Nieuw resultaat sociaal plan Oxfam Novib. Het is weer aan jou!

Mede namens CNV Vakmensen heeft FNV en de FNV BedrijfsLedenGroep (BLG) bij Oxfam Novib hebben met jouw werkgever gesproken over de uitslag van de ledenraadpleging. 60% van degenen die stemden waren tegen.

Er waren 4 punten die in jullie reacties er uitsprongen:

  1. Salarisgarantie inclusief cao-verhogingen bij een lagere functie.
  2. Een transparante en objectieve plaatsingsprocedure.
  3. Ruimere faciliteiten voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
  4. Een aantrekkelijke plaatsmakersregeling om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit zijn tevens de punten die we opnieuw bij jullie werkgever onder de aandacht hebben gebracht. Dat heeft, dankzij jullie opstelling, tot een beter resultaat geleid.

De nieuwe afspraken op de vier punten zijn:

Ad 1
De salarisgarantie bij een lager gesalarieerde functie is nu opgenomen. Je groeit door tot het einde van je oorspronkelijke schaal en de garantie wordt tevens aangepast aan de loonontwikkelingen van de cao.
Deze afspraak is structureel en gaat ook gelden voor die medewerkers van de reorganisatie 2015 waarop dit betrekking heeft. Niet met terugwerkende kracht maar wel met ingang van de inwerkingtreding van het sociaal plan.

Ad 2
We hebben een volgorde van plaatsing toe kunnen voegen. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt geplaatst in de omgekeerde afspiegelingsvolgorde. In de Q&A komt hier een toelichting op.

Ad 3
Ook voor tijdelijke contracten hebben we een aantal zaken kunnen toevoegen. Zo is voor iedereen die 24 maanden of langer in dienst is het sociaal plan volledig van toepassing. Degenen die korter dan 24 maanden in dienst zijn en wiens contract niet wordt verlengd ten gevolge van de reorganisatie maken aanspraak op dezelfde zoekperiode, hebben recht op de transitievergoeding, krijgen voorrang bij vervulling van vacatures als interne kandidaat tot een jaar na beëindiging van het dienstverband, krijgen recht op doorbetaald sollicitatieverlof en worden desgewenst niet gehouden aan de opzegtermijn. Bovendien neemt men deel aan bezetting van vacatureruimte nadat de procedure voor boventalligen met een contract voor onbepaalde tijd is afgerond.

Ad 4
Dit punt is slechts gedeeltelijk gehonoreerd. De faciliteiten zijn uitgebreid en de regeling voor 63+-ers is van toepassing op iedereen die vrijwillig vertrekt en een passende functie achterlaat.
Wij wilden de faciliteiten voor vrijwillig vertrekkers voor alle werknemers die een passende functie achterlaten en zo een gedwongen ontslag voorkomen. Echter deze groep is nu beperkt tot (voorlopig) boventalligen die afzien van plaatsing in een aangeboden passende functie ten gunste van een collega boventallige.

Kortom, van de vier op initiatief van jullie ingebracht punten zijn er drie gehonoreerd en het vierde punt gedeeltelijk.

Jij hebt het laatste woord
Er is nu een nieuw voorstel voor een sociaal plan dat voor jullie toegankelijk is via intranet. Graag vernemen we van jou of je dit resultaat voldoende vindt. De BLG legt het neutraal voor omdat we niet alle 4 de punten volledig hebben gerealiseerd.

Je kan je stem uitbrengen bij Job Marskamp door het bijgaande stemformulier in te vullen en per mail te versturen naar  j.marskamp@cnvvakmensen.nl
Doe dat dan uiterlijk 11 januari 11.00 uur. Stem ook als je eerder voor hebt gestemd. Immers deze nieuwe afspraken hoeven niet per definitie voor jou ook positief te zijn.

Tot slot
Bij de vorige stemming merkten we dat sommigen van jullie je vraagtekens hadden bij de veiligheid van je gegevens. Ondergetekende is de enige die de reacties ziet en gebruikt slechts percentages en aantallen. Mocht je deze mail op je werkmail ontvangen en voelt het beter om via je privé mail te antwoorden is dat uiteraard prima. Mocht je in de toekomst alleen via je privé mail benaderd willen worden pas dat dan aan in ‘mijn CNV’.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2390 9865
E. j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads