Onderhandelingen komen op stoom, met nog steeds een gapende kloof voor de boeg

Vorige week dinsdag 16 februari hebben de bonden opnieuw onderhandeld met de directie van ProRail over de vernieuwing van de cao. Het bod van ProRail, dat nu op tafel ligt, lijkt de inzet van CNV Vakmensen te benaderen. Er is echter nog een gapend gat tussen wat ProRail voorstelt en de eisen van de andere bonden. Dat baart ons wel zorgen. Een akkoord is er nog niet. We moeten nog even geduld hebben.

Inzet cao-onderhandelingen CNV
Voor aanvang van het cao-overleg hadden de leden van CNV Vakmensen de wens uitgesproken snel tot een resultaat te komen. In onze voorstellenbrief hebben we dit als volgt verwoord:

De economische situatie in Nederland en de gehele wereld is vooral vanwege de COVID-19 maatregelen verontrustend en de voorspellingen spreken over een negatieve economische groei het komende jaar”.

CNV Vakmensen had (in het kort) onderstaande cao-voorstellen geformuleerd:

 1. Looptijd van 1 jaar
 2. Een loonstijging van 2%
 3. Regeling eerder stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroep (3 jaar voor pensioendatum).
 4. Een vergoeding van € 50 per maand voor het thuiswerken tijdens COVID-19
 5. Reiskostenvergoeding woon/werkverkeer tijdens COVID-19 (eigen vervoer)

Helaas hebben de directie en de andere bonden gemeend wel met een groot wensenpakket te komen. Daardoor duren de onderhandelingen nu veel langer dan verwacht. Afgelopen dinsdag heeft de directie toch gemeend klare wijn te schenken.

Het voorstel van ProRail
In het overleg heeft ProRail het volgende integrale voorstel gedaan:

 • een structurele loonsverhoging van 4% bij een looptijd van 2 jaar, dus tot 1 januari 2023.
 • de mogelijkheid voor medewerkers die al langere tijd in roosterdienst werken om maximaal drie jaar voor hun AOW te kunnen stoppen met werken
 • een maximale verlofspaarregeling die alle ProRailers de mogelijkheid biedt om de sinds kort wettelijk maximaal toegestane 100 weken verlof te sparen.
 • een nieuwe fietsregeling voor de komende drie jaar waarbij ProRailers een eenmalige tegemoetkoming van tien procent van de aanschafprijs van een nieuwe fiets kunnen krijgen.
 • verhoging van de inconveniententoeslag voor ICB-ers, zoals die door een werkgroep met vertegenwoordigers van vakbonden en ICB is voorgesteld
 • reiskostenvergoeding tijdens Corona voor medewerkers in bedrijfs-kritische functies die normaal voor hun werk van de NS Business Card gebruik maken, maar vanwege de angst voor besmetting niet met het OV durven reizen. Zij mogen tijdelijk hun reiskosten woon-werk blijven declareren, tot een maximum van 35 km enkele reis.
 • werkzekerheidsgarantie die alle ProRailers tot het einde van de looptijd van deze cao verzekert van werk.

Reactie CNV Vakmensen
ProRail biedt gemiddeld 2% loonsverhoging per jaar. Deze 2% definieerde ProRail in de vorige overleggen als de loonruimte op jaarbasis; ook de onkostenvergoedingen zouden hieruit moeten worden gefinancierd. Dat is nu van tafel en daarmee wordt tegemoetgekomen aan het voorstel van het CNV. Een langere looptijd dan 1 jaar is, afhankelijk van het totale pakket, voor het CNV bespreekbaar. Omdat we nog kritisch zijn over onder andere de regeling “Eerder stoppen met werken” houden wij dit punt nog even in beraad. ProRail stelt namelijk voor om alleen het rooster gebonden personeel deel te laten nemen aan deze regeling. Het CNV wil dat deze regeling gaat gelden voor alle werknemers die een “zwaar beroep” uitoefenen. ProRail en de bonden zouden dan in gezamenlijkheid een lijst met zware beroepen binnen ProRail moeten opstellen.
Daarnaast wil ProRail een gefaseerde instroom in de regeling. Vanaf 1 januari 2022 mag je dan instromen als je maximaal 1 jaar voor je AOW-datum zit. Het Pensioenakkoord biedt de mogelijkheid om 3 jaar voor je AOW-datum te stoppen met werken. ProRail wil de bezettingsproblematiek op de posten niet vergroten; vandaar deze gefaseerde instroom.

Buiten de afspraken van de cao om wil ProRail de werknemers een vergoeding van € 325, - netto geven voor het gedwongen thuiswerken in 2020. Een vergoeding voor 2021 is niet in het voorstel van ProRail opgenomen. CNV Vakmensen heeft in het overleg de directie er op gewezen dat ook in 2021 kosten door werknemers worden gemaakt en dat daar een vergoeding tegenover moet staan. CNV Vakmensen blijft van mening dat, mocht de directie in overleg met de medezeggenschap, besluiten dat het thuiswerken onderdeel van de arbeidsvoorwaarden wordt, met de bonden dan een passende thuiswerkvergoeding overeen zal worden gekomen.

De medewerkers die vanwege angst voor besmetting geen gebruik willen maken van het OV en hun NS businesscard mogen hun reiskosten tot een maximum van 35 km enkele reis declareren. In het voorstel van CNV Vakmensen wordt niet gesproken over een maximum maar over het totaal van woon-/werkkilometers (gedurende de COVID-19 maatregelen).

Waar staat het CNV nu?
Het voorstel van ProRail staat dicht bij onze CNV voorstellenbrief. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Deze week gaat de onderhandelingsdelegatie in overleg met de kaderleden. In gezamenlijkheid gaan we dan onze positie bepalen en reageren op het voorstel van ProRail.Het volgende cao-overleg vindt plaats op maandag 1 maart. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,
De onderhandelingsdelegatie,

Harry Smelt (kaderlid)
Marcel Walraven (kaderlid)
Jerry Piqué (bestuurder)

E: j.pique@cnvvakmensen.nl