegenheid te maken. Kan je wel vrij nemen en wordt je daartoe in staat gesteld. Daarom is het van belang dat je wellbeing- en ontwikkelactiviteiten kan plannen, dat leidinggevenden je daarbij helpen (en het dus ook in hun doelstellingen staat) en dat je vervangen wordt als dat nodig is. Deze voorwaarden staan zometeen in de cao en daar kan je naar verwijzen als je onder druk komt te staan voor wat betreft je werk.

We hebben ook 2 collectieve vrije dagen afgesproken. Dan is de hele bank gesloten. Welke dagen dat worden, gaan we nog nader bepalen. Voor 2021 is dat de dag na kerst en de eerste werkdag na nieuwjaar. Voor de collega’s waarbij dat niet kan, worden die dagen op andere tijden ingepland.

De pilot onbeperkt verlof wordt verlengd. En je hebt recht op onbereikbaarheid. We hopen dat deze afspraken wat lucht geven.

Flexmedewerkers bij ING (werkcode)

Een paar jaar geleden ondertekende ING de werkcode. Doel daarvan was een gelijkwaardige behandeling en arbeidsvoorwaarden voor interne en externe medewerkers. Daarom is nu het onder andere volgende afgesproken:

  • Uitzendkrachten krijgen 1,5 dag diversiteitsverlof
  • Werk je langer dan 1 jaar als uitzendkracht, dan kan je meedoen aan het purpose to impactprogramma.
  • De huidige contactvormen van uitzendkrachten worden bekeken, met als doel meer perspectief te bieden
  • Uitzendkrachten krijgen een jaarlijkse uitkering van 500 euro. In de komende tijd groeit dat uit tot een 13e maand

Hoe nu verder?

Dit is het maximaal haalbare resultaat. Meer zit er echt niet in. Daarom heeft het lang geduurd om dit resultaat aan je voor te leggen. Dat resultaat ligt nu ter stemming aan je voor. Hierover mag je door middel van deze link stemmen. Je hebt daarvoor tijd tot en met 12 augustus 2021. Mocht je per post deze nieuwsbrief ontvangen, dan kun je via de browser deze link openen om te stemmen.

In verband met de vakanties is de stemtermijn iets langer. Je kunt voor of tegen stemmen of je van stemming onthouden. Als je voor stemt en de meerderheid van je collega’s doet dat, dan kunnen wij de cao ondertekenen. Als je tegen stemt en de meerderheid van je collega’s doet dat, dan zal je bereid moeten zijn om actie te voeren.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je terecht bij mij via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via JeAchterban.

Ike Wiersinga

bestuurder CNV Vakmensen

M 06 23 50 09 86

E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl